Inkomna remissvar 2021/2022

Den 11 december 2021 kungjorde regeringen kärnavfallsbolaget SKBs ansökan om ett kärnbränsleförvar enligt miljöbalken och kärntekniklagen. Regeringen skickade ut remissen i syfte att säkra att även allmänheten har fått allt underlag och ge dem möjlighet att inkomma med synpunkter senast 13 januari 2022.

Här kan du läsa mer om remissen >>

Miljödepartementet handlägger ansökningarna om kärnbränsleförvaret enligt miljöbalken (dnr M2018/00217/Me) och enligt lagen om kärnteknisk verksamhet (dnr M2018/00221/Ke).

Här nedan listar vi de inkomna svaren:

Yttrande från Milkas, Atomavfallsbeslut kräver mer tid, 220113 >>

Yttrande från Vattenfall, Fortum & Uniper, 220113 >>

Yttrande från Energiföretagen Sverige, 220113 >>

Yttrande från Östhammars kommun, 220111 >>

Yttrande från Svenskt Näringsliv, 220111 >>

Yttrande från Skogsindustrierna, 220104 >>

Yttrande från Oskarshamns kommun, 220104 >>

Skrivelse från oberoende forskare till Annika Strandhäll, Klargörande av forskningsläget om osäkerheterna kring kopparkapselns korrosin i slutförvaret av utbränt kärnbränsle, 211229 >>
Bilaga: Svarsbrev från Szakalos & Leygraf 211015 >>

Yttrande från Naturskyddsföreningen Uppsala län, 220102 >>

Yttrande från Naturskyddsföreningen Östhammar, 211228 >>

Skrivelse från Per-Axel Persson, Inför beslut om slutförvar, 211221 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev