Frågan om säkerheten för ett slutförvar under en istid

Under den tid avfallet i slutförvaret fortfarande är farligt för människa och miljö kommer det en ny istid. Enligt kriterierna ska slutförvaret klara en istid utan att börja läcka radioaktivitet även om istiden utsätter förvaret för stora påfrestningar. MKG har granskat hur myndigheterna (Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI) och kärnavfallsbolaget (SKB) har arbetat med flera frågor som kan påverka ett slutförvar av den typ som planeras i Sverige (KBS). Tidpunkten för att lämna in en ansökan om att få bygga ett slutförvar närmar sig snabbt. Trots det finns det flera frågor som rör säkerheten under en istid där bolaget inte har kunnat lämna tillfredställande svar.

MKG menar att det finns oklarheter om ett slutförvar kommer att klara av att inte börja läcka under nästa istid. Följande saker kan hända som påverkar slutförvaret negativt:

  • vatten med en hög salthalt kan tränga in i slutförvaret och skada den skyddande leran kring kopparkapslarna som innehåller det radioaktiva använda kärnkraftsbränslet
  • när inlandsisen drar sig tillbaka kan smältvatten med hög syrehalt tränga ner i slutförvaret och göra att kopparkapslarna skadas genom korrosion ("rost")
  • det kommer att bli många och stora jordbävningar när marken sjunker och reser sig igen under en istid. Dessa jordbävningar kan skada berget och kopparkapslarna.

Dessa problemställningar har varit kända länge och trots upprepade propåer från myndigheterna har inte kärnavfallsbolaget kunnat lämna tillfredställande svar som visar att ovanstående problem inte äventyrar slutförvaret. I dagsläget hänvisar bolaget till att svar kommer att lämnas i säkerhetsredovisningen SR Can som beräknas bli klar i månadsskiftet oktober-november.

MKG är oroad över att det officiella systemet för granskning av kärnavfallsbolagets arbete inte fungerar bra nog. Frågorna om säkerhet under en istid är mycket viktiga för miljöbedömningen av kärnavfallsprojektet. Betydligt större ansträngningar borde redan ha lagts på att klargöra att den långsiktiga säkerheten av ett slutförvar kan garanteras.

MKG kommer att fortsätta att granska myndigheternas och kärnavfallsbolagets arbete med de frågeställningar som är viktig för säkerheten av ett slutförvar under en istid.

Fråga ställd av MKG på MKB-forum Oskarshamn >>

Fråga ställd av MKG på Samråds-
och MKB-grupp Forsmark >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB har den 30 juni 2023 skickat in ett underlag till mark- och miljödomstolens prövning av tillståndet med villkor.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev