Internationell granskning

Den 17 maj 2011 inledde en expertgrupp tillsatt av OECD:s kärnenergibyrå Nuclear Energy Agency, NEA, en granskning av den inlämnade svenska ansökan rörande ett slutförvarssystem. Gruppen var tillsatt för att stödja Strålsäkerhetsmyndigheten i granskningsarbetet av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. 

Gruppledaren var Micheal Sailer från tyska miljökonsultfirman Økoinstitut. Sailer är även ordförande i den tyska motsvarigheten till Kärnavfallsrådet, German Nuclear Waste Management Commission (Entsorgungskommission). Med i gruppen fanns flera oberoende forskare och men även personer nära knutna till SKB:s systerorganisationer som arbetar med kärnavfall i andra länder. Granskningen avslutades och presenterades sommaren 2012. Läs om granskningen i MKG:s nyheter som finns länkade nedan.

På MKG:s hemsida kan du ladda handlingar i myndighetens diarienummer för den internationella granskningen: 
SSM 2010/4132 >> 

Information på SSM:s hemsida om den internationella expertgranskningen >>

Nyheter om den internationella granskningen på MKG:s hemsida

Pressmeddelande på MKG:s hemsida om att internationell granskning av slutförvar för radioaktivt avfall visar allvarliga brister, 120613 >>

Kalendernyhet på MKG:s hemsida om att den internationella granskningsgruppen redovisar sin granskning av slutförvarsansökan >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG skickar ytterligare underlag till den internationella granskningsgruppen via SSM, 120312 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG skickar underlag till den internationella granskningsgruppen via SSM, 111209 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att internationell granskningsgrupp genomför utfrågningar, 111206 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att OECD:s kärnenergibyrå NEA granskar den svenska ansökan om ett slutförvar, 110517 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev