Internationell granskning

Den 17 maj 2011 inledde en expertgrupp tillsatt av OECD:s kärnenergibyrå Nuclear Energy Agency, NEA, en granskning av den inlämnade svenska ansökan rörande ett slutförvarssystem. Gruppen var tillsatt för att stödja Strålsäkerhetsmyndigheten i granskningsarbetet av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. 

Gruppledaren var Micheal Sailer från tyska miljökonsultfirman Økoinstitut. Sailer är även ordförande i den tyska motsvarigheten till Kärnavfallsrådet, German Nuclear Waste Management Commission (Entsorgungskommission). Med i gruppen fanns flera oberoende forskare och men även personer nära knutna till SKB:s systerorganisationer som arbetar med kärnavfall i andra länder. Granskningen avslutades och presenterades sommaren 2012. Läs om granskningen i MKG:s nyheter som finns länkade nedan.

På MKG:s hemsida kan du ladda handlingar i myndighetens diarienummer för den internationella granskningen: 
SSM 2010/4132 >> 

Information på SSM:s hemsida om den internationella expertgranskningen >>

Nyheter om den internationella granskningen på MKG:s hemsida

Pressmeddelande på MKG:s hemsida om att internationell granskning av slutförvar för radioaktivt avfall visar allvarliga brister, 120613 >>

Kalendernyhet på MKG:s hemsida om att den internationella granskningsgruppen redovisar sin granskning av slutförvarsansökan >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG skickar ytterligare underlag till den internationella granskningsgruppen via SSM, 120312 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG skickar underlag till den internationella granskningsgruppen via SSM, 111209 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att internationell granskningsgrupp genomför utfrågningar, 111206 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att OECD:s kärnenergibyrå NEA granskar den svenska ansökan om ett slutförvar, 110517 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev