Myndighetsprövningen

Detta har hänt:
I december 2014 mottog Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ansökan om ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga slutförvaret SFR. SSM begärde sedan in synpunkter på kompletteringsbehov av remissinstanser. Regeringen meddelade att ansökan efter beredningen hos SSM ska prövas som det vore en ny anläggning, dvs. prövas av regeringen. SSM och sökande, kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, har haft avstämningsmöten under granskningen för att kunna redovisa de frågor som SSM haft. Den 11 december 2017 kungjordes ansökan. Efter mark- och miljödomstolens huvudförhandling hösten 2019 skickade SSM in sitt yttrande till regeringen, med en tillstyrkan av ansökan. Den 22 december 2021 tog regeringen beslutet att godkänna ansökan. Strålsäkerhetsmyndigheten SSM kommer att fortsätta prövningen enligt kärntekniklagen. 

Vad Naturskyddsföreningen och MKG yttrat i prövningen kan du läsa mer om här >>

Aktuellt:
SSM:s informationsutbyte med SKB går att följa i ärendenumret SSM2022-1705 >>

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, lämnade sitt yttrande till regeringen den 22 oktober 2019. SSM vill att regeringen ska säga ja till SFR 2. 
Läs MKG:s nyhet om SSM:s yttrande här >>

SSM har regelbundna avstämningsmöten med sökanden, SKB. 
Här kan du följa utvalda ärenden ur SSM:s diarium>>

 

I högerspalten hittar du länkar där du kan läsa: 

- hela ansökan eller endast de delar som du är intresserad av >>
- om kompletteringsbegäranden och sakgranskningen >>
- myndighetens diarium >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB har den 30 juni 2023 skickat in ett underlag till mark- och miljödomstolens prövning av tillståndet med villkor.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev