Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 23 juni om kärnbränsleförvaret

Den 23 juni höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, angående tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Bland annat informerade bolaget om försening av den aviserade Clink-kompletteringen, samt om läget för övriga kompletteringar.

Under mötet den 23 juni mellan Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, angående granskningen av ansökan om ett kärnbränsleförvar i Forsmark informerade bolaget om planerna gällande ansökan om utökad lagringskapacitet i mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab). Kärnavfallsbolaget informerade även om att den aviserade kompletteringen för ansökan om inkapslingsanläggningen (Clink) kommer att försenas, samt om läget för övriga kompletteringar. Kärnavfallsbolaget kommer att meddela nytt datum för Clink-kompletteringen inom kort. När detta datum är meddelat kommer SSM att se över resursbehov och resursfördelning, samt tidplan. Eventuell ändring av tidplanen kommer att kommuniceras med mark- och miljödomstolen.

Kommande övergripande avstämningsmöten kommer att hållas den 28 augusti, den 19 september, samt den 18 november. Uppdatering: Se länkar till nyheter om mötena nedan.


Länkar:

[img_assist|nid=1029|title=|desc=|link=none|align=left|width=22|height=18]Protokoll från avstämningsmötet, 140623 >>

Bilaga 1: Mailkorrespondens om mötet mellan SSM och SKB >>
Bilaga 2: SKB:s presentation – Tillståndsprövning KBS-3 möte med SSM >>

Uppdatering:
Nyhet på MKG:s hemsida om avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 28 augusti om kärnbränsleförvaret, 140828 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 19 september om kärnbränsleförvaret, 140919 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 19 november om kärnbränsleförvaret, 141119 >>