M2018/00221/Ke Regeringsprövning enligt Kärntekniklagen

Här kan du direkt ladda ner de diarieförda handlingarna som du är intresserad av i ärende M2018/00221 om yttrandet från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. 

Innehållsförteckning, 220125 >>

Aktbilagor:

Regeringsbeslut om kärnbränsleförvar, 210127 >>

209. Yttrande från Energiföretagen, 220121 >>

208. Yttrande från Östhammars kommun , 220121 >>

207. Yttrande från Svenskt Näringsliv, 220121 >>

206. Yttrande från Oskarshamns kommun, 220121 >>

205. Yttrande från Vattenfall, Uniper och Fortum, 220121 >>

204. Kungörelse, 211211 >>

203. Översändande av Milkas yttrande, 210114 >>
Bilaga: Yttrande från Milkas, 210113 >>

202. Översändande av yttrande från Skogsindustrierna, 220104 >>
Bilaga: Yttrande från Skogsindustrierna, 220104 >>

201. Översändande av skrivelse från oberoende forskare till Annika Strandhäll, 211229 >>
Bilaga 1: Skrivelse från oberoende forskare till Annika Strandhäll, 211229 >>
Bilaga 2: Svarsbrev från Szakalos & Leygraf, 211015 >>

200. Yttrande från Per-Axel Persson, 211221 >>

199. Översändande av kommentarer från Kärnavfallsrådet, 211201 >>
Bilaga 1: Kärnavfallsrådets kommentarer om SKB:s yttrande, 211201 >>

198. Protokoll från möte med SKB, 211111 >>

197. Översändande av yttrande från SKB, 211110 >>
Bilaga 1: SKB:s yttrande om gjutjärnsinsatsen m.m., 211110 >>
Bilaga 2: Bilaga till yttrandet, 211004 >>

196. Översändande av yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 211104 >>
Bilaga: Yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 211104 >>

195. Föreläggande till SKB, 211101 >>

194. Kärnavfallsrådets remissvar, 211021 >>

193. SKBs remissvar, 211019 >>

192. Strålsäkerhetsmyndighetens remissvar, 211015, >>

Remissvarets följebrev >>

191. Regeringens remiss, begäran om yttrande från SSM och Kärnavfallsrådet om kapselfrågor, 210924 >>

Remissens följebrev >>

Bilaga 1: Rapport om korrosion i grundvatten >> (även bilaga A till aktbilaga 145)

Bilaga 2: Masteruppsats om hållbarheten hos gjutjärnsinsatserna i kopparkapslar >> (även aktbilaga 188)

190. Följebrev från Milkas, 210923 >>

Bilaga: Rapport från Milkas om segjärnet i kopparkapslar, 210919 >>

189. Protokoll uppvaktning av SKB hos Miljödepartementet, 210915 >> 

188. Följebrev från Kärnavfallsrådet 210914 >>  (osäkert om mejlet är med i diariet, MKG har fått det från annat håll)

Bilaga: Masteruppsats om hållbarheten hos gjutjärnsinsatserna i kopparkapslar, 210730 >>

187. Protokoll uppvaktning SKB, 210907 >>

186. Kungörelse delbeslut Clab, 210902 >>

185. Protokoll uppvaktning Statsrådsberedningen & SSM, 210824 >>

Bilaga 1: SSMs presentation >>

184. Protokoll uppvaktning Statsrådsberedningen & Kärnavfallsrådet, 210824 >>

Bilaga 1: Kopparkapselns hållbarhet >>

Bilaga 2: Förslag på villkor >>

183. Regeringsbeslut i frågan om Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab), 210826 >>

182. Remissvar från Naturvårdsverket, 210820 >>

181. Protokoll uppvaktning SKB, 210818 >>

180. Protokoll uppvaktning MKG, 210818 >>

Bilaga 1: MKGs presentation >>

179. SKBs yttrande över remissutfallet, 210813 >>

178. Protokoll uppvaktning SKB 10 augusti 2021 >>

177. Remissvar från Vattenfall AB, 210731 >>

176. Remissvar från Sveriges Kärntekniska Sällskap SKS, 210731 >>

175. Remissvar från SKB, 210730 >>

174. Remissvar från OKG AB, Sydkrafter Nuclear Power AB, Uniper Energy, 210730 >>

173. Remissvar från Kärnavfallsrådet, 210730 >>

172. Remissvar från Svenskt Näringsliv, 210730 >>

171. Remissvar från Fortum Sweden AB, 210730 >>

170. Remissvar från Milkas, 210729 >>

169. Remissvar från Skogsindustrier, 210728 >>

168. Remissvar från Women in Nuclear Sverige, 219727 >>

167. Remissvar från Statens energimyndighet, 210727 >>

166. Remissvar från Energiföretagen Sverige, 210727 >>

165. Remissvar från Region Kalmar län, 210720 >>

164. Dubbelregistrerat, se dok 158

163. Remissvar från Oskarshamns kommun, 210704 >>

162. Remissvar från Länsstyrelsen Kalmar län, 210713 >>

161. Remissvar från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), 210713 >>

160. Remissvar från Strålsäkerhetsmyndigheten, 210712 >>

159. Remissvar från Torbjörn Åkermark, 210710 >>

158. Remissvar från Region Uppsala, 210708 >>

Bilaga: Miljöpartiet Region Uppsala >>

157. Remissvar från Östhammars kommun, 210708 >>

156. Remissvar från Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, 210707 >>

155. Remissvar från Länsstyrelsen Uppsala län, 210705 >>

154. Protokoll möte med SSM 30 juni 2021, 210630 >>

153. Remissvar från Stockholms Handelskammare, 210702 >>

152. Remissvar från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 210629 >>

151. Regeringens remiss i ärenden om tilltåtlighet och tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, 210620 >>

150. Följemejl från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG om föreningarnas yttrande i sak, 210611 >>
Bilagor:
- Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s  yttrande i sak, 210611 >>
Bilaga 1. Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan, 30 september 2019 >>
Bilaga 2. Korrosionsforskare KTH och J. Linder yttrande kärnbränsleförvarsansökan, 26 april 2018 >>
Bilaga 3. Korrosionsforskare KTH och J. Linder yttrande kärnbränsleförvarsansökan, 13 september 2019 >>
Bilaga 4. Korrosionsforskare KTH och J. Linder komplettering yttrande kärnbränsleförvarsansökan, 22 november 2019 >>
Bilaga 5. Leygraf KTH yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan, 26 mars 2021 >>
Bilaga 6. Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s komplettering yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan, 28 oktober 2019 >>
Bilaga 7.  Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s komplettering yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan, 19 november 2019 >>
Bilaga 8. Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s komplettering yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan, 22 januari 2020  >>
Bilaga 9. Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande i sak till regeringen över kärnbränsleförvaret och LOT, 27 februari 2020 >>
Bilaga 10. Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s komplettering yttrande i sak till regeringen över kärnbränsleförvaret och LOT, 28 april 2020 >>
Bilaga 11. ”The most important comments to the SKB LOT-report TR-20-14”, P. Szakàlos & C. Leygraf, KTH, 23 november 2020 >>
Bilaga 12. MKG first input to SSM review of SKB LOT results autumn 2020 (corrected), 8 oktober 2020 >>
Bilaga 13. MKG svar på frågor från SSM till MKG angående första skrivelse om LOT, 28 oktober 2020 >>
Bilaga 14. MKG second input to SSM review of SKB LOT results autumn 2020, 9 november 2020 >>
Bilaga 15. MKG third input to SSM review of SKB LOT results autumn 2020, 11 december 2020 >>
Bilaga 16.  Correction and follow-up comments MKG third input from MKG to the SSM quality assurance review of the SKB LOT project corrosion results, 17 december 2021 >>
Bilaga 17. MKG fourth input to SSM review of SKB LOT results autumn 2020, 5 mars 2021 >>
Bilaga 18. MKG:s övergripande synpunkter på SSM:s arbete med kvalitetsgranskningen av LOT-försöket (med bilagor), 11 december 2020 >>
Bilaga 19. Rättelse och komplettering av MKG:s Övergripande synpunkter på SSM:s arbete med kvalitetsgranskningen av LOT-försöket (med bilagor), 17 december 2020 >>
Bilaga 20. ”Comments to the LOT-QA report”, P. Szakàlos & C. Leygraf, KTH,26 februari 2021 >>
Bilaga 21. Skrivelse från SSM:s GD till regeringen om myndighetens granskning av LOT-försöket, 11 mars 2021 >>
Bilaga 22. Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB-s analys och rapportering av kopparkorrosionsresultat från försökspaketen A3 och S2 i LOT-projektet vid Äspölaboratoriet, 10 mars 2021 >>
Bilaga 23. MKG PM Svensk kärnkraft hotas inte förrän kring 2030 om inte kärnbränsleförvarsansökan godkänns, 10 mars 2020 >>
Bilaga 24. Kärnavfallsrådet skrivelse till regeringen: Prövning och särskiljning av slutförvarssystemet, 23 mars 2021 >>
Bilaga 25. Samarbetsavtal mellan SKB och kärnavfallskommunerna, 6 april 2009 >>

149. Kompletterande Esbosamrådshandlingar från Naturvårdsverket, 210611 >>

148. Protokoll uppvaktning 25 maj 2021 Östhammars kommun, 210525 >>

147. Naturvårdsverket skickar inkomna svar från Esbosamrådet, 210427 >>
Bilagor:
1. Polens svar på polska >>
2. Polens svar översatt till engelska >>
3. Tysklands svar >>
4. Svar från tyska Greens Fichtelgebirge >>

146. Mail från Oskarshamns kommun, 210407 >>
Bilagor:
- Protokollsutdrag från Oskarshamns kommunstyrelse >>
- Skrivelse från Oskarshamns kommun med ståndpunkter om prövningen, 210407 >>

145. Skrivelse till Miljödepartementet från Christofer Leygraf, professor em. i korrosionslära vid KTH, 210326 >>
Bilagor:
A. Artikel i Corrosion Science >>
B. Analys av kärnbränsleförvarsfrågan, 26 april 2018 >>
C. Remissvar, forskare KTH 13 september 2019 >>
D. Komplettering remissvar, forskare KTH 23 november 2019 >>
E. The most important comments to the SKB LOT-report TR-20-14 >>
F. Comments to the quality assurance review draft report of the SKB:s LOT-experiment, 23 november 2020 >>

144. Skrivelse från Kärnavfallsrådet, "Prövning och särskiljning av slutförvarssystemet", 210324 >>

143. E-post från SSM:s VD Nina Cromnier om SSM:s LOT granskning och bedömningar, 210311 >>
Bilaga: Granskning av LOT-försök från Strålsäkerhetsmyndigheten, 210311 >>

142. Fråga om tidsplan för beslut från Oskarshamns kommun och Östhammars kommun, 210305 >>

141. Svar på remiss till Naturvårdsverket gällande fortsatt hantering under Esbokonventionen för SKBs ansökan för slutförvar av kärnavfall, 210302 >>

140. Yttrande från Naturvårdsverket angående behov av kompletterande samråd enligt Esbokonventionen, 210212 >>

139. Följemail till skrivelse med rapport från Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas, 210204 >>

Bilaga: LOT-FÖRSÖK: S2 OCH A3, Svagt bidrag från LOT-försöket kring frågan om kopparkorrosion i slutförvarsmiljö >>

138. Skrivelse för kännedom från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG), Jordens Vänner och Naturskyddsföreningen, 210128 >>

137. Naturvårdsverket beviljas anstånd till 12 februari 2021, 210120 >>

136. Begäran om anstånd från Naturvårdsverket, 210120 >>

135. Fråga från regeringen till Naturvårdsverket; Fråga om information om hantering, svar senast 29 januari 2021, 210114 >>

Bilaga: SKB:s yttrande enligt kärntekniklagen. DokumentID 1699592, 190227 >>

Bilaga: SKB:s Komplettering om kapselintegritet. DokumentID 1718509, 190213, >>

Bilaga: SKB:s komplettering om avgränsning av Kärnbränsleförvarets verksamhetsområden. DokumentID 1684602, 190322 >>

134. Protokoll uppvakning SKB, 201201 >>

133. Protokoll uppvaktning 25 november 2020 Östhammars kommun, 201125 >>

132. Regeringens svar på skrivelsen från Östhammars- och Oskarshamns kommun, 201125 >>

131. Protokoll uppvaktning 4 november 2020, 201104 >>

130. Presentation till möte, SKB/RK, 201104 >>

a. Följemail >>

129. Skrivelse från Oskarshamns- och Östhammars kommun; Fråga om tidplan för beslut, 201008 >>

128. Protokoll från uppvaktning; SKB, 200909 >>

127. Skrivelse från Milkas; Ang. regeringenshantering av SKB:s KBS-3och SFR ansökningar, 200903 >>

126. KTL-yttrande efter kungörelse, SKB, 200702 >>

125. Yttrande Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen. Överlämnande av ansökningar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) om tillstånd till anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle, 200618 >>

124. Yttrande Jacqueline Otabbong. Överlämnande av ansökningar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) om tillstånd till anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle, 200618 >>

123. Yttrande Gröna Kvinnor, Ewa Larsson. Överlämnande av ansökningar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) om tillstånd till anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle, 200617 >>

122. Yttrande Miljöpartiet Enköping. Överlämnande av ansökningar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) om tillstånd till anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle, 200617

121. Yttrande Miljöpartiet de gröna i Uppsala län, Miljöpartiets kommunföreningar i Uppsala län. Överlämnande av ansökningar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) om tillstånd till anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle, 200617 >>

120. Yttrande. Föreningen Värmland mot Kärnkraft. Överlämnande av ansökningar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) om tillstånd till anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle, 200617

119. Yttrande, synpunkter på risker med kopparkapslar, Karin Gustafsson, 200616 >>

118. Yttrande från Kärnavfallsrådet. Överlämnande av ansökningar av Svensk KärnbränslehanteringAB:s (SKB) om tillstånd till anläggningar för slutligt omhändertagande avanvänt kärnbränsle, 200616 >>

117. Yttrande Ostkustens Framtid. Yttrande av överlämnande av ansökningar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) om tillstånd till anläggningar förslutligt omhändertagande av använt kärnbränsle,  200616 >>

116. Yttrande Ylva Lund. Synpunkter för använt kärnbränsle i Forsmark, 200615 >>

115. Komplettering MILKAS. Överlämnande av ansökningar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) om tillstånd till anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle, 200615 >>

114. Skrivelse, synpunkter angående kärnbränsleförvarsansökan, Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss) gm Joachim Stormvall, 200615 >>

113. Skrivelse, synpunkter för använt kärnbränsle i Forsmark från Hans Jivander, 200615 >>

112. Yttrande angående slutförvaring av använt kärnbränsle från Herbert Henkel, 200612 >>

111. Protokoll vid uppvaktning av Östhammars kommun i ärenden om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall samt anläggning för slutförvaring av kortlivat låg- och medelaktivt avfall, 200603 >>

110. Skrivelse, synpunkt från Nils-Axel mörner, 200606 >>

109. Skrivelse, synpunkt från Marie Andersson, 200603 >>

108. Protokoll vid uppvaktning, 200525 >>

107. Protokoll uppvaktning SKB, 200505 >>

106. Felregistrerat protokoll (makulerat)

105. Komplettering av yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 200428 >>

a. Följemail >>

104. Kungörelse från Miljödepartementet, 200401 >>

103. Skrivelse med handlingar i ärendet till aktförvararen Östhammars kommun, 200327 >>

102. Skrivelse med handlingar i ärendet till aktförvararen Oskarshamns kommun, 200327 >>

101. Yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 200227 >>

a. Bilaga 1 >>

b. Bilaga 2 >>

c. Bilaga 3 >>

d. Följemail >>

100. Skrivelse för kännedom från Stråskyddsmyndigheten, 200218 >>

a. Följemail >>

99. Protokoll uppvaktning SKB, 200211 >>

a. Bilaga till protokoll från uppvaktning >>

98. Protokoll uppvaktning Östhammars kommun, 200205 >>

97. Komplettering från Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och MKG, 200122 >>

96. Yttrande Sveriges energiföreningars riksorganisation, 191228 >>

a. Bilaga 1 SERO synpunkter på kopparkapsel i slutförvaret >>

b. Bilaga 2 SEROS deltagande i granskning av kärnavfallsprocessen >>

c. Bilaga 3 SERO – Synpunkter på utökat SFR-2 >>

d. Bilaga 4 Slutförvar av kärnavfall >>

e. Bilaga 5 Independent waste technology report, Juniper Consultancy Services Limited, 2008 >>

95. Yttrande Svenks Kärnbränslehantering AB (SKB), 191218 >>

a. Följemail >>

94. Skrivelse; Synpunkter slutförvarsprocess Roland Davidsson, 191212>>

a. Bilaga 1; Björkbacka 2015, Radiation induced corrosion of copper.

b. Bilaga 2; YM 2001, Analysis of the total systemlife cycle cost of the civilian radioactive waste management program.

c. Bilaga 3; Patentskrift SE

d. Bilaga 4; Patentshrift DE

93. Remissvar Milkas, 191205 >>

a. Följemail >>

92. Remissvar; yttrande Östhammars kommun, 191203 >>

a. Bilaga 1 Kommunledningsförvaltningens förslag>>

b. Följemail >>

91. Remissvar utom listan Torbjörn Åkermark, 191127 >>

a. Följemail >>

90. Skrivelse; svar från SSM till MKG, 191127 >>

a. Följemail >>

89. Protokoll uppvaktning SKB, 191126 >>

a. Bilaga 1 Presentation SKB >>

88. Remissvar utom listan från SERO, 191126 >>

a. Följemail >>

87. Komplettering av remissvar från forskare på KTH och J.Linder, 191122 >>

a. Följemail>>

b. Tidigare remissvar (aktbilaga 77) >>

86. Andra kompletteringen av yttrande från Naturskyddsföreningen, MKG        och Jordens Vänner, 191119 >>

a. Bilaga 1. MKG. Uppföljning av frågor om kvalitetssäkring och redovisning av resultatet från LOT- försöket >>

b. Följemail

85. Skrivelse med remissvar för synpunkter till SKB, 191119 >>

a. Bilaga 1. Yttrande från forskare på KTH och J.Linder >>

b. Bilaga 2. Yttrande från Högskolan i Halmstad >>

c. Bilaga 3. Yttrande från Kärnavfallsrådet >>

84. Remissvar lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk, 101031 >>

a. Bilaga 1 Kommunstyrelsens yttrande >>

b. Följemail >>

83. Komplettering remissvar, Naturskyddsföreingen, MKG, Jordens vänner, 191030 >>

b. Bilaga 1, frågor till SSM från MKG >> 
 c. Bilaga 2, mail tillhörande komplettering av yttrande, 191030>>

82. Information SKB, förslag till agenda, 191015 >>

81. Protokoll uppvaktning SKB, 191015 >>

80. Protokoll uppvaktning Östhammars kommun, 191009 >>

79. Remissvar Naturskyddsföreningen, MKG, Jordens Vänner, 190930

78. Remissvar SSM, 190930

77. Remissvar utom listan, forskare på KTH, 190913

76. Remissvar Lunds universitet, 190916 >>

75. Anstånd beviljas Milkas, 190913 >>

74. Remissvar Länsstyrelsen Kalmar län, 190913 >>

73. Remissvar utom listan Kärnavfallsrådet, 190913 >>

72. Remissvar Luleå tekniska universitet, 190913 >>

71. Remissvar SGU, 190913 >>

70. Remissvar Länsstyrelsen Uppsala län, 190913 >> 

69. Remissvar Miljövänner för kärnkraft, 190912 >>

68. Remissvar Göteborgs universitet, 190912 >>

67. Begäran om anstånd Milkas, 190912 >>

66. Remissvar Statens Geotekniska Institut, 190912 >>

65. Remissvar Stockholms universitet, 190911 >>

64. Remissvar KTH, 190911 >>

63. Protokoll från uppvaktning av SSM, 190911 >>

62. Remissvar Swedac, 190910 >>

61. Remissvar Uppsala universitet, 190910 >>

60. Remissvar Umeå universitet, 190910 >>

59. Remissvar Mittuniversitetet, 190910 >>

58. Remissvar Karlstads universitet, 190909 >>

57. Svar på begäran om förlängd remisstid Östhammars kommun, 190903 >>

56. Begäran om anstånd med yttrande SMM, 190821 >>

55. Svar på begäran om anstånd rörande remisser MKG, 190902 >>

54. Remissvar Kävlinge kommun, 190902 >>

53. Remissvar Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, 190902 >>

52. Begäran om anstånd MKG, 190830 >>

51. Begäran om förlängd remisstid Östhammars kommun, 190829 >>

50. Remissvar  Linnéuniversitetet, 190826 >>

49. Beviljat anstånd, SSM, 190822 >>

48. Begäran om anstånd, SSM, 190821 >>

47. Remissvar  Riksarkivet, 190625 >>

46. Remissvar SKL, 190520 >>

45. Remissvar  Örebro universitet, 190520  >>

44. Remissvar  Högskolan i Halmstad, 190513  >>

43. Remissvar Vetenskapsrådet, 190513 >>

42. Remissvar  Mälardalens högskola, 190507 >>

41. Remissvar BTH, 190502 >>

40. SKB:s komplettering, 190425  >>

39. Protokoll från uppvaktning, 190424 >>

38. Remiss av SKB:s kompletterande yttrande, 190425
a. Remissmissiv >>
b. SKB:s kompletterande yttrande >>

37. Mail från SKB angående komplettering av SKB:s ansökningar, 190404 >>

Yttrande enligt kärntekniklagen från SKB, 190404 >>
Bilagor:
1a. Komplettering om kapselintegritet från SKB, 190404 >>
1b. Supplementary information on canister integrity issues, 190404 >>

36. Protokoll vid uppvaktning i ärenden om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, 190319 >>

-Prövning av Clab, Clink och Kärnbränsleförvaret, 190319 >>

35. Protokoll möte Finland, 190312 >>

 

Bilagor:
- Presentation av Finlands Arbets- och näringsministriet, 190312 >>
- Presentation av Posiva, 190312 >>
- Presentation av Miljö- och energidepartementet, 190312 >>

34. Protokoll från möte med Svensk Kärnbränslehantering AB 190212 >>

33. PM Miljöbalken och strålsäkerheten olika prövningar - samma mål 190128 >>

32. Protokoll från möte med Svensk Kärnbränslehantering AB 190122 >>

31. Protokoll från möte med Östhammars kommun 190115 >>

30. Protokoll från möte med SKB, 181113 >>
Bilaga: SKB:s presentation "Prövning av Clab, Clink och kärnbränsleförvaret", 181113 >>

29. Skrivelse till regeringen som ges tillfälle att svara på aktbilaga 28, 181031 >>

28. Protokoll från möte med tekn.dr. Peter Szakálos, prof. em. Christofer Leygraf, prof. em. Anders Rosengren och tekn. dr. Jan Linder, 181030 >>
Bilaga:
1. Analys av kärnbränsleförvarsfrågan efter mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen >>
2. Letters to nature "Migration of plutonium in ground water at the Nevada Test Site" >> 

27. Protokoll från möte med Kärnkraftskommunernas Samarbetsorgan, KSO, 180925 >>
Bilaga: KSO:s brev till regeringen april 2018 >> 

26. Protokoll från möte med SKB 25 augusti, 180925 >>
Bilaga: Presentation av SKB, 180925 >> 

25. SKB ges möjlighet att ge synpunkter, 180911 >>
Bilaga: SKB R-17-17 In situ hydrogen charging of OFP copper during creep >>   

24. Skrivelse ang. väteförsprödning från Torbjörn Åkermark, 180910 >>
Bilaga: SKB R-17-17 In situ hydrogen charging of OFP copper during creep >>  

23. Regeringens beviljande av SKB:s anståndsbegäran, 180704 >>

22. Anståndsbegäran från SKB, 180628 >>

21. Regeringskansliet kommunikation med SKB, kompletterar tidigare begäran om synpunkter, 180627 >> (se handling 16)
Bilaga: Skrivelse från Mörner och Henkel, 180617 >> 

20. Protokollsutdrag från Oskarshamns kommun med kommunens tillstyrkan, 180611 >>

19. Skrivelse från Mörner och Henkel, forskare inom geologi, 180617 >>

18. Skrivelse från Kärnkraftskommunerna, april 2018 >>

17. Mail från Torbjörn Åkermark, 180604 >>
- Skrivelse från Torbjörn Åkermark >> 

16. Kommunicering med SKB, möjlighet att yttra sig, 180601 >>
Bilagor:
1. Kommentar av Torbjörn Åkermark, 180425 >>
2. Analys av Tekn.Dr.Peter Szakálos, m.fl.,  >>
3. Presentation av Naturskyddsföreningen och MKG, 180508 >>
 - Synpunkter av Naturskyddsföreningen och MKG, 180508 >>
4. Tematisk sammanställning av SSM, 180320 >>
5. SSM svar på synpunkter, 180518 >> 

15. Svar på begäran om synpunkter, Strålsäkerhetsmyndigheten, 180518 >>

14. Protokoll från möte med SKB den 15 maj 2018, 180515 >> 
Bilaga:
1. Powerpointpresentation från SKB >>  

13. Rättat PM - Synpunkter enligt miljöbalken från Naturskyddsföreningen och MKG, 180514 >>

12. Protokoll från möte med MKG och Naturskyddsföreningen den 8 maj 2018, 180515 >>
Bilagor:
1. Powerpointpresentation från Naturskyddsföreningen och MKG >> 
2. Synpunkter enligt miljöbalken från Naturskyddsföreningen och MKG >> (se handling 13)

11. Kommunicering med SSM för synpunkter, 180503 >>
Bilagor:
1. Skrivelse från Torbjörn Åkermark >> (se handling 9)
2. Skrivelse från Szakálos m.fl. >> (se handling 10)

10. Skrivelse från Peter Szakálos m.fl., "Analys av kärnbränsleförvarsfrågan efter mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen", 180426 >>

9. Skrivelse från Torbjörn Åkermark, "Kommentarer till M2018/00221 - Tematisk sammanställning av SSM:s beaktande av remissinstansernas synpunkter i kapselfrågor", 180425 >> (se aktbilaga 7)

8. Protokoll vid uppvaktning 10 april 2018, av SKB, 180410 >>
- SKB:s presentation Clab 11 000 ton >>
- SKB:s presentation Verksamhetsområdet ovan mark och under mark >> 

7. Promemoria - "Tematisk sammanställning av SSM:s beaktande av remissinstansernas synpunkter i kapselfrågor", 180405 >>

6. Protokoll från mötet med SSM om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport, 6 mars, 180306 >>
- SSM:s presentation, 180316 >> (diarefört 180312)

5. Protokoll från mötet med SSM den 16 februari, 180216 >>
- SSM:s presentation, 180216 >>

4. Dagordning möte med SSM 16 februari 2018, 180215 >>

3. Protokoll vid uppvaktning, 180213 >> (diarefört 180220)
- SKB:s presentation >> 

2. Dagordning möte med SKB 13 februari 2018, 180206 >> (diarefört 180220)

1. Överlämnande av ansökningar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) om tillstånd till anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle, 180123:

SSM:s överlämnande av ansökningar om tillstånd till anläggningar, 180123 >>

SSM:s yttrande till regeringen, 180123 >>

2018:02 Sammanfattning, 180123 >>

2018:03 SSM:s beaktande av remissynpunkter avseende SKB:s ansökningar enligt kärntekniklagen om anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle, 180123 >>

2018:04 Granskningsrapport Systemövergripande frågor, 180123 >>

2018:05 Granskningsrapport Inkapsling och fortsatt mellanlagring av använt kärnbränsle (Clink), 180123 >>

- 2016:06 Granskningsrapport Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen, 180123 >>

2018:07 Granskningsrapport Strålsäkerhet efter slutförvarets förslutning, 180123 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev