M2018/00221/Ke Regeringsprövning enligt Kärntekniklagen

Här kan du direkt ladda ner de diarieförda handlingarna som du är intresserad av i ärende M2018/00221 om yttrandet från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. 

Innehållsförteckning, 220125 >>

Aktbilagor:

Regeringsbeslut om kärnbränsleförvar, 210127 >>

209. Yttrande från Energiföretagen, 220121 >>

208. Yttrande från Östhammars kommun , 220121 >>

207. Yttrande från Svenskt Näringsliv, 220121 >>

206. Yttrande från Oskarshamns kommun, 220121 >>

205. Yttrande från Vattenfall, Uniper och Fortum, 220121 >>

204. Kungörelse, 211211 >>

203. Översändande av Milkas yttrande, 210114 >>
Bilaga: Yttrande från Milkas, 210113 >>

202. Översändande av yttrande från Skogsindustrierna, 220104 >>
Bilaga: Yttrande från Skogsindustrierna, 220104 >>

201. Översändande av skrivelse från oberoende forskare till Annika Strandhäll, 211229 >>
Bilaga 1: Skrivelse från oberoende forskare till Annika Strandhäll, 211229 >>
Bilaga 2: Svarsbrev från Szakalos & Leygraf, 211015 >>

200. Yttrande från Per-Axel Persson, 211221 >>

199. Översändande av kommentarer från Kärnavfallsrådet, 211201 >>
Bilaga 1: Kärnavfallsrådets kommentarer om SKB:s yttrande, 211201 >>

198. Protokoll från möte med SKB, 211111 >>

197. Översändande av yttrande från SKB, 211110 >>
Bilaga 1: SKB:s yttrande om gjutjärnsinsatsen m.m., 211110 >>
Bilaga 2: Bilaga till yttrandet, 211004 >>

196. Översändande av yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 211104 >>
Bilaga: Yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 211104 >>

195. Föreläggande till SKB, 211101 >>

194. Kärnavfallsrådets remissvar, 211021 >>

193. SKBs remissvar, 211019 >>

192. Strålsäkerhetsmyndighetens remissvar, 211015, >>

Remissvarets följebrev >>

191. Regeringens remiss, begäran om yttrande från SSM och Kärnavfallsrådet om kapselfrågor, 210924 >>

Remissens följebrev >>

Bilaga 1: Rapport om korrosion i grundvatten >> (även bilaga A till aktbilaga 145)

Bilaga 2: Masteruppsats om hållbarheten hos gjutjärnsinsatserna i kopparkapslar >> (även aktbilaga 188)

190. Följebrev från Milkas, 210923 >>

Bilaga: Rapport från Milkas om segjärnet i kopparkapslar, 210919 >>

189. Protokoll uppvaktning av SKB hos Miljödepartementet, 210915 >> 

188. Följebrev från Kärnavfallsrådet 210914 >>  (osäkert om mejlet är med i diariet, MKG har fått det från annat håll)

Bilaga: Masteruppsats om hållbarheten hos gjutjärnsinsatserna i kopparkapslar, 210730 >>

187. Protokoll uppvaktning SKB, 210907 >>

186. Kungörelse delbeslut Clab, 210902 >>

185. Protokoll uppvaktning Statsrådsberedningen & SSM, 210824 >>

Bilaga 1: SSMs presentation >>

184. Protokoll uppvaktning Statsrådsberedningen & Kärnavfallsrådet, 210824 >>

Bilaga 1: Kopparkapselns hållbarhet >>

Bilaga 2: Förslag på villkor >>

183. Regeringsbeslut i frågan om Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab), 210826 >>

182. Remissvar från Naturvårdsverket, 210820 >>

181. Protokoll uppvaktning SKB, 210818 >>

180. Protokoll uppvaktning MKG, 210818 >>

Bilaga 1: MKGs presentation >>

179. SKBs yttrande över remissutfallet, 210813 >>

178. Protokoll uppvaktning SKB 10 augusti 2021 >>

177. Remissvar från Vattenfall AB, 210731 >>

176. Remissvar från Sveriges Kärntekniska Sällskap SKS, 210731 >>

175. Remissvar från SKB, 210730 >>

174. Remissvar från OKG AB, Sydkrafter Nuclear Power AB, Uniper Energy, 210730 >>

173. Remissvar från Kärnavfallsrådet, 210730 >>

172. Remissvar från Svenskt Näringsliv, 210730 >>

171. Remissvar från Fortum Sweden AB, 210730 >>

170. Remissvar från Milkas, 210729 >>

169. Remissvar från Skogsindustrier, 210728 >>

168. Remissvar från Women in Nuclear Sverige, 219727 >>

167. Remissvar från Statens energimyndighet, 210727 >>

166. Remissvar från Energiföretagen Sverige, 210727 >>

165. Remissvar från Region Kalmar län, 210720 >>

164. Dubbelregistrerat, se dok 158

163. Remissvar från Oskarshamns kommun, 210704 >>

162. Remissvar från Länsstyrelsen Kalmar län, 210713 >>

161. Remissvar från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), 210713 >>

160. Remissvar från Strålsäkerhetsmyndigheten, 210712 >>

159. Remissvar från Torbjörn Åkermark, 210710 >>

158. Remissvar från Region Uppsala, 210708 >>

Bilaga: Miljöpartiet Region Uppsala >>

157. Remissvar från Östhammars kommun, 210708 >>

156. Remissvar från Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, 210707 >>

155. Remissvar från Länsstyrelsen Uppsala län, 210705 >>

154. Protokoll möte med SSM 30 juni 2021, 210630 >>

153. Remissvar från Stockholms Handelskammare, 210702 >>

152. Remissvar från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 210629 >>

151. Regeringens remiss i ärenden om tilltåtlighet och tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, 210620 >>

150. Följemejl från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG om föreningarnas yttrande i sak, 210611 >>
Bilagor:
- Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s  yttrande i sak, 210611 >>
Bilaga 1. Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan, 30 september 2019 >>
Bilaga 2. Korrosionsforskare KTH och J. Linder yttrande kärnbränsleförvarsansökan, 26 april 2018 >>
Bilaga 3. Korrosionsforskare KTH och J. Linder yttrande kärnbränsleförvarsansökan, 13 september 2019 >>
Bilaga 4. Korrosionsforskare KTH och J. Linder komplettering yttrande kärnbränsleförvarsansökan, 22 november 2019 >>
Bilaga 5. Leygraf KTH yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan, 26 mars 2021 >>
Bilaga 6. Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s komplettering yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan, 28 oktober 2019 >>
Bilaga 7.  Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s komplettering yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan, 19 november 2019 >>
Bilaga 8. Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s komplettering yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan, 22 januari 2020  >>
Bilaga 9. Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande i sak till regeringen över kärnbränsleförvaret och LOT, 27 februari 2020 >>
Bilaga 10. Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s komplettering yttrande i sak till regeringen över kärnbränsleförvaret och LOT, 28 april 2020 >>
Bilaga 11. ”The most important comments to the SKB LOT-report TR-20-14”, P. Szakàlos & C. Leygraf, KTH, 23 november 2020 >>
Bilaga 12. MKG first input to SSM review of SKB LOT results autumn 2020 (corrected), 8 oktober 2020 >>
Bilaga 13. MKG svar på frågor från SSM till MKG angående första skrivelse om LOT, 28 oktober 2020 >>
Bilaga 14. MKG second input to SSM review of SKB LOT results autumn 2020, 9 november 2020 >>
Bilaga 15. MKG third input to SSM review of SKB LOT results autumn 2020, 11 december 2020 >>
Bilaga 16.  Correction and follow-up comments MKG third input from MKG to the SSM quality assurance review of the SKB LOT project corrosion results, 17 december 2021 >>
Bilaga 17. MKG fourth input to SSM review of SKB LOT results autumn 2020, 5 mars 2021 >>
Bilaga 18. MKG:s övergripande synpunkter på SSM:s arbete med kvalitetsgranskningen av LOT-försöket (med bilagor), 11 december 2020 >>
Bilaga 19. Rättelse och komplettering av MKG:s Övergripande synpunkter på SSM:s arbete med kvalitetsgranskningen av LOT-försöket (med bilagor), 17 december 2020 >>
Bilaga 20. ”Comments to the LOT-QA report”, P. Szakàlos & C. Leygraf, KTH,26 februari 2021 >>
Bilaga 21. Skrivelse från SSM:s GD till regeringen om myndighetens granskning av LOT-försöket, 11 mars 2021 >>
Bilaga 22. Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB-s analys och rapportering av kopparkorrosionsresultat från försökspaketen A3 och S2 i LOT-projektet vid Äspölaboratoriet, 10 mars 2021 >>
Bilaga 23. MKG PM Svensk kärnkraft hotas inte förrän kring 2030 om inte kärnbränsleförvarsansökan godkänns, 10 mars 2020 >>
Bilaga 24. Kärnavfallsrådet skrivelse till regeringen: Prövning och särskiljning av slutförvarssystemet, 23 mars 2021 >>
Bilaga 25. Samarbetsavtal mellan SKB och kärnavfallskommunerna, 6 april 2009 >>

149. Kompletterande Esbosamrådshandlingar från Naturvårdsverket, 210611 >>

148. Protokoll uppvaktning 25 maj 2021 Östhammars kommun, 210525 >>

147. Naturvårdsverket skickar inkomna svar från Esbosamrådet, 210427 >>
Bilagor:
1. Polens svar på polska >>
2. Polens svar översatt till engelska >>
3. Tysklands svar >>
4. Svar från tyska Greens Fichtelgebirge >>

146. Mail från Oskarshamns kommun, 210407 >>
Bilagor:
- Protokollsutdrag från Oskarshamns kommunstyrelse >>
- Skrivelse från Oskarshamns kommun med ståndpunkter om prövningen, 210407 >>

145. Skrivelse till Miljödepartementet från Christofer Leygraf, professor em. i korrosionslära vid KTH, 210326 >>
Bilagor:
A. Artikel i Corrosion Science >>
B. Analys av kärnbränsleförvarsfrågan, 26 april 2018 >>
C. Remissvar, forskare KTH 13 september 2019 >>
D. Komplettering remissvar, forskare KTH 23 november 2019 >>
E. The most important comments to the SKB LOT-report TR-20-14 >>
F. Comments to the quality assurance review draft report of the SKB:s LOT-experiment, 23 november 2020 >>

144. Skrivelse från Kärnavfallsrådet, "Prövning och särskiljning av slutförvarssystemet", 210324 >>

143. E-post från SSM:s VD Nina Cromnier om SSM:s LOT granskning och bedömningar, 210311 >>
Bilaga: Granskning av LOT-försök från Strålsäkerhetsmyndigheten, 210311 >>

142. Fråga om tidsplan för beslut från Oskarshamns kommun och Östhammars kommun, 210305 >>

141. Svar på remiss till Naturvårdsverket gällande fortsatt hantering under Esbokonventionen för SKBs ansökan för slutförvar av kärnavfall, 210302 >>

140. Yttrande från Naturvårdsverket angående behov av kompletterande samråd enligt Esbokonventionen, 210212 >>

139. Följemail till skrivelse med rapport från Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas, 210204 >>

Bilaga: LOT-FÖRSÖK: S2 OCH A3, Svagt bidrag från LOT-försöket kring frågan om kopparkorrosion i slutförvarsmiljö >>

138. Skrivelse för kännedom från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG), Jordens Vänner och Naturskyddsföreningen, 210128 >>

137. Naturvårdsverket beviljas anstånd till 12 februari 2021, 210120 >>

136. Begäran om anstånd från Naturvårdsverket, 210120 >>

135. Fråga från regeringen till Naturvårdsverket; Fråga om information om hantering, svar senast 29 januari 2021, 210114 >>

Bilaga: SKB:s yttrande enligt kärntekniklagen. DokumentID 1699592, 190227 >>

Bilaga: SKB:s Komplettering om kapselintegritet. DokumentID 1718509, 190213, >>

Bilaga: SKB:s komplettering om avgränsning av Kärnbränsleförvarets verksamhetsområden. DokumentID 1684602, 190322 >>

134. Protokoll uppvakning SKB, 201201 >>

133. Protokoll uppvaktning 25 november 2020 Östhammars kommun, 201125 >>

132. Regeringens svar på skrivelsen från Östhammars- och Oskarshamns kommun, 201125 >>

131. Protokoll uppvaktning 4 november 2020, 201104 >>

130. Presentation till möte, SKB/RK, 201104 >>

a. Följemail >>

129. Skrivelse från Oskarshamns- och Östhammars kommun; Fråga om tidplan för beslut, 201008 >>

128. Protokoll från uppvaktning; SKB, 200909 >>

127. Skrivelse från Milkas; Ang. regeringenshantering av SKB:s KBS-3och SFR ansökningar, 200903 >>

126. KTL-yttrande efter kungörelse, SKB, 200702 >>

125. Yttrande Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen. Överlämnande av ansökningar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) om tillstånd till anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle, 200618 >>

124. Yttrande Jacqueline Otabbong. Överlämnande av ansökningar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) om tillstånd till anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle, 200618 >>

123. Yttrande Gröna Kvinnor, Ewa Larsson. Överlämnande av ansökningar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) om tillstånd till anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle, 200617 >>

122. Yttrande Miljöpartiet Enköping. Överlämnande av ansökningar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) om tillstånd till anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle, 200617

121. Yttrande Miljöpartiet de gröna i Uppsala län, Miljöpartiets kommunföreningar i Uppsala län. Överlämnande av ansökningar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) om tillstånd till anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle, 200617 >>

120. Yttrande. Föreningen Värmland mot Kärnkraft. Överlämnande av ansökningar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) om tillstånd till anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle, 200617

119. Yttrande, synpunkter på risker med kopparkapslar, Karin Gustafsson, 200616 >>

118. Yttrande från Kärnavfallsrådet. Överlämnande av ansökningar av Svensk KärnbränslehanteringAB:s (SKB) om tillstånd till anläggningar för slutligt omhändertagande avanvänt kärnbränsle, 200616 >>

117. Yttrande Ostkustens Framtid. Yttrande av överlämnande av ansökningar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) om tillstånd till anläggningar förslutligt omhändertagande av använt kärnbränsle,  200616 >>

116. Yttrande Ylva Lund. Synpunkter för använt kärnbränsle i Forsmark, 200615 >>

115. Komplettering MILKAS. Överlämnande av ansökningar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) om tillstånd till anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle, 200615 >>

114. Skrivelse, synpunkter angående kärnbränsleförvarsansökan, Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss) gm Joachim Stormvall, 200615 >>

113. Skrivelse, synpunkter för använt kärnbränsle i Forsmark från Hans Jivander, 200615 >>

112. Yttrande angående slutförvaring av använt kärnbränsle från Herbert Henkel, 200612 >>

111. Protokoll vid uppvaktning av Östhammars kommun i ärenden om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall samt anläggning för slutförvaring av kortlivat låg- och medelaktivt avfall, 200603 >>

110. Skrivelse, synpunkt från Nils-Axel mörner, 200606 >>

109. Skrivelse, synpunkt från Marie Andersson, 200603 >>

108. Protokoll vid uppvaktning, 200525 >>

107. Protokoll uppvaktning SKB, 200505 >>

106. Felregistrerat protokoll (makulerat)

105. Komplettering av yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 200428 >>

a. Följemail >>

104. Kungörelse från Miljödepartementet, 200401 >>

103. Skrivelse med handlingar i ärendet till aktförvararen Östhammars kommun, 200327 >>

102. Skrivelse med handlingar i ärendet till aktförvararen Oskarshamns kommun, 200327 >>

101. Yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 200227 >>

a. Bilaga 1 >>

b. Bilaga 2 >>

c. Bilaga 3 >>

d. Följemail >>

100. Skrivelse för kännedom från Stråskyddsmyndigheten, 200218 >>

a. Följemail >>

99. Protokoll uppvaktning SKB, 200211 >>

a. Bilaga till protokoll från uppvaktning >>

98. Protokoll uppvaktning Östhammars kommun, 200205 >>

97. Komplettering från Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och MKG, 200122 >>

96. Yttrande Sveriges energiföreningars riksorganisation, 191228 >>

a. Bilaga 1 SERO synpunkter på kopparkapsel i slutförvaret >>

b. Bilaga 2 SEROS deltagande i granskning av kärnavfallsprocessen >>

c. Bilaga 3 SERO – Synpunkter på utökat SFR-2 >>

d. Bilaga 4 Slutförvar av kärnavfall >>

e. Bilaga 5 Independent waste technology report, Juniper Consultancy Services Limited, 2008 >>

95. Yttrande Svenks Kärnbränslehantering AB (SKB), 191218 >>

a. Följemail >>

94. Skrivelse; Synpunkter slutförvarsprocess Roland Davidsson, 191212>>

a. Bilaga 1; Björkbacka 2015, Radiation induced corrosion of copper.

b. Bilaga 2; YM 2001, Analysis of the total systemlife cycle cost of the civilian radioactive waste management program.

c. Bilaga 3; Patentskrift SE

d. Bilaga 4; Patentshrift DE

93. Remissvar Milkas, 191205 >>

a. Följemail >>

92. Remissvar; yttrande Östhammars kommun, 191203 >>

a. Bilaga 1 Kommunledningsförvaltningens förslag>>

b. Följemail >>

91. Remissvar utom listan Torbjörn Åkermark, 191127 >>

a. Följemail >>

90. Skrivelse; svar från SSM till MKG, 191127 >>

a. Följemail >>

89. Protokoll uppvaktning SKB, 191126 >>

a. Bilaga 1 Presentation SKB >>

88. Remissvar utom listan från SERO, 191126 >>

a. Följemail >>

87. Komplettering av remissvar från forskare på KTH och J.Linder, 191122 >>

a. Följemail>>

b. Tidigare remissvar (aktbilaga 77) >>

86. Andra kompletteringen av yttrande från Naturskyddsföreningen, MKG        och Jordens Vänner, 191119 >>

a. Bilaga 1. MKG. Uppföljning av frågor om kvalitetssäkring och redovisning av resultatet från LOT- försöket >>

b. Följemail

85. Skrivelse med remissvar för synpunkter till SKB, 191119 >>

a. Bilaga 1. Yttrande från forskare på KTH och J.Linder >>

b. Bilaga 2. Yttrande från Högskolan i Halmstad >>

c. Bilaga 3. Yttrande från Kärnavfallsrådet >>

84. Remissvar lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk, 101031 >>

a. Bilaga 1 Kommunstyrelsens yttrande >>

b. Följemail >>

83. Komplettering remissvar, Naturskyddsföreingen, MKG, Jordens vänner, 191030 >>

b. Bilaga 1, frågor till SSM från MKG >> 
 c. Bilaga 2, mail tillhörande komplettering av yttrande, 191030>>

82. Information SKB, förslag till agenda, 191015 >>

81. Protokoll uppvaktning SKB, 191015 >>

80. Protokoll uppvaktning Östhammars kommun, 191009 >>

79. Remissvar Naturskyddsföreningen, MKG, Jordens Vänner, 190930

78. Remissvar SSM, 190930

77. Remissvar utom listan, forskare på KTH, 190913

76. Remissvar Lunds universitet, 190916 >>

75. Anstånd beviljas Milkas, 190913 >>

74. Remissvar Länsstyrelsen Kalmar län, 190913 >>

73. Remissvar utom listan Kärnavfallsrådet, 190913 >>

72. Remissvar Luleå tekniska universitet, 190913 >>

71. Remissvar SGU, 190913 >>

70. Remissvar Länsstyrelsen Uppsala län, 190913 >> 

69. Remissvar Miljövänner för kärnkraft, 190912 >>

68. Remissvar Göteborgs universitet, 190912 >>

67. Begäran om anstånd Milkas, 190912 >>

66. Remissvar Statens Geotekniska Institut, 190912 >>

65. Remissvar Stockholms universitet, 190911 >>

64. Remissvar KTH, 190911 >>

63. Protokoll från uppvaktning av SSM, 190911 >>

62. Remissvar Swedac, 190910 >>

61. Remissvar Uppsala universitet, 190910 >>

60. Remissvar Umeå universitet, 190910 >>

59. Remissvar Mittuniversitetet, 190910 >>

58. Remissvar Karlstads universitet, 190909 >>

57. Svar på begäran om förlängd remisstid Östhammars kommun, 190903 >>

56. Begäran om anstånd med yttrande SMM, 190821 >>

55. Svar på begäran om anstånd rörande remisser MKG, 190902 >>

54. Remissvar Kävlinge kommun, 190902 >>

53. Remissvar Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, 190902 >>

52. Begäran om anstånd MKG, 190830 >>

51. Begäran om förlängd remisstid Östhammars kommun, 190829 >>

50. Remissvar  Linnéuniversitetet, 190826 >>

49. Beviljat anstånd, SSM, 190822 >>

48. Begäran om anstånd, SSM, 190821 >>

47. Remissvar  Riksarkivet, 190625 >>

46. Remissvar SKL, 190520 >>

45. Remissvar  Örebro universitet, 190520  >>

44. Remissvar  Högskolan i Halmstad, 190513  >>

43. Remissvar Vetenskapsrådet, 190513 >>

42. Remissvar  Mälardalens högskola, 190507 >>

41. Remissvar BTH, 190502 >>

40. SKB:s komplettering, 190425  >>

39. Protokoll från uppvaktning, 190424 >>

38. Remiss av SKB:s kompletterande yttrande, 190425
a. Remissmissiv >>
b. SKB:s kompletterande yttrande >>

37. Mail från SKB angående komplettering av SKB:s ansökningar, 190404 >>

Yttrande enligt kärntekniklagen från SKB, 190404 >>
Bilagor:
1a. Komplettering om kapselintegritet från SKB, 190404 >>
1b. Supplementary information on canister integrity issues, 190404 >>

36. Protokoll vid uppvaktning i ärenden om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, 190319 >>

-Prövning av Clab, Clink och Kärnbränsleförvaret, 190319 >>

35. Protokoll möte Finland, 190312 >>

 

Bilagor:
- Presentation av Finlands Arbets- och näringsministriet, 190312 >>
- Presentation av Posiva, 190312 >>
- Presentation av Miljö- och energidepartementet, 190312 >>

34. Protokoll från möte med Svensk Kärnbränslehantering AB 190212 >>

33. PM Miljöbalken och strålsäkerheten olika prövningar - samma mål 190128 >>

32. Protokoll från möte med Svensk Kärnbränslehantering AB 190122 >>

31. Protokoll från möte med Östhammars kommun 190115 >>

30. Protokoll från möte med SKB, 181113 >>
Bilaga: SKB:s presentation "Prövning av Clab, Clink och kärnbränsleförvaret", 181113 >>

29. Skrivelse till regeringen som ges tillfälle att svara på aktbilaga 28, 181031 >>

28. Protokoll från möte med tekn.dr. Peter Szakálos, prof. em. Christofer Leygraf, prof. em. Anders Rosengren och tekn. dr. Jan Linder, 181030 >>
Bilaga:
1. Analys av kärnbränsleförvarsfrågan efter mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen >>
2. Letters to nature "Migration of plutonium in ground water at the Nevada Test Site" >> 

27. Protokoll från möte med Kärnkraftskommunernas Samarbetsorgan, KSO, 180925 >>
Bilaga: KSO:s brev till regeringen april 2018 >> 

26. Protokoll från möte med SKB 25 augusti, 180925 >>
Bilaga: Presentation av SKB, 180925 >> 

25. SKB ges möjlighet att ge synpunkter, 180911 >>
Bilaga: SKB R-17-17 In situ hydrogen charging of OFP copper during creep >>   

24. Skrivelse ang. väteförsprödning från Torbjörn Åkermark, 180910 >>
Bilaga: SKB R-17-17 In situ hydrogen charging of OFP copper during creep >>  

23. Regeringens beviljande av SKB:s anståndsbegäran, 180704 >>

22. Anståndsbegäran från SKB, 180628 >>

21. Regeringskansliet kommunikation med SKB, kompletterar tidigare begäran om synpunkter, 180627 >> (se handling 16)
Bilaga: Skrivelse från Mörner och Henkel, 180617 >> 

20. Protokollsutdrag från Oskarshamns kommun med kommunens tillstyrkan, 180611 >>

19. Skrivelse från Mörner och Henkel, forskare inom geologi, 180617 >>

18. Skrivelse från Kärnkraftskommunerna, april 2018 >>

17. Mail från Torbjörn Åkermark, 180604 >>
- Skrivelse från Torbjörn Åkermark >> 

16. Kommunicering med SKB, möjlighet att yttra sig, 180601 >>
Bilagor:
1. Kommentar av Torbjörn Åkermark, 180425 >>
2. Analys av Tekn.Dr.Peter Szakálos, m.fl.,  >>
3. Presentation av Naturskyddsföreningen och MKG, 180508 >>
 - Synpunkter av Naturskyddsföreningen och MKG, 180508 >>
4. Tematisk sammanställning av SSM, 180320 >>
5. SSM svar på synpunkter, 180518 >> 

15. Svar på begäran om synpunkter, Strålsäkerhetsmyndigheten, 180518 >>

14. Protokoll från möte med SKB den 15 maj 2018, 180515 >> 
Bilaga:
1. Powerpointpresentation från SKB >>  

13. Rättat PM - Synpunkter enligt miljöbalken från Naturskyddsföreningen och MKG, 180514 >>

12. Protokoll från möte med MKG och Naturskyddsföreningen den 8 maj 2018, 180515 >>
Bilagor:
1. Powerpointpresentation från Naturskyddsföreningen och MKG >> 
2. Synpunkter enligt miljöbalken från Naturskyddsföreningen och MKG >> (se handling 13)

11. Kommunicering med SSM för synpunkter, 180503 >>
Bilagor:
1. Skrivelse från Torbjörn Åkermark >> (se handling 9)
2. Skrivelse från Szakálos m.fl. >> (se handling 10)

10. Skrivelse från Peter Szakálos m.fl., "Analys av kärnbränsleförvarsfrågan efter mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen", 180426 >>

9. Skrivelse från Torbjörn Åkermark, "Kommentarer till M2018/00221 - Tematisk sammanställning av SSM:s beaktande av remissinstansernas synpunkter i kapselfrågor", 180425 >> (se aktbilaga 7)

8. Protokoll vid uppvaktning 10 april 2018, av SKB, 180410 >>
- SKB:s presentation Clab 11 000 ton >>
- SKB:s presentation Verksamhetsområdet ovan mark och under mark >> 

7. Promemoria - "Tematisk sammanställning av SSM:s beaktande av remissinstansernas synpunkter i kapselfrågor", 180405 >>

6. Protokoll från mötet med SSM om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport, 6 mars, 180306 >>
- SSM:s presentation, 180316 >> (diarefört 180312)

5. Protokoll från mötet med SSM den 16 februari, 180216 >>
- SSM:s presentation, 180216 >>

4. Dagordning möte med SSM 16 februari 2018, 180215 >>

3. Protokoll vid uppvaktning, 180213 >> (diarefört 180220)
- SKB:s presentation >> 

2. Dagordning möte med SKB 13 februari 2018, 180206 >> (diarefört 180220)

1. Överlämnande av ansökningar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) om tillstånd till anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle, 180123:

SSM:s överlämnande av ansökningar om tillstånd till anläggningar, 180123 >>

SSM:s yttrande till regeringen, 180123 >>

2018:02 Sammanfattning, 180123 >>

2018:03 SSM:s beaktande av remissynpunkter avseende SKB:s ansökningar enligt kärntekniklagen om anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle, 180123 >>

2018:04 Granskningsrapport Systemövergripande frågor, 180123 >>

2018:05 Granskningsrapport Inkapsling och fortsatt mellanlagring av använt kärnbränsle (Clink), 180123 >>

- 2016:06 Granskningsrapport Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen, 180123 >>

2018:07 Granskningsrapport Strålsäkerhet efter slutförvarets förslutning, 180123 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev