Inkomna remissvar 2021/2022

Den 11 december 2021 kungjorde regeringen kärnavfallsbolaget SKBs ansökan om ett kärnbränsleförvar enligt miljöbalken och kärntekniklagen. Regeringen skickade ut remissen i syfte att säkra att även allmänheten har fått allt underlag och ge dem möjlighet att inkomma med synpunkter senast 13 januari 2022.

Här kan du läsa mer om remissen >>

Miljödepartementet handlägger ansökningarna om kärnbränsleförvaret enligt miljöbalken (dnr M2018/00217/Me) och enligt lagen om kärnteknisk verksamhet (dnr M2018/00221/Ke).

Här nedan listar vi de inkomna svaren:

Yttrande från Milkas, Atomavfallsbeslut kräver mer tid, 220113 >>

Yttrande från Vattenfall, Fortum & Uniper, 220113 >>

Yttrande från Energiföretagen Sverige, 220113 >>

Yttrande från Östhammars kommun, 220111 >>

Yttrande från Svenskt Näringsliv, 220111 >>

Yttrande från Skogsindustrierna, 220104 >>

Yttrande från Oskarshamns kommun, 220104 >>

Skrivelse från oberoende forskare till Annika Strandhäll, Klargörande av forskningsläget om osäkerheterna kring kopparkapselns korrosin i slutförvaret av utbränt kärnbränsle, 211229 >>
Bilaga: Svarsbrev från Szakalos & Leygraf 211015 >>

Yttrande från Naturskyddsföreningen Uppsala län, 220102 >>

Yttrande från Naturskyddsföreningen Östhammar, 211228 >>

Skrivelse från Per-Axel Persson, Inför beslut om slutförvar, 211221 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev