Fortsatt prövning av utökning av Clab 2021-2022

Regeringen beslutade den 26 augusti 2021 att separera ansökan om en ökad kapacitet för mellanlagret för använt kärnbränsle från den mer omfattande prövningen av ett kärnbränsleförvarssystem. 

Regeringens beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt kärntekniklagen (bägge finns nedan) om en separat hantering av en utökning av mellanlagret för använt kärnbränsle Clab till att få innehålla 11 000 ton istället för 8 000 ton bränsle skedde efter att kärnkraftsindustrin varnat om att lagret kommer bli fullt om det inte finns ett lagakraftvunnet tillstånd före slutet av 2023. Efter starka påtryckningar från industrin och politiken om att ta beslut att även godkänna kärnbränsleförvaret valde regeringen att separera ansökningarna och bara tillåta en utökning av Clab. Frågan om slutförvaret av kärnbränsle prövades sedan vidare av regeringen.

Efter regeringsbeslutet ska mark- och miljödomstolen ge ett tillstånd med villkor och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ska godkänna en ny säkerhetsanalys. 

Den 15 december 2021 skickade sökanden, kärnavfallsbolaget SKB, en begäran om deldom med ett separat tillstånd, och föreslog villkor i ärendet till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Domstolen kungjorde begäran den 4 januari. Synpunkter kunde skickas till Nacka tingsrätt senast den 25 mars 2022.

Den 4 januari fastställdes även en tidsplanen för Clab-ärendet. Efter synpunkter har inkommit i mars fick sökanden till den 14 april på sig att bemöta dessa. Domstolen kungjorde därefter en huvudförhandling som ägde rum i Oskarshamn 24-25 maj 2022.

En viktig fråga som SSM drev i domstolen var att kylsystemet skulle förbättras för att ett tillstånd skulle ges. Läs mer om detta i fler nyheter nedan.

Den 22 juni 2022 godkände mark- och miljödomstolen i en dom begäran om ökad lagring men med en prövotid för att ta fram en lösning på hur kylningen kan förbättras.

Här kan du följa domstolens dagbok i målet >>

Här kan du följa den fortsätta hanteringen av Clab-ansökan hos SSM >>

 

Länkar till viktiga filer:

Domstolens deldom om utökad lagring i Clab, 220622 >>

Domstolens kungörelse av kapacitetshöjningen av Clab, 220104 >>

Information och tidsplan från domstolen, 220104 >>

Regeringens beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken av ökad kapacitet för Clab, 210826 >>

Regeringens beslut om tillstånd enligt kärntekniklagen av ökad kapacitet för Clab, 210826 >>

Länkar till nyheter på MKG:s hemsida:

 

Miljödomstolen ger tillstånd till utökad Clab med bättre kylning, 220622 >>

Mark- och miljödomstolen höll huvudförhandlingen om ett utökat Clab, 220524 >>

 

SKB har yttrat sig om prövotider i prövningen om ett utökat Clab, 220505 >>

 

Domstolen kungör Clab-huvudförhandlingen och ber SKB om underlag för utredningsvillkor, 220419 >>

SSM står fast vid krav på bättre Clab-kylning, 220411 >>

SKB kommenterar generella synpunkter på ansökan om ett utökat Clab, 220406 >>

SKB avvisar SSM:s krav på bättre kylning i Clab, 220331 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG stödjer SSM i kraven om ett nytt kylsystem för ett utökat Clab, 220324 >> 

Domstolen ber SKB bemöta SSM:s krav på bättre kylning av Clab, 220317 >>

SSM och SKB i bråk i domstolen om ny kylanläggning för Clab, 211223 >>>

Nyhet om att SKB yttrar sig till miljödomstolen om kapacitetsökningen av Clab (begäran om deldom), 211215 >>

Nyhet på MKGs hemsida om regeringsbeslutet, 210826 >>

Miljödepartementets pressmeddelande ”Beslut om utökad mellanlagring av använt kärnbränsle”, 210826 >>

Miljödepartementets pressmeddelande ”Beslut om utökad mellanlagring av använt kärnbränsle”, 210826 >>

Naturskyddsföreningen och MKG:s pressmeddelande ”Välkommet beslut om mellanlagring av kärnavfall” på Naturskyddsföreningens hemsida, 210826 >>

Naturskyddsföreningen och MKG:s pressmeddelande ”Välkommet beslut om mellanlagring av kärnavfall” på MKG:s hemsida, 210826 >>

Jordens Vänners pressmeddelande ”Positivt besked om mellanlagring av kärnavfall”, 210826 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev