M2018/00217/Me - Regeringsprövning enligt Miljöbalken

Här kan du direkt ladda ner de diarieförda handlingarna som du är intresserad av i ärende M2018/00217/Me om yttrandet från mark-och miljödomstolen hos regeringen. 

Innehållsförteckning, 220125 >>

Handlingar [pdf:er]:

Regeringsbeslut om kärnbränsleförvar, 210127 >>

228. Kungörelse, 211211 >>

227. Översändande av skrivelse från Milkas, 220114 >>
Bilaga: Yttrande från Milkas, 220113 >>

226. Yttrande från Vattenfall, Fortum & Uniper, 220113 >>

225. Yttrande från Energiföretagen Sverige, 220113 >>

224. Yttrande från Östhammars kommun, 220111 >>

223. Yttrande från Svenskt Näringsliv, 220111 >>

222. Yttrande från Skogsindustrierna, 220104 >>

221. Yttrande från Oskarshamns kommun, 220104 >>

220. Översändande av skrivelse från oberoende forskare till Annika Strandhäll, 211229 >>
Bilaga 1: Skrivelse från oberoende forskare till Annika Strandhäll, 211229 >>
Bilaga 2: Svarsbrev från Szakalos & Leygraf 211015 >>

219. Yttrande från Naturskyddsföreningen Uppsala län, 220102 >>

218. Yttrande från Naturskyddsföreningen Östhammar, 211228 >>

217. Skrivelse från Per-Axel Persson, 211221 >>

216. Skrivelse till aktförvararna, 211210 >>

215. Kärnavfallsrådets kommentarer till SKB:s yttrande gällande Kärnavfallsrådets remissvar, 211201 >>

214. Protokoll - möte med SKB, 211111 >>

213. Yttrande från SKB om gjutjärnsinsatsen m.m., 211110 >>
Bilaga till yttrandet, 211004 >>

212. Yttrande från MKG, Jordens Vänner och Naturskyddsföreningen, 211104 >>

211. Miljödepartementet ger SKB tillfälle att yttra sig, 211101 >>

210. Kärnavfallsrådets remissvar, 211021 >>

209. SKBs remissvar, 211019 >>

208. Strålsäkerhetsmyndighetens remissvar, 211015 >>

Remissvarets följebrev >>

207. Regeringens remiss, begäran om yttrande från SSM och Kärnavfallsrådet om kapselfrågor, 210924 >>

Remissens följebrev >>

Bilaga 1: Rapport om korrosion i grundvatten >> (även bilaga A till aktbilaga 158)

Bilaga 2: Masteruppsats om hållbarheten hos gjutjärnsinsatserna i kopparkapslar >> (även aktbilaga 204)

206. Följebrev från Milkas om rapport om segjärnet i kopparkapslar, 210923 >>

Bilaga: Rapport om segjärnet i kopparkapslar, 210919 >>

205. Protokoll uppvaktning av SKB hos Miljödepartementet, 210915 >> 

204. Följebrev från Kärnavfallsrådet, 210914 >> (osäkert om mejlet är med i diariet, MKG har fått det från annat håll)

Bilaga: Masteruppsats om hållbarheten hos gjutjärnsinsatserna i kopparkapslar, 210730 >>

203. Protokoll uppvaktning SKB, 210907 >>

202. Skrivelse till aktförvararna, 210908 >>

201. Kungörelse delbeslut Clab, 210902 >>

200. Protokoll uppvaktning Statsrådsberedningen & SSM, 210824 >>

Bilaga 1: SSMs presentation >>

199. Protokoll uppvaktning Statsrådsberedningen & Kärnavfallsrådet, 210824 >>

Bilaga 1: Kopparkapselns hållbarhet >>

Bilaga 2: Förslag på villkor >>

198. Regeringsbeslut i frågan om Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab), 210826 >>

197. Remissvar från Naturvårdsverket, 210820 >>

196. Protokoll uppvaktning SKB, 210818 >>

195. Protokoll uppvaktning MKG, 210818 >>

Bilaga 1: MKGs presentation >>

194. SKBs yttrande över remissutfallet, 210813 >>

193. Protokoll uppvaktning SKB, 210810 >>

192. Remissvar från Vattenfall AB, 210731 >>

191. Remissvar från Sveriges Kärntekniska Sällskap SKS, 210731 >>

190. Remissvar från SKB, 210730 >>

189. Remissvar från OKG AB, Sydkrafter Nuclear Power AB, Uniper Energy, 210730 >>

188. Remissvar från Kärnavfallsrådet, 210730 >>

187. Remissvar från Svenskt Näringsliv, 210730 >>

186. Remissvar från Fortum Sweden AB, 210730 >>

185. Remissvar från Milkas, 210729 >>

184. Remissvar från Skogsindustrier, 210728 >>

183. Remissvar från Women in Nuclear Sverige, 219727 >>

182. Remissvar från Statens energimyndighet, 210727 >>

181. Remissvar från Energiföretagen Sverige, 210727 >>

180. Remissvar från Region Kalmar län, 210720 >>

179. Dubbelregistrerat, se dok 173, 210716 

178. Remissvar från Oskarshamns kommun, 210704 >>

177. Remissvar från Länsstyrelsen Kalmar län, 210713 >>

176. Remissvar från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), 210713 >>

175. Remissvar från Strålsäkerhetsmyndigheten, 210712 >>

174. Remissvar från Torbjörn Åkermark, 210710 >>

173. Remissvar från Region Uppsala, 210708 >>

Bilaga: Miljöpartiet Region Uppsala >>

172. Remissvar från Östhammars kommun, 210708 >>

171. Remissvar från Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, 210707 >>

170. Remissvar från Länsstyrelsen Uppsala län, 210705 >>

169. Protokoll möte med SSM 30 juni 2021, 210630 >>

168. Remissvar från Stockholms Handelskammare, 210702 >>

167. Remissvar från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 210629 >>

166. Regeringens remiss i ärenden om tilltåtlighet och tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, 210620 >>

165. Följemejl från Naturkskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG om föreningarnas yttrande i sak, 210611 >>
Bilagor:
- Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s om föreningarnas yttrande i sak, 210611 >>
Bilaga 1. Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan, 30 september 2019 >>
Bilaga 2. Korrosionsforskare KTH och J. Linder yttrande kärnbränsleförvarsansökan, 26 april 2018 >>
Bilaga 3. Korrosionsforskare KTH och J. Linder yttrande kärnbränsleförvarsansökan, 13 september 2019 >>
Bilaga 4. Korrosionsforskare KTH och J. Linder komplettering yttrande kärnbränsleförvarsansökan, 22 november 2019 >>
Bilaga 5. Leygraf KTH yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan, 26 mars 2021 >>
Bilaga 6. Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s komplettering yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan, 28 oktober 2019 >>
Bilaga 7.  Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s komplettering yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan, 19 november 2019 >>
Bilaga 8. Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s komplettering yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan, 22 januari 2020  >>
Bilaga 9. Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande i sak till regeringen över kärnbränsleförvaret och LOT, 27 februari 2020 >>
Bilaga 10. Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s komplettering yttrande i sak till regeringen över kärnbränsleförvaret och LOT, 28 april 2020 >>
Bilaga 11. ”The most important comments to the SKB LOT-report TR-20-14”, P. Szakàlos & C. Leygraf, KTH, 23 november 2020 >>
Bilaga 12. MKG first input to SSM review of SKB LOT results autumn 2020 (corrected), 8 oktober 2020 >>
Bilaga 13. MKG svar på frågor från SSM till MKG angående första skrivelse om LOT, 28 oktober 2020 >>
Bilaga 14. MKG second input to SSM review of SKB LOT results autumn 2020, 9 november 2020 >>
Bilaga 15. MKG third input to SSM review of SKB LOT results autumn 2020, 11 december 2020 >>
Bilaga 16.  Correction and follow-up comments MKG third input from MKG to the SSM quality assurance review of the SKB LOT project corrosion results, 17 december 2021 >>
Bilaga 17. MKG fourth input to SSM review of SKB LOT results autumn 2020, 5 mars 2021 >>
Bilaga 18. MKG:s övergripande synpunkter på SSM:s arbete med kvalitetsgranskningen av LOT-försöket (med bilagor), 11 december 2020 >>
Bilaga 19. Rättelse och komplettering av MKG:s Övergripande synpunkter på SSM:s arbete med kvalitetsgranskningen av LOT-försöket (med bilagor), 17 december 2020 >>
Bilaga 20. ”Comments to the LOT-QA report”, P. Szakàlos & C. Leygraf, KTH,26 februari 2021 >>
Bilaga 21. Skrivelse från SSM:s GD till regeringen om myndighetens granskning av LOT-försöket, 11 mars 2021 >>
Bilaga 22. Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB-s analys och rapportering av kopparkorrosionsresultat från försökspaketen A3 och S2 i LOT-projektet vid Äspölaboratoriet, 10 mars 2021 >>
Bilaga 23. MKG PM Svensk kärnkraft hotas inte förrän kring 2030 om inte kärnbränsleförvarsansökan godkänns, 10 mars 2020 >>
Bilaga 24. Kärnavfallsrådet skrivelse till regeringen: Prövning och särskiljning av slutförvarssystemet, 23 mars 2021 >>
Bilaga 25. Samarbetsavtal mellan SKB och kärnavfallskommunerna, 6 april 2009 >>

164. Regeringens tjänsteanteckning från telefonsamtal med Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas, 210611 >>

163. Kompletterande Esbosamrådshandlingar från Naturvårdsverket, 210611 >>

162. Regeringens skrivelse till aktförvararna på Oskarshamn och Östhammars kommuner, 210607 >>

161. Protokoll uppvaktning 25 maj 2021 Östhammars kommun, 210525 >>

160. Naturvårdsverket skickar inkomna svar från Esbosamrådet, 210427 >>
Bilagor:
1. Polens svar på polska >>
2. Polens svar översatt till engelska >>
3. Tysklands svar >>
4. Svar från tyska Greens Fichtelgebirge >>

159. E-post med skrivelse från Oskarshamns kommun med kommunens ståndpunkter avseende inkapslingsanläggning och slutförvar för använt kärnbränsle, 210407 >>
Bilagor:
Protokoll Kommunstyrelsen 2021-03-23 om Oskarshamns kommuns ståndpunkter avseende inkapslingsanläggning och slutförvar för använt kärnbränsle >>
Oskarshamns kommuns ståndpunkter avseende inkapslingsanläggning och slutförvar för använt kärnbränsle >>

158. E-post från Christofer Leygraf, KTH, 210329>>
Skrivelse från Christofer Leygraf, KTH, angående regeringens pågående prövning av kärnbränsleförvaret, 210329 >>

Bilagor:
A. Ny artikel i Corrosion Science, mars 2021 >>
B. Analys av kärnbränsleförvarsfrågan, 26 april 2018 >>
C. Remissvar, forskare KTH 13 september 2019 >>
D. Komplettering remissvar, forskare KTH 23 november 2019 >>
E. The most important comments to the SKB LOT-report TR-20-14 >>
F. Comments to the quality assurance review draft report of the SKB:s LOT-experiment, 23 november 2020 >>

157. E-post från Kärnavfallsrådet, 210324 >>
Bilaga: Skrivelse från Kärnavfallsrådet om prövning och särskiljning av slutförvarssystemet, 210324 >>

156. E-post från SSM:s VD Nina Cromnier om SSM:s LOT granskning och bedömningar, 210311 >>
Bilaga: SSM:s LOT-granskning, 210311 >>

155. Fråga om tidsplan för beslut från Oskarshamns kommun och Östhammars kommun, 210305 >>

154. Svar på remiss från Naturvårdsverket, gällande fortsatt hantering under Esbokonventionen för SKBs ansökan för slutförvar av kärnavfall, 210302 >>

153. Yttrande från Naturvårdsverket angående behov av kompletterande samråd enligt Esbokonventionen, 210211 >>

152. Följee-post till skrivelse med rapport från Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas, 210204 >>

Bilaga: LOT-FÖRSÖK: S2 OCH A3, Svagt bidrag från LOT-försöket kring frågan om kopparkorrosion i slutförvarsmiljö >>

151. Skrivelse för kännedom från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG), Naturskyddsföreningen och Jordens Vänner, 210128 >>

150. Skrivelse med kopia av handlingar till aktförvararna i Oskarshamns- och Östhammarskommun, 210125 >>

149. Naturvårdsverket beviljas anstånd till 12 februari 2021, 210120 >>

148. Begäran om anstånd från Naturvårdsverket, 210120 >>

147. Fråga från regeringen till Naturvårdsverket; Fråga om information om hantering, svar senast 29 januari 2021, 210114 >>

Bilaga: SKB:s yttrande enligt kärntekniklagen. DokumentID 1699592, 190227 >>

Bilaga: SKB:s Komplettering om kapselintegritet. DokumentID 1718509, 190213, >>

Bilaga: SKB:s komplettering om avgränsning av Kärnbränsleförvarets verksamhetsområden. DokumentID 1684602, 190322 >>

146. Protokoll uppvaktning SKB, 201201 >>

145. Protokoll från uppvaktningen av Östhammars kommun, 201125 >>

144. Regeringens svar på skrivelsen från Östhammars- och Oskarshamns kommun, 201125 >>

143. Protokoll uppvaktning 4 november 2020, 201104 >>

142. Skrivelse med kopia av handlingar till aktförvararna i Oskarshamns- och Östhammars kommun, 201104 >>

141. Presentation till möte RK/SKB, 201104 >>

a. Följemail >>

140. Skrivelse från Östhammarskommun, sammanträdesprotokoll, 201020 >>

139. Skrivelse från Östhammars- och Oskarshamnskommun; fråga om tidplan för beslut, 201008 >>

138. Protokoll från uppvaktning, SKB, 200909 >>

137. Skrivelse från Milkas, Ang. regeringenshantering av SKB:s KBS-3och SFR ansökningar, 200903 >>

136. Skrivelse till aktförvararna i Oskarshamns kommun och Östhammars kommun, 200716 >>

135. Yttrande, SKB, 200702 >>

a. Följemail >>

134. Yttrande, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, 200618 >>

a. Bilaga 1; Uppsala universitet:, 2017: Paul Wallin: Hur kan joniserande strålning inducera cancer?>>

b. Bilaga 2; Cancerstatistik >>

133. Yttrande, Jacqueline Otabbong, 200617 >>

132. Skrivelse, Ditta Rietuma, 200617 >>

a. Bilaga 1; MMD-DR-8.9 >>

b. Bilaga 2; Mailkonversation >>

c. Bilaga 3; IHWOCG authority liberation oath >>

d: Bilaga 4; Direktiv om omorganisation av regeringskansliet >>

e. Bilaga 5; IHWOCG decree on final repository in Forsmark >>

f. Bilaga 6; Gmail - Direktiv om omorganisation av Regeringskansliet m.m  >>

g. Bilaga 7; Nacka tingsrätt M1333-11, Aktbilaga 583 >>

131. Yttrande, Gröna Kvinnor, Ewa Larsson, 201617 >>

130. Yttrande, Miljöpartiet Enköping, 200617 >>

129. Yttrande, Miljöpartiet de gröna i Uppsala län och Miljöpartiets kommunföreningar i Uppsala län, 200617 >>

128. Yttrande, Föreningen Värmland mot Kärnkraft, 200617 >>

a. Följemail >>

127. Remissvar; frågor om yttrande till regeringen och ersättning för rättegångskostnader, Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen, 200616 >> 

126. Synpunkter på risker med kopparkapslar, Karin Gustafsson, 200616 >>

125. Yttrande, Christine Vaple, 200616 (Dubbelregistrerat).

124. Yttrande, Christine Vaple, 200616 >>

123. Yttrande, Kärnavfallsrådet, 200616 >>

122. Skrivelse till regeringen och SKB från Länsstyrelsen Uppsala, 200612 >>

a. Mail från Länsstyrelsen Uppsala, 200612 >>

b. Bilaga 1; Beslut i anmälningsärenden, daterat 2020-04-03 dnr 525-2852-2020  >>

c. Bilaga 2; Beslut i anmälningsärenden, daterat 575-1137-2020 >>

d. Bilaga 3; PM tidiga arbeten på fastigheten Östhammar Forsmark 6:20, Mannheimer och Swartling, daterat 2020-05-04 >>

e. Bilaga 4; Minnesanteckningar från möte den 9 mars 2020 mellan länsstyrelsen och SKB samt med deltagande av FKA >>

121. Yttrande, Ostkustens Framtid, 200616 >>

120. Yttrande; synpunkter slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, Ylva Lundh, 200615 >>

119. Komplettering, MILKAS, 200615 >>

118. Yttrande, Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss) gm Joachim Stormvall, 200615 >>

117. Synpunkter slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, Hans Jivander, 200615 >>

116. Synpunkter angående slutförvaring av använt kärnbränsle, Herbert Henkel, 200612 >>

115. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde, Östhammars kommun, 200612 >>

a. Följemail >>

114. Protokoll vid uppvaktning, Östhammars kommun, 200603 >>

113. Skrivelse från Nils-Axel Mörner med synpunkter på kärnbränsleförvaret, 200606 >>

a. Följemail >>

112. Skrivelse med kopior avhandlingar till aktförvararna i Oskarshamns kommun och Östhammars kommun, 200604 >>

111. Protokoll vid uppvaktning MKG, Naturskyddsföreningen och Peter Szakalos KTH, 200515 >>

110. Synpunkter/Komplettering Torbjörn Åkermark, 200522 >>

a. Följemail >>

109. Protokoll vid uppvaktning SKB, 200505 >>

108. Yttrande/synpunkt Sture Grönblad, 200506 >>

107. Komplettering av yttrande i sak från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 200428 >>

a. Följemail >>

106. Tjänsteanteckning från Miljödepartementet, 200417 >>

105. Kungörelse från Miljödepartementet, 200401 >>

104. Skrivelse med handlingar i ärendet till aktförvararen Östhammars kommun, 200327 >>

103. Skrivelse med handlingar i ärendet till aktförvararen Oskarshamns kommun, 200327 >>

102. Yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 200227 >>

a. Bilaga 1 >>

b. Bilaga 2 >>

c. Bilaga 3 >>

d. Följemail >>

101. Skrivelse för kännedom från Strålskyddsmyndigheten, 200218 >>

100. Protokoll uppvaktning, SKB 200211 >>

a. Bilaga till protokollet >>

99. Protokoll uppvaktning Östhammars kommun, 200205 >>

98. Komplettering till yttrandet från MKG, Naturskyddsföreningan och Jordens Vänner, 200122 >>

a. Bilaga 1 >>

97. Yttrande Sveriges energiföreningars riksorganisation, 191228 >>

a. Bilaga 1 SERO synpunkter på kopparkapsel i slutförvaret >>

b. Bilaga 2 SEROS deltagande i granskning av kärnavfallsprocessen >>

c. Bilaga 3 SERO – Synpunkter på utökat SFR-2 >>

d. Bilaga 4 Slutförvar av kärnavfall >>

e. Bilaga 5 Independent waste technology report, Juniper Consultancy Services Limited, 2008 >>

96. Yttrande SKB, 191218 >>

a. Bilaga 1 Förslag enligt villkor >>

95. Skrivelse synpunkter slutförvarsprocess Roland Davidsson, 191212>>

a. Bilaga 1 Björkbacka 2015, Radiation induced corrosion of copper >>

b. Bilaga 2 YM 2001, Analysis of the total systemlife cycle cost of the civilian radioactive waste management program >>

c. Bilaga 3; Patentskrift SE

d. Bilaga 4; Patentshrift DE

94. Remissvar Milkas, 191205 >>

93. Remissvar yttrande Östhammars kommun, 191203 >>

b. Bilaga 1 Protokollutdrag >>

a. Följemail >>

92. Remissvar Energimyndigheten, 191202>>

91. Remissvar utom listan, Torbjörn Åkermark , 191127 >>

a. Följemail >>

90. Svar från SSM till MKG, 191127 >>

a. Följemail >>

89. Protokoll uppvaktning SKB, 191126 >>

a. Bilaga 1 presentation SKB >>

88. Remissvar SERO, 191126 >>

a. Följemail >>

87. Komplettering av remissvar från forskare på KTH, 191122 >>

a. Följemail >>

b. Tidigare remissvar (aktbilaga 70) >>

86. Andra komplettering av yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och MKG, 191119 >>

a. Bilaga 1

b. Följemail

85. Remissvar Sveriges lantbruksuniversitet ArtDatabanken, 191119 >>

84. Skrivelse med remissvar för synpunkter till SKB, 191119 >>

Kommentar: Kärnavfallsbokaget SKB ges möjlighet att kommentera inkomna remissvar. I remissen hänvisas till att remissvaren, förutom några som bifogas, finns på regeringens hemsida. Alla remisssvar kan hittas på denna sida.

83. Remissvar Kammarkollegiet, 191119 >>

a. Följemail kammarkollegiet

82. Remissvar kompletteringsyttrande Oskarshamns kommun, 191030 >>

a. Bilaga 1 Protokoll kommunens sammanträde

b. Tillhörande följemail

81. Komplettering remissvar, Naturskyddsföreingen, MKG, Jordens vänner, 191030 >>

a. Bilaga 1, frågor till SSM från MKG >>

b. Tillhörande följemail >>

80. Information SKB, förslag till agenda, 191015 >>

79. Protokoll uppvaktning SKB, 191015 >>

78. Protokoll uppvaktning Östhammars kommun, 191009 >>

77. Yttrande Ingvar Sagefors, 191009 >>

a. Bilaga 1

b. Bilaga 2

c. Bilaga 3

d. Bilaga 4

76. Remissvar Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, MKG, 190930 >>

75. Remissvar med yttrande SSM, 190930 >>
a. Bilaga till yttrande, granskningsrapport 190930 >>

74. Remissvar utom listan, Miljövänner för Kärnkraft, 190912 >>

73. Remissvar Försvarsmakten, 190916 >>

72. Anstånd beviljas MILKAS, 190916 >>

71. Remissvar Trafikverket, 190913 >>

70. Remissvar utom listan Forskare på KTH, 190913 >>

69. Remissvar länstyrelsen Kalmar län, 190913 >>

68. Remissvar Naturvårdsverket, 190913  >>

67. Remissvar Sveriges geologiska undersökning, 190913 >>

66. Remissvar Kärnavfallsrådet, 190913 >>

65. Remissvar Länstyrelsen Uppsala län, 190913 >>

64. Remissvar Energiföretagen, 190913 >>

63. Begäran om anstånd MILKAS, 190912 >>

62. Remissvar SGI, 190912 >>

61. Remissvar Stockholms universitet, 190911 >>

60. Protokoll uppvaktning SSM, 190911 >>

59. Remissvar KTH, 190911 >>

58. Remissvar Myndigheten för sammhällsskydd och beredskap, 190911 >>

57. Remissvar Havs- och vattenmyndigheten, 190910 >>

56. Remissvar utom listan SKS, 190910 >>

55. Remissvar Uppsala universitet, 190910 >>

54. Komplettering till remissvar Torbjörn Åkermark, 190909 >>

53. Anstånd beviljas Östhammars kommun, 190903 >>

52. Anstånd beviljas MKG, 190902 >>

51. Begäran om förlängd remisstid Östhamars kommun, 190829 >>

50. Anstånd beviljas Oskarshamns kommun, 190829 >>

49. Anståd beviljas SSM, 190821 >>

48. Anstånd sökes SSM, 190821 >>

47. Protokoll från uppvaktning SKB, 190620
a. Protokoll från uppvaktning >>
b. SKB:s presentation från uppvaktning >>

46. Yttrande från Sjöfartsverket, 190820 >>

45. Yttrande från Torbjörn Åkermark, 190705 >>

44. Anstånd till Oskarshamns kommun, 190618 >>

43. SKB:s komplettering, 190425  >>

42. Protokoll från uppvaktning av SKB, 190424 >>

41. Remiss av SKB:s kompletterande yttrande
a. Remiss av SKB:s kompletterande yttrande, 190425 >>
b. Yttrande till regeringen, 180123 >>

40. Mail från SKB angående komplettering av SKB:s ansökningar, 190404 >>

Komplettering och yttandre från SKB, 190404 >>
Bilagor:
1a. Komplettering om kapselintegritet från SKB, 190404 >>
1b. Supplementary information on canister integrity issues, 190404 >>
2. Komplettering om avgränsning av Kärnbränsleförsvarets verksamhetsområden, 190404 >> 
3. Förslag till villkor enligt 17 kap. 7 § miljöbalken, 190404 >> 

39. Protokoll vid uppvaktning i ärenden om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, 190319 >>

38. Protokoll möte Finland, 190312 >>

Bilagor: 

a. Presentation av Finlands Arbets- och näringsministriet, 190312 >>

b. Presentation av Posiva, 190312 >>

c. Presentation av Miljö- och energidepartementet, 190312 >>

 

37. Protokoll vid uppvakting av SKB, 190212 >>

36. PM Miljöbalken och Strålsäkerheten olika prövningsanordningar-samma mål, 190128 >>

35. Protokoll vid uppvakting av SKB, 190122 >>

34. Protokoll vid uppvaktning av Östhammar kommun, 190115 >>

33. Protokoll vid uppvaktning av SKB, 181113 >>
Bilaga: SKB:s presentation vid mötet >> 

32. Protoll vid uppvaktning av KTH-forskarna, 181030 >>
Bilagor:
a.Analys av kärnbränsleförvarsfrågan, 181030 >>
b.Letters to nature "Migration of plutonium in ground wate at the Nevada Test Site", >>  

31. Protoll vid uppvaktning av Kärnkraftskommunerna, KSO, 181023 >>
Bilaga: Skrivelsen, 180406 >> 

30. Skrivelse från Kärnkraftskommunerna, KSO, 180406 >>

29. Protokoll vid uppvaktning i ärenden om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, SKB, 180925 >>
Bilaga: Presentation av SKB, 180925 >> 

28. Miljödepartementets mail, 180629 >>
Bilaga: Miljödepartementets beviljande av anstånd, 180629 >>

27. Mail från SKB, 180628 >>
Bilaga: SKB:s begäran om anstånd, 180628 >>

26. Mail från Oskarshamns kommun, 180625 >>
Bilaga: Oskarshamns kommunbeslut om vetofrågan, 180625 >>

25. Skrivelse från Mörner och Henkel - forskare inom geologi, 180617 >>

24. Kommunicering med SKB om yttranden, 180601 >>
Aktbilagor som bifogas: 
- Skrivelse från Länsstyrelsen Kalmar län, 180209 >>
- Skrivelse från Berit Holmgren, 180209 >>
- Skrivelse från Radiation Free Lakeland, 180214 >>
- Protokoll uppvaktning SSM, 180216 >>
- Presentation SSM, 180216 >>
- Protokoll uppvaktning SSM, 180306 >>
- Presentation SSM, 180306 >>
- Skrivelse från MKG, 180323 >>
- Skrivelse Torbjörn Åkermark, 180323 >>
- Skrivelse Peter Szakálos, 180427 >>
- Protokoll uppvaktning Naturskyddsföreningen och MKG, 180508 >>
- Presentation från uppvaktning Naturskyddsföreningen och MKG, 180508 >>
- Synpunkter enligt miljöbalken från uppvaktning Naturskyddsföreningen och MKG, 180508 >> 
- Rättat PM från Naturskyddsföreningen och MKG, 180514 >> 

 

23. SKB ges tillfälle att komplettera, 180601 >>
Bilagor: 
Sammanfattning av yttrande från mark- och miljödomstolen, 180123 >>
Yttrande från mark- och miljödomstolen, 180123 >>
- Beslut om överlämnande till regeringen, 180123 >> 

22. Mailkorrespondens ang. rättat PM från MKG, 180514 >>
Bilaga:
1. Rättat PM - Synpunkter enlight miljöbalken från Naturskyddsföreningen och MKG, 180514 >> 

21. Protokoll från möte med SKB den 15 maj 2018, 180515 >>
Bilaga:
1. Powerpointpresentation från SKB >> 

20. Protokoll från möte med Naturskyddsföreningen och MKG den 8 maj 2018, 180515 >>
Bilagor:
1. Powerpointpresentation från Naturskyddsföreningen och MKG >>
2. Synpunkter enligt miljöbalken från Naturskyddsföreningen och MKG >>

19. Skrivelse från Kungliga Tekniska Högskolan KTH, "Analys av kärnbränsleförvarsfrågan", 180426 >>

18. Protokoll vid uppvaktning 10 april 2018, av SKB, 180410 >>
SKB:s presentation Clab 11 000 ton >>
SKB:s presentation Verksamhetsområdet ovan mark och under mark >> 

17. Skrivelse från Torbjörn Åkermark, 180323 >>

16. Skrivelse från MKG, 180323 >> (som lämnades in i samband med ett möte på departementet 180323)

15. Presentation av SSM om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport, 180321 >>

14. Protoll uppvaktning SSM om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport, 180321 >>

13. Dubbelt diarieförd

12. Presentation av SSM, 160216 >>

11. Protokoll uppvaktning SSM, 160216 >>

10. Presentation av SKB, 160213 >>

9. Protokoll uppvaktning SKB, 160213 >>

8. Skrivelse från Berit Holmgren, 180209 >>

7. Skrivelse från Berit Holmgren, 180209 >>

6. Skrivelse från Berit Holmgren, 180209 >>

5. Skrivelse från Länstyrelsen Kalmar län, 180209 >>

4. Skrivelse från Radiation Free Lakeland, 180214 >>

3. Sammanfattning av yttrande från mark- och miljödomstolen, 180123 >>

2. Yttrande från mark- och miljödomstolen, 180123 >>

1. Beslut om överlämnande till regeringen, 180123 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev