Fud-92

Enligt kärntekniklagen ska kärnkraftsindustrin vart tredje år presentera en forskningsplan för hanteringen av kärnkraftsavfall som ska godkännas av regeringen. 1992 publicerade kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB sin forskningsrapport, Fud-92. Nedan finns forskningsrapporten samt remissyttranden till densamma. Regeringen begärde att SKB skulle komplettera sin forskningsrapport.

Kompletteringar till Fud-92 samt yttranden över kompletteringarna finns här:
Fud-92 komplettering >>

En generell överblick över Fud-processens gång finns här:
Överblick generell ärendegång Fud-processen >>

 

Regeringsbeslut Fud-92:

Regeringsbeslut över Fud-92, 931216 >>

 

Industrins rapport Fud-07, samt industrins yttrande KASAM:s granskning:

SKB:s forskningsprogram Fud-92 >>

SKB:s yttrande på SKI:s och KASAM:s granskning av Fud-92, 930922 >>

SKB:s yttrande på SKI:s och KASAM:s granskning av Fud-92, ytterligare synpunkter >>

 

Statens strålsäkerhetsmyndighet, SSI, om Fud-92:

SSI:s yttrande av Fud-92, 941219 >>

SSI:s granskning av Fud-92, 930201 >>

SSI:s PM till regeringen angående granskning av Fud-92, 930201 >>

 

Statens kärnkraftinspektions, SKI:s, arbete med Fud-92:

SKI:s sammanställning av remissvar över SKB:s Fud-92, mars 1993 >>

SKI:s yttrande över Fud-92, sammanfattning, mars 1993 >>

SKI:s utvärdering av Fud-92, gransknings PM, mars 1993 >>

 

KASAM (nuvarande Kärnavfallsrådet) om Fud-92:

KASAM:s yttrande över Fud-92 >>

 

Andra yttranden över Fud-92:

Avfallskedjan yttrande över Fud-92, 930114 >>

Chalmers Tekniska Högskolas yttrande över Fud-92, 921221 >>

Folkkampanjen mot kärnkraft-Kärnvapens yttrande över Fud-92 >>

Miljövetenskapliga sektionen Chalmers tekniska högskola och Göteborgs Universitets yttrande över Fud-92 >>

Naturskyddsföreningens yttrande över Fud-92 >>

Naturskyddsföreningens yttrande över Fud-92, genom Kåberg och Swahn >>

Naturskyddsföreningens Bohus län yttrande över Fud-92 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev