Kalendarium

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, kommer under september månad att redovisa nästa forsknings- och utvecklingsprogram, Fud-22. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, kommer granska och utvärdera programmet senast den 31 mars 2023 för att sedan redovisa resultatet till regeringen.
-
Föreläsningen är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Sotenäs och Studiefrämjandet Fyrbodal. Johan Swahn, kanslichef på MKG, medverkar. Han arbetar åt miljörörelsen, bl.a. Naturskyddsföreningen, med att granska och delta i miljöprövningar av svenska kärnavfallsprojekt.
-
Den 19 april skickade Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ut en kungörelse om att en huvudförhandling kommer att ske i Oskarshamn den 24-25 maj i prövningen avseende utökad lagring av mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab.
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) skriver att de "har av regeringen fått i uppdrag att se över syftet och uppdraget för de lokala säkerhetsnämnderna samt föreslå författningsändringar som behövs. I översynen ingår dialog med berörda myndigheter, kommuner, företag och organisationer.
Kärnavfallsrådet anordnar ett seminarium i maj med följande upplägg:
Folkrörelsearkivet i Uppsala län arrangerar ett panelsamtal under rubriken ”Tidskapslar – Information om slutförvarat kärnbränsle under 100 000 år”. Folkrörelsearkivet skriver: "Kärnkraft som energikälla och slutförvaret av kärnbränsle i Forsmark är två heta politiska frågor.
-
Milkas (Miljörörelsens kärnavfallssekretariat), SERO (Sveriges Energiföreningars Riksorganisation) och Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar en eftermiddag om slutförvaring av kärnavfall den 1 december. Program: Lunch kl 12-12.50
-
Kärnavfallsrådet bjuder in till ett seminarium den 30 november, där fokus kommer ligga på gjutjärn i kopparkapslar.
-
Svensk Kärnbränslehantering, SKB, har bjudit in till ett seminarium den 15 oktober. Mötet kommer bl.a.
-
Under fyra tisdagar i vår går det att göra digitala besök hos de tre största arbetsgivarna i Östhammars kommun. Den 27 april går det att besöka kärnavfallsbolaget SKB som kommer att prata om hur de tar hand om det svenska radioaktiva avfallet, idag och 100 000 år framåt.

Kalenderarkiv

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev