Andra yttranden över kärnavfallsbolaget SKB:s begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret

I januari 2022 gav regeringen s.k. tillåtlighet enligt miljöbalken för kärnbränsleförvaret vid Forsmarks kärnkraftverk och en inkaplingsanläggning vid Oskarshamns kärnkraftverk. Det innebär att miljöprövningen fortsätter i mark- och miljödomstolen för att få tillstånd för anläggningarna med tillhörande villkor. Den 30 juni 2023 lämnade kärnavfallsbolaget SKB in en begäran om tillstånd med förslag på villkor i målet (M 1333-11). Den 15 augusti kungjorde domstolen begäran och synpunkter kunde lämnas till den 10 oktober. Flera remissinstanser fick uppskov med att lämna synpunkter och det senaste lämnades in den 8 november 2023. Komplettering: Domstolen har skickat ett föreläggande till kärnavfallsbolaget SKB att yttra sig över yttrandena senast den 19 december.

Den 26 oktober lämnade Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, in ett gemensamt yttrande över bolagets begäran om tillstånd med egna villkorsförslag. Det finns en särskild länk till en nyhet om yttrandet nedan.

Nedan finns ett urval av inlämnade yttranden. Några yttranden kommenteras.

Komplettering: Domstolen har skickat ett föreläggande till kärnavfallsbolaget SKB att yttra sig över yttrandena senast den 19 december.

Domstolen beräknar kunna kungöra huvudförhandlingen i april och den planeras till den 20-24 maj 2024. Domstolen kan om tidsplanen hålls lämna en avgörande i juni-augusti 2024. 

 

Länkar:

Nyhet med Naturskyddsföreningen, Jordens Vänners och MKG:s yttrande om kärnbränsleförvaret till domstolen, 231026 >>

Yttrande från Naturvårdverket, 230925 >>

Yttrande från Svenska kraftnät, 231002 >>

Yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), 231005 >>

SSM framför främst synpunkten att domstolen inte ska ge sig in och ta beslut om villkor som påverkar strålsäkerhetsfrågor.

Yttrande från Havs- och vattenmyndigheten, 231008 >>

Yttrande från Statens Geotekniska Institut (SGI), 231009 >>

SGI är kritiskt till kärnavfallsbolaget SKB:s modellering av grundvattensänkningar som kan påverka naturvärden.

Yttrande från Länsstyrelsen i Kalmar län, 231009 >>

Länsstyrelsen i Kalmar län fokuserar på inkapslingsanläggningen Clink vid Oskarshamns kärnkraftverk.

Yttrande från Östhammars Naturskyddsförening, 231010 >>

Östhammars Naturskyddsförening vill villkora ett tillstånd till att kärnavfallsbolaget SKB på efterfrågan ska tillhandahålla bergmassor till Svenska Kraftnät för ändamålet att kompensera för buller från transformatorstationen väster om Forsmarks kärnkraftverk.

Yttrande från Milkas, 231010 >>

Yttrande från SMHI 231019 >>

Yttrande från Östhammars kommun, 231024 >>

Bilaga till yttrande från Östhammars kommun, 231002 >>

Yttrande från Skogsstyrelsen, 231025 >>

Yttrande från Länsstyrelsen i Uppsala län, 231026 >>

Yttrande från Oskarshamns kommun 231108 >>

Bilaga till yttrande från Oskarshamns kommun 231024 >>

 

Domstolens föreläggande SKB om skriftligt yttrande över yttrande, 231109 >>

 

Tidigare nyheter i kärnbränsleförvarsprövningen:

Naturskyddsföreningen m.fl. skickar yttrande om kärnbränsleförvaret till domstolen, 231026 >>

SKB begär tillstånd för kärnbränsleförvaret hos miljödomstolen, 230630 >>

Miljödomstolen meddelar en tidsplan för kärnbränsleförvarsmålet, 230815 >>

Miljödomstolen kungör begäran om tillstånd för kärnbränsleförvaret, 230815 >>

Domstolen kungör SKB:s nya ansökan om rörande "vissa verksamheter och åtgärder" vid kärnbränsleförvarsanläggningen, 230816 >>

Högsta förvaltningsdomstolen godkänner regeringens kärnbränsleförvarsbeslut, 230511 >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen m.fl. åter kompletterar begäran om rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet i HFD, 230508 >>

Nyhet om att KTH-forskare svarar på SKB-kritik av kopparkorrosionsartikel, 230401 >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen m.fl. kompletterar begäran om rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet i HFD, 230127 >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen m.fl. begär rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet i HFD, 220427 >>

Nyhet om att SKB publicerar en ny säkerhetsanalys (PSAR) för kärnbränsleförvaret, 230222 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande över Fud-22, 230120 >>

Nyhet om Kärnavfallsrådets yttrande till regeringen över Fud-22, 221229 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om KTH-forskarnas studie i Corrosion Science i november 2022, 221121 >>

Sveriges Natur: Tidigare SSM-korrosionsexpert kritiserar kärnbränsleförvarsbeslut, 220211 >>

Regeringen kör över domstolens beviskrav om långsiktigt säkerhet: Ger OK till kärnbränsleförvar, 220127 >>

Forskare upplyser miljöministern om osäkerheter med kopparkapseln, 211229 >>

Regeringen kungör kärnbränsleförvarsansökan, 211213 >>

Den nya miljöministern presenterar en tidsplan för beslut om SFR 2 och kärnbränsleförvaret, 211208 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen skriver öppet brev till miljöministern om kärnbränsleförvaret, 211203 >>

Kärnavfallsrådet kommenterar SKB:s yttrande med synpunkter på villkor för att få bygga ett kärnbränsleförvar, 211201 >>

MKG med medlemsföreningar i ett nytt yttrande till regeringen: Utnyttja LOT-försöket innan ett tillåtlighetsbeslut, 211104 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni, 210611 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev