puff svensk

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2
 

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår hos regeringen
Ansökan om en utökningen av mellanlagret för använt kärnbränsle Clab har separerats från den större prövningen om ett kärnbränsleförvarssystem. Ansökan har skickats till mark- och miljödomstolen. Regeringen fortsätter att pröva ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem och meddelar att de avser remittera frågor om kopparkorrosion till SSM och Kärnavfallsrådet
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos regeringen 
Både Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten har 2019 tillstyrkt ansökan i sina yttranden till regeringen och SKB har meddelat regeringen att de ställer sig bakom yttrandena. Östhammar kommun har sagt ja till förvaret.
Läs mer >> 

Möte med utredningen om översyn av kärntekniklagen (1)

Regeringen tillsatte den 29 juni en utredning för att undersöka behovet av ändringar i kärntekniklagen (1984:3) och kärnteknikförordningen (1984:14) och vid behov även föreslå ändringar i strålskyddslagen och nödvändiga följdändringar i miljöbalken och finansieringslagstiftningen. Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2018.

Alternativa lokaliseringar

Vid val av ett slutförvar som är säkert i hundratusentals år så är inte bara valet av metod av stor vikt. Även en lämplig lokalisering är viktigt. Ett exempel på vad som kan styra säkerheten av ett förvar är in- och utströmningen av grundvatten. Hur grundvattenströmningen ser ut beror på lokaliseringen av förvaret.

Hanteringen av industrins forskningsprogram, Fud-programmet, vart tredje år enligt kärntekniklagen

Var tredje år, innan den sista september, ska kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag Svensk kärnbränslehantering AB, SKB, enligt kärntekniklagen och kärnteknikförordningen redovisa sitt kärnavfallsarbete i ett dokument till Strålsäkerhetsmyndigheten. Dokumentet har fått benämningen Fud-rapport som står för forskning, utveckling och demonstration.

Kopparkorrosion

Industrins KBS-metod bygger på att konstgjorda barriärer av koppar och lera ska isolera avfallet under hundratusentals år. Avfallet ska läggas i en kopparkapsel som ska bäddas in i lera och som sedan ska förvaras i gruvgångsliknande tunnlar på omkring 500 m djup i grundvattenförande berg.

Långsiktig säkerhet

Använt kärnbränsle är farligt i minst 100 000 år. Under denna tid måste avfallet hållas avskilt från människor och miljön. För att uppnå detta måste den långsiktiga säkerheten beaktas redan vid planerandet av ett slutförvar. Säkerhetsaspekter som måste beaktas är till exempel slutförvarets hållbarhet under en istid och att avfallet inte används i icke fredliga syften.

Beslutsprocesser och juridik

Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 16 mars 2011 in ansökningar för ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Ansökningarna ska prövas både mot kärntekniklagen och mot miljöbalken. Det är Strålsäkerhetsmyndigheten respektive Miljödomstolen som bereder ärendena.

Djupa borrhål

När en verksamhetsutövare ansöker om att starta en verksamhet så ska denne enligt miljöbalken presentera alternativa metoder till att uppfylla det ändamål som projektet syftar till.