Myndighetens granskningsplan

Myndighetens tillståndsprövning organiseras i ett huvudprojekt och fyra delprojekt. De fyra delprojekten ansvarar för den vetenskapliga sakgranskningen. Huvudprojektet samordnar och styr delprojekten samt ger dem förutsättningar för att granska. De fyra delprojekten benämns:

  1. Uppförande och drift av CLINK (CLINK)
  2. Uppförande och drift av slutförvaret (UDS)
  3. Slutförvarets långsiktiga strålsäkerhet (GLS)
  4. Slutförvarssystemet

Förutom dessa delprojekt finns också ett forum där gränsöverskridande frågor mellan delprojekten diskuteras. Detta forum, SIR (Safety Integration Review) består av bl.a. av projektledaren, delprojektledarna och sakkunniga inom kritiska områden.

Myndigheten har lagt upp följande granskningsplan: 

Förbereda

- Inledande bedömningar av delprojekten för att se om ansökningarna är formellt kompletta.

- Efter redovisningar från respektive delprojekt och diskussioner i SIR-gruppen tas ett beslutsunderlag fram till styrgruppen. Möjliga beslut är:

  • Gå vidare till den inledande sakgranskningen
  • Gå vidare till den inledande sakgranskningen men begära kompletteringar
  • Begär kompletteringar och invänta kompletteringar innan sakgranskning börjar

Den inledande sakgranskningen avslutades den 31 maj 2011 i och med att myndigheten beslutade att gå vidare till den inledande sakgranskningen och begära vissa formell kompletteringar.

Sakgranska

Delmoment genomföra:
Myndigheten skickar ut ansökningsunderlaget på remiss, där remissinstanser har 12 månader på sig att komma in med synpunkter (till den 1 juni 2012). Myndigheten kommer fram till och med början av 2012 att ha en inledande granskningsfas för att få en övergripande bild av ansökningsunderlaget. Därefter startar de sin huvudgranskningsfas där frågor identifieras, utvärderas och avslutas successivt.

- Delmoment Samråd och remissförfarande och fastställande av granskningsrapport:

Myndigheten slutför arbetet med granskningsrapporterna och förslag till yttranden tas fram. Kärnavfallsbolaget SKB ges möjlighet att yttra sig över uppgifter som tillförts av annan part.

Besluta

- Myndigheten fattar beslut i tillståndsärendet. Möjliga beslut är:

  • Fortsatt beredning av ärendena
  • SSM:s yttranden överlämnas till regeringen respektive Miljödomstolen

Avsluta

- Myndigheten underrättar beslutet och avslutar beredningen av tillståndsärendet.

 

Här hittar du mer information:

Om prövningsprocessen på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida >>

Här finner du Strålsäkerhetsmyndighetens granskningsplan, reviderad 141111 >> (se bilagan, sid.4)

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev