Myndighetsprövningen

Detta har hänt:
I december 2014 mottog Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ansökan om ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga slutförvaret SFR. SSM begärde sedan in synpunkter på kompletteringsbehov av remissinstanser. Regeringen meddelade att ansökan efter beredningen hos SSM ska prövas som det vore en ny anläggning, dvs. prövas av regeringen. SSM och sökande, kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, har haft avstämningsmöten under granskningen för att kunna redovisa de frågor som SSM haft. Den 11 december 2017 kungjordes ansökan.  

Vad Naturskyddsföreningen och MKG yttrat i prövningen kan du läsa mer om här >>

Aktuellt:
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, lämnade sitt yttrande till regeringen den 22 oktober 2019. SSM vill att regeringen ska säga ja till SFR 2. 
Läs MKG:s nyhet om SSM:s yttrande här >>

SSM har regelbundna avstämningsmöten med sökanden, SKB. 
Här kan du följa utvalda ärenden ur SSM:s diarium>>

 

I högerspalten hittar du länkar där du kan läsa: 

- hela ansökan eller endast de delar som du är intresserad av >>
- om kompletteringsbegäranden och sakgranskningen >>
- myndighetens diarium >>