Fortsatt prövning av utökning av Clab 2021-

Regeringen beslutade den 26 augusti 2021 att separera ansökan om en ökad kapacitet för mellanlagret för använt kärnbränsle från den mer omfattande prövningen av ett kärnbränsleförvarssystem. 

Regeringens beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt kärntekniklagen (bägge finns nedan) om en separat hantering av en utökning av mellanlagret Clab skedde efter att kärnkraftsindustrin varnat om att lagret kommer bli fullt om det inte finns ett lagakraftvunnet tillstånd före slutet av 2023. Efter starka påtryckningar från industrin om att ta beslut att även godkänna kärnbränsleförvaret valde regeringen alltså att separera ansökningarna och bara tillåta en utökning av Clab. Frågan om slutförvaret av kärnbränsle prövas vidare av mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. 

Den 15 december 2021 skickade sökanden, kärnavfallsbolaget SKB, en begäran om deldom, d.v.s. om ett separat tillstånd, och föreslog villkor i ärendet om utökad lagringskapacitet för mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab. Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har den 4 januari kungjort ärendet och SKB:s begäran. Synpunkter kan skickas till Nacka tingsrätt senast den 25 mars 2022. Läs mer i nyheten om kungörelsen >>

Den 4 januari fastställdes även en tidsplanen för Clab-ärendet. Efter synpunkter har inkommit får sökanden till den 14 april på sig att bemöta dessa. Domstolen kan därefter kungöra en huvudförhandling som kommer att äga rum i Oskarshamn 24-25 maj. Domstolen kan preliminärt komma med ett avgörande i juni-juli.

Här kan du följa domstolens dagbok i målet >>

Här kan du följa den fortsätta hanteringen av Clab-ansökan hos SSM >>

 

Länkar:

Domstolens kungörelse av kapacitetshöjningen av Clab, 220104 >>

Information och tidsplan från domstolen, 220104 >>

Nyhet på MKGs hemsida om regeringsbeslutet, 210826 >>

Regeringens beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken av ökad kapacitet för Clab, 210826 >>

Regeringens beslut om tillstånd enligt kärntekniklagen av ökad kapacitet för Clab, 210826 >>

Miljödepartementets pressmeddelande ”Beslut om utökad mellanlagring av använt kärnbränsle”, 210826 >>

Miljödepartementets pressmeddelande ”Beslut om utökad mellanlagring av använt kärnbränsle”, 210826 >>

Naturskyddsföreningen och MKG:s pressmeddelande ”Välkommet beslut om mellanlagring av kärnavfall” på Naturskyddsföreningens hemsida, 210826 >>

Naturskyddsföreningen och MKG:s pressmeddelande ”Välkommet beslut om mellanlagring av kärnavfall” på MKG:s hemsida, 210826 >>

Jordens Vänners pressmeddelande ”Positivt besked om mellanlagring av kärnavfall”, 210826 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB har den 30 juni 2023 skickat in ett underlag till mark- och miljödomstolens prövning av tillståndet med villkor.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev