Myndighetens diarium SFR-2

Till skillnad från diariet på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida kan du här direkt ladda ner de diarieförda handlingarna du är intresserad av. 

I högermenyn hittar du:

- SSM 2022-1705 Dialog med SKB inför ansökan om uppförande av utbyggnad av SFR

SSM 2019-10133 Informationsutbyte med SKB efter yttrande över ansökan

- SSM 2014-5966 Ansökan om utbyggnad och fortsatt drift för SFR

SSM 2015-725 Begäran av kompletteringar och svar

SSM 2015/4192 - Beredning av ansökan om utbyggnad och fortsatt drift för SFR

- SSM2017-5439 Synpunkter från allmänheten efter kungörelsen >>

Andra ärenden
Andra ärenden rörande SFR 2-prövningen hos Strålsäkerhetsmyndigheten som inte finns för nedladdning på MKG:s hemsida listas nedan. Du kan se deras respektive innehållsförteckning i och begära ut dokumenten där: Strålsäkerhetsmyndighetens E-diarium >>

- SSM2015-656 Förfrågan angående komplettering av SKBs ansökan om utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) m.m. i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län

SSM2015-756 - Kommunikation med SKB i samband med ansökan om utökad verksamhet vid slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall

SSM2015-1640 - Remiss - Begäran om yttrande angående SKB:s SFR-ansökan

SSM2016-1734 - Kontakt i säkerhetsfrågor beträffande kärnanläggningar vid gränserna mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige

SSM2016-3477 - Nacka tingsrätt - Svensk kärnbränslehantering AB angående utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Den 29 november startar domstolen sin huvudförhandling
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

- | Huvudförhandling om SFR2

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev