Kompletteringsfasen 2011-2015

Ansökan om ett slutförvar lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM och till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt den 16 mars 2011. SSM och domstolen skickade därefter ansökan vidare på remiss enligt kärntekniklagen respektive miljöbalken med önskemål om synpunkter om kompletteringsbehov. Ansökan kungjordes den 29 januari 2016. I en nyhet på MKG:s hemsida kan du läsa om mark- och miljödomstolens reviderade tidplan och den tidiga kungörelsen, och varför inte domstolen tog ställning till kvaliteten på miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n.

 

Här hittar du de skrivelser som Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickat in i kompletteringsfasen (2011-2015) >>

Här hittar du Strålsäkerhetsmyndighetens remiss med samtliga inkommande remissvar >>

Här hittar du de kompletteringsinlämningar som skickats till Strålsäkerhetsmyndigheten >>

Här hittar du Mark – och miljödomstolens remisser med samtliga inkommande remissvar och SKB:s svar >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB har den 30 juni 2023 skickat in ett underlag till mark- och miljödomstolens prövning av tillståndet med villkor.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev