Forskare upplyser miljöministern om osäkerheter med kopparkapseln

Ett antal oberoende forskare, inklusive forskare från KTH, har skickat en skrivelse till klimat- och miljöminister Annika Strandhäll med ett klargörande av forskningsläget om osäkerheterna kring kopparkapselns långsiktiga integritet (korrosionsproblem m.m.) i kärnbränsleförvaret. Forskarna klargör att det inte framkommit vetenskapliga fakta som svarar på de kompletteringar som mark- och miljödomstolen efterfrågade i sin avstyrkan av kärnbränsleförvarsansökan till regeringen i januari 2018.

Den nya klimat- och miljöministern Annika Strandhäll presenterade den 8 december 2021 en tidsplan där ett beslut i ärendet om ansökan om ett kärnbränsleförvar planeras att tas den 27 januari. Inför beslutet kungjordes Kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan ytterligare en gång av regeringen, med möjlighet att lämna in synpunkter senast den 13 januari. 

Den 29 december ett antal av kärnavfallsbolaget SKB oberoende forskare i bland annat korrosionslära från KTH en skrivelse till miljöministern om osäkerheter om kopparkapselns korrosion och därmed långsiktiga integritet. Forskarna meddelar att det inte framkommit vetenskapliga fakta som svarar på de kompletteringar som mark- och miljödomstolen efterfrågade i sin avstyrkan till regeringen av kärnbränsleförvarsansökan i januari 2018. Forskarna skriver som en slutsats:

”Vår slutsats är att det inte framkommit vetenskapliga fakta som i sak ändrat de slutsatser som MMD kom fram till i sitt yttrande 2018. Snarare har motsatsen förstärkts om fler oklarheter än färre. De som drivit frågan om ett snabbt beslut kan inte ens acceptera det faktum att det råder en vetenskaplig kontrovers i frågan om kopparkorrosion i syrefritt vatten och anser att konflikten inte finns då SSM tagit ställning i frågan. Men en vetenskaplig konflikt är inte löst bara för att en myndighet inte anser att den finns. Ett klargörande av de fem osäkerheterna gällande kopparkorrosion är en vetenskapligt grundad fråga och då kan det rimligtvis inte vara av någon betydelse att myndigheten SSM anser osäkerheterna inte finns. Detta speciellt eftersom SSM hade tagit ställning i frågan redan innan slutförvarsansökan enligt miljöbalken ens börjat prövas av MMD. SKBs ansökan bör därför avslås så att man i stället kan börja utveckla material som har en betydligt högre korrosionsresistans än koppar.”

Forskarna kommenterar även det presentationsmaterial som visades av Kärnavfallsrådet vid ett möte med regeringen den 24 augusti. Forskarna menar att rådets underlag är undermåligt och kan inte anses vara uppdaterad vad avser kunskapsläget om kopparkorrosion och hänvisar i skrivelsen till en bilaga med ett svarsbrev från KTH-forskare till rådet. I MKG:s nyhet om korrespondensen mellan KTH-forskarna och rådet (länk nedan) finns de vetenskapliga studier som visar att de försök som genomförts på KTH och visar att koppar korroderar i syrgasfritt vatten har upprepats.

Länkar:

Skrivelse från oberoende forskare till Annika Strandhäll, 211229 >>
Bilaga: Svarsbrev från Szakalos & Leygraf till Kärnavfallsrådet 211015 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om KTH-forskare i korrespondens med Kärnavfallsrådet om kopparkorrosion, 211015 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om den nya miljöministern presenterar en tidsplan för beslut om SFR 2 och kärnbränsleförvaret, 211208 >>

Nyhet om KTH-professorer och Naturskyddsföreningen och MKG på DN Debatt: Kärnkraftindustrin undanhåller viktiga resultat om koppar", 211212 >>

MKG med medlemsföreningar i ett nytt yttrande till regeringen: Utnyttja LOT-försöket innan ett tillåtlighetsbeslut, 211104 >>

Nyhet om att nya forskningsrön från KTH visar på större problem för kopparkapslar i kärnbränsleförvar, 210326 >>

Nyhet om KTH-forskare som är kritiska till SSM-granskningen av LOT, 210226 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev