Inkomna remissvar 2021/2022

Den 11 december 2021 kungjorde regeringen kärnavfallsbolaget SKBs ansökan om ett kärnbränsleförvar enligt miljöbalken och kärntekniklagen. Regeringen skickade ut remissen i syfte att säkra att även allmänheten har fått allt underlag och ge dem möjlighet att inkomma med synpunkter senast 13 januari 2022.

Här kan du läsa mer om remissen >>

Miljödepartementet handlägger ansökningarna om kärnbränsleförvaret enligt miljöbalken (dnr M2018/00217/Me) och enligt lagen om kärnteknisk verksamhet (dnr M2018/00221/Ke).

Här nedan listar vi de inkomna svaren:

Yttrande från Milkas, Atomavfallsbeslut kräver mer tid, 220113 >>

Yttrande från Vattenfall, Fortum & Uniper, 220113 >>

Yttrande från Energiföretagen Sverige, 220113 >>

Yttrande från Östhammars kommun, 220111 >>

Yttrande från Svenskt Näringsliv, 220111 >>

Yttrande från Skogsindustrierna, 220104 >>

Yttrande från Oskarshamns kommun, 220104 >>

Skrivelse från oberoende forskare till Annika Strandhäll, Klargörande av forskningsläget om osäkerheterna kring kopparkapselns korrosin i slutförvaret av utbränt kärnbränsle, 211229 >>
Bilaga: Svarsbrev från Szakalos & Leygraf 211015 >>

Yttrande från Naturskyddsföreningen Uppsala län, 220102 >>

Yttrande från Naturskyddsföreningen Östhammar, 211228 >>

Skrivelse från Per-Axel Persson, Inför beslut om slutförvar, 211221 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev