Fud-16

Enligt kärntekniklagen ska kärnkraftsindustrin vart tredje år presentera en forskningsplan för hanteringen av kärnkraftsavfall som ska godkännas av regeringen. I slutet av september 2016 publicerade kärnavfallsbolaget SKB sin forskningsrapport, Fud-16. Sista datum för remissvar till Strålsäkerhetsmyndigheten är 31 december 2016.

 

SKB:s forskningsprogram Fud-16, september 2016 >>

SSM:s remiss om Fud-16, 161004 >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över Fud-16, 170307 >>

Bilaga 1: Bilaga med yrkande om kompletteringar i Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande till MMD och SSM om kompletteringsbehov av kärnbränsleslutförvarsansökan, 150626 >>
Bilaga 2: Tillägg till kompletteringsyrkanden rörande Saunaeffekten, bilaga till yttrande till mark och miljödomstolen och SSM i sak från Naturskyddsföreningen och MKG, 170214 >>
Bilaga 3: Yttrande från Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG over industrins forskningsprogram Fud 2013, utan bilaga, 131230 >>

SSM:s yttrande om Fud-16 till regeringen, 170329 >>
SSM:s granskningsrapport om Fud-16 >>

SKB:s synpunkter på SSM:s och Kärnavfallsrådets yttranden, 170831 >> 

Regeringsbeslutet om Fud-16, 180329 >>

MKG:s PM om regeringens möjligheter att använda Fud-beslutet, 180313 >>

 

Nyheter på MKG:s hemsida:

Nyhet om att SKB lämnat in Fud-16 till SSM, 160929 >>

Informationsmöte om Fud-16 för remissinstanser, 161019 >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över Fud-16, 170307 >> (Här kan du också ladda ner samtliga remissvar inlämnade till SSM)

SSM yttrar sig om Fud-16 till regeringen, 170329 >>

Regeringen har fattat beslut om Fud-16, 180321 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev