Fud-19

Enligt kärntekniklagen ska kärnkraftsindustrin vart tredje år presentera en forskningsplan för hanteringen av kärnkraftsavfall som ska godkännas av regeringen. Den 1 oktober 2019 skickade kärnavfallsbolaget SKB in sin forskningsrapport, Fud-19. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, remitterade rapporten, därefter, i mars 2020, rekommenderade SSM regeringen att godkänna rapporten. I juni kom Kärnavfallsrådet rekommendation till regeingen att uppmana SKB att genomföra flera förbättringsåtgärder. SKB gavs möjlighet att bemöta SSM:s och Kärnavfallsrådets yttranden till regeringen. Kärnavfallsrådet meddelar dock i ytterligar ett yttrande till regeringen i november 2020 att de inte anser att SKB bemött deras synpunkter. Den 10 december 2020 beslutade regeringen att Fud-19 uppfyller kraven enligt kärntekniklagen. 

Regeringsbeslutet om Fud-19, 201210 >>

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande över Fud- 2019 skickat till SSM den 24 januari:

Yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, över kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskningsprogram Fud- 2019, 200124 >>

Bilaga 1 till yttrande över Fud-2019: Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över Fud-program 2016 och 2013, 200124 >>

Fud-programmet 2019:

SKB Fud-program 2019 Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall September 2019, 191001 >>
 

Nyheter på MKG:s hemsida om Fud-19: 

Regeringen tar beslut om forskningsprogrammet Fud-19, 201210 >>

Kärnavfallsrådet: SKB har inte bemött våra synpunkter över Fud-19, 201104 >>

SKB bemöter SSM:s och kärnavfallsrådets synpunkter på Fud-19, 200921>> 

SKB ges möjlighet att yttra sig över granskningen av Fud-19, 200902 >>

Kärnavfallsrådet har lämnat in sitt yttrande över Fud-19, 200630 >>

SSM till regeringen: Godkänn Fud-2019, inget om LOT-försöket, 200330 >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG yttrar sig över Fud-2019 200124 >>

Fud 2019 presenteras – upptagning av Lot-paket avslöjas under möte hos SSM, 191016 >>

Industrin har lämnat forskningsprogrammet Fud 2019 till SSM, 191001 >>

Här finns alla tidigare Fud-processer beskrivna >>

SKB Fud-program 2019 Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall September 2019, 191001 >>

Fud 2019 - Inbjudan av SSM till möte med remissinstanser 2019-10-16, 191001 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB har den 30 juni 2023 skickat in ett underlag till mark- och miljödomstolens prövning av tillståndet med villkor.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev