Istid kan inverka på den långsiktiga säkerheten för ett slutförvar

En istid skulle kunna inverka på den långsiktiga säkerheten för ett slutförvar på flera sätt. MKG har identifierat följande problemområden:

  • grundvatten med en hög salthalt kan tränga in i slutförvaret och skada den skyddande leran kring kopparkapslarna som innehåller det radioaktiva använda kärnkraftsbränslet eller leran som används som fyllnadsmaterial i deponeringstunnlarna
  • när inlandsisen drar sig tillbaka kan smältvatten med hög syrehalt tränga ner i slutförvaret och göra att kopparkapslarna skadas genom korrosion (i vardagligt tal "rosta")
  • det kommer att bli många och stora jordbävningar när marken sjunker och reser sig igen under en istid. Dessa jordbävningar kan skada berget och kopparkapslarna.

MKG är oroliga för att det finns en risk för att påfrestningarna på ett slutförvar av KBS-typ blir så stora under en istid att utsläpp från förvaret kan orsaka skador eller olägenheter på människors hälsa eller miljön. Frågan om säkerheten av ett slutförvar under istid är mycket viktig att utreda för att kunna bedöma lämpligheten av att använda den nu planerade metoden för att slutförvara kärnbränsle.

Problematiken med den långsiktiga säkerheten under en istid har länge varit känt av myndigheterna SSI och SKI. Myndigheterna har dock inte agerat aktivt i frågan och därför har MKG nu vänt sig till myndigheterna i ett brev där föreningen undrar hur myndigheterna kommer att arbeta med frågan i framtiden.

  Läs MKG:s brev till myndigheterna SSI och SKI >>

Läs MKG:s nyhet om insänt brev till myndigheterna från 2006-04-19 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev