Huvudförhandling i SFR-målet avslutas – Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG ser fortfarande risk att förvaret läcker ut radioaktiva ämnen till havet

Farhågor om problem med förvarets strålsäkerhet och negativ påverkan på naturvärden och andra värden kvarstår alltjämt. Det var Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s sammanfattande slutsats efter två veckors förhandlingar i mark- och miljödomstolen. Föreningarna vill egentligen inte bara att SFR inte byggs ut utan menar att det existerande förvaret har så stora brister att avfallet antigen måste återtas eller att förvaret ej tillsluts utan i stället hålls så torrt som möjligt och övervakas i minst 400 år.

Huvudförhandlingen i mål 7062-14 om ansökan att få bygga ett nytt slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt rivningsavfall i Forsmark under Öregrundsgrepen är avslutad. Totalt tog förhandlingen sju dagar fördelade på två veckor. Förhandlingarna har hållits i domstolens lokaler i Nacka och syn har gjorts på plats i Forsmark, och ner under havet i det befintliga förvaret för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt driftavfall, SFR.

Sökanden (kärnavfallsbolaget SKB), myndigheter, miljöorganisationer, och andra berörda parter har under förhandlingens gång framfört presentationer, frågor och synpunkter. Under förhandlingens sista dag, den 2 oktober 2019, hölls slutpläderingar och rätten avslutade förhandlingen med meddelandet att domstolens yttrande till regeringen presenteras klockan 13.00 den 13 november.

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG har framfört frågor och lämnat synpunkter om strålsäkerhet, miljökonsekvensbeskrivningen (samråd, lokalisering, val av metod, nollalternativet) och naturvärden löpande under förhandlingarna.

Under föreningarnas slutanförande som hölls av MKG:s kanslichef Johan Swahn och miljöjuristen Jonas Christensen yrkade föreningarna att mark- och miljödomstolen i sitt yttrande till regeringen ska meddela att ansökan om tillåtlighet i första hand bör avslås. Om grund saknas för att avslå ansökan yrkade föreningarna i andra hand på att domstolen på grund av bristfällig MKB ska meddela regeringen att ansökan om tillåtlighet bör avvisas. I tredje hand yrkade föreningarna att mark- och miljödomstolen i sitt yttrande till regeringen ska meddela att regeringen bör förelägga sökanden om att kvarstående frågeställningar måste utredas ytterligare.

Grunden för föreningarnas yrkanden är att de ser betydande osäkerheter kring huruvida det kan ske ett snabbt genombrott (på mindre än 100 år) av utsläpp av radioaktiva ämnen från förvaret till Öregrundsgrepen och havet ovanför. Och hur utsläpp till havsbotten och havsmiljön vid ett snabbt genombrott påverkar naturmiljön på havsbotten och i havet, samt på fiske, friluftsliv, turism och sommar- och närboende.

I sitt slutanförande pekade föreningarna på att sökanden kan undvika skada på naturvärden och rödlistade arter genom att inte skapa ett geometrisk välformat verksamhetsområde med utfyllnader i mark, och genom att förlägga ett upplag för bergmassor på befintlig mark kring kärnkraftverken i Forsmark istället för att fylla igen en havsvik med höga naturvärden.

Även närheten till deformationszoner togs upp av föreningarna i slutanförandet. Berget runt SFR är mycket genomsläppligt för vatten, och närheten till deformationszoner förstärker problemet med uppflöden. Flöden uppåt är snabbare i zonerna och påverkar flödet i det närliggande berget. 

Föreningarna avslutade sina synpunkter med slutsatsen att de under huvudförhandlingen inte övertygats om att de farhågor som de har rörande problem med slutförvarets strålsäkerhet och riskerna för att naturvärden och andra värden påverkas negativt är obefogade.

Föreningarna vill egentligen inte bara att SFR inte byggs ut utan menar att det existerande förvaret har så stora brister att avfallet antigen måste återtas eller att slutförvaret ej tillsluts utan i stället hålls så torrt som möjligt och övervakas i minst 400 år.

MKG:s presentationer under huvudförhandlingarna:

Presentation Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, synpunkter i sak SFR HUF punkt 41 slutplädering (sak), 191002 >>

Slutplädering Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, Jonas Christensen, 191002 >>

Slutliga yrkanden Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 191002 >>

Aktbilaga 187 Presentation från MKG, 190926 >>

Aktbilaga 179 Presentation från MKG, 190925 >>

Aktbilaga 161 Yrkanden Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG justerad, 190924 >>


Läs även:

Daglig rapportering från huvudförhandlingen av MKG >>

Nyhet inför huvudförhandling i SFR-målet, 190920 >>

Förhandlingsordning för huvudförhandling i SFR 2-målet >>

Kungörelse av huvudförhandling i SFR 2-målet med mer information >>

Nyhet om att huvudförhandlingen kungjorts 190619 >>

Nyhet på SKB:s hemsida om huvudförhandlingen >> 

Läs mer om SFR 2 på MKG:s hemsida:

Nyhet om att SKB är nöjda med SSM:s yttrande enligt miljöbalken >> 

Nyhet om SSM:s yttrande, 190117 >> 

Nyhet om Östhammars kommuns yttrande, 190305 >> 

Nyhet om Naturskyddsföreningens och MKG:s senaste yttrande, 190220 >>

Om prövningen av SFR 2 på MKG:s hemsida >>

Här hittar du samtliga aktbilagor hos domstolen i prövningen av SFR 2 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev