Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 1 Stockholm

Huvudförhandlingen om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle har idag, den 5 september, inletts hos mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Den första dagen av förhandlingen bestod bl.a. av att de olika parterna framförde sin inställning, samt yrkanden. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, framförde att föreningarna i första hand yrkar att domstolen ska avstyrka ansökan, i andra hand att ansökan ska avvisas. Förhandlingen är även en förberedande sammanträde i målet om dispens från art- och habitatdirektivet. Föreningarna yrkade i detta mål i första hand att ansökan om artskyddsdispens ska beslutas av regeringen och att regeringen ska avslå ansökan i dess helhet. Imorgon, den 6 september, kl. 09:00 fortsätter huvudförhandlingen på Quality Hotel Nacka i Stockholm.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts huvudförhandling om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle inleddes idag, den 5 september, på Quality Hotel Nacka i Stockholm. Med i salen fanns kärnavfallsbolaget SKB, Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, Östhammars och Oskarshamns kommuner, Länsstyrelserna i Uppsala och Kalmar län, Naturvårdverket, Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, m.fl.

Efter en genomgång av förhandlingsordningen tog mark- och miljödomstolen upp de frågor som domstolen anser behöver belysas av sökande och motparter. Domstolen undrar:

  • Vilket ansvar en tillståndshavare har enligt miljöbalken efter förslutning av ett slutförvar för använt kärnbränsle?
     
  • Behövs det i ett tillstånd enligt miljöbalken någon reglering som avser tiden efter förslutning och i så fall vilken?

Förhandlingen fortsatte med att kärnavfallsbolaget SKB framställde sina yrkanden i målet om slutförvarsystemet för använt kärnbränsle (M1333-11), varefter motparterna redovisade sina huvudsakliga inställningar till bolagets yrkanden, samt eventuella egna yrkanden i målet. Naturskyddsföreningen och MKG uppgav att föreningarna i första hand yrkar att domstolen ska avstyrka ansökan, i andra hand att ansökan ska avvisas. Föreningarna instämde även med Naturvårdsverkets yrkande i målet om dispens från art- och habitatdirektivet (M4617-13) – att ansökan om artskyddsdispens ska beslutas av regeringen (se nedan).

Målet om dispens från art- och habitatdirektivet
Under huvudförhandlingen pågår även en förberedande sammanträde i målet om dispens från art- och habitatdirektivet (M4617-13), som prövas samordnat med målet om ett slutförvarsystem för använt kärnbränsle (M1333-11), kommer äga rum under huvudförhandlingsveckan i Östhammar. Under denna inledande dag av huvudförhandlingen skulle dock yrkanden av klaganden i målet framställas.

Naturskyddsföreningen och MKG yrkade i första hand att ansökan om artskyddsdispens ska beslutas av regeringen och att regeringen bör avslå ansökan i dess helhet. I andra hand yrkar föreningarna att domstolen ska upphäva länsstyrelsens beslut och avslå ansökan om artskyddsdispens i dess helhet.

Presentationer av SSM och SKB
Huvudförhandlingens första dag bestod också av att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som är en motpart i prövningen av ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken, men som också prövar ansökan om en slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle och ansökan om en inkapplingsanläggning i Oskarshamn (Clink) enligt kärntekniklagen parallellt, redogjorde för bestämmelser i kärntekniklagen och om prövningsförfarandet enligt kärntekniklagen.

Därefter redogjorde kärnavfallsbolaget för sitt uppdrag och syfte med den sökta verksamheten, för de anläggningar som ingår i miljöprövningen, underlaget för prövningen och ansökans omfattning och avgränsningar, varefter motparter gavs tillfälle att ställa frågor till bolaget.   

Imorgon, den 6 september, kl. 09:00 på Quality Hotel Nacka i Stockholm fortsätter huvudförhandlingen. Under morgondagen kommer kärnavfallsbolaget SKB fortsätta sin redogörelse om slutförvaret med fokus på metod- och platsvalet, samt säkerhet efter förslutning.

Antalet platser för allmänheten kommer vara begränsat. Allmänhet eller journalist som vill närvara vid förhandlingen kan anmäla det till mmd.nacka.avdelning4[at]dom.se och i mailet ange mål M 1333-11. Platser till allmänheten fördelas varje dag enligt följande. Först tio platser till dem som tidigast ankommer till förhandlingslokalen, sedan platser till dem som tidigast anmält sig via mail, därefter eventuella återstående platser till övriga som ankommer till förhandlingslokalen.

Uppdateringar om huvudförhandlingen sker löpande på MKG:s hemsida, Facebook och på MKG:s kanslichefs Twitter (@jswahn).

 

Länkar:

Förhandlingsordning huvudförhandlingen, 170704 >> 

Presentation från SKB om anläggningar som ingår i prövningen, 170905 >>

Presentation från SKB om sökanden, uppdrag och ändamål, 170905 >>

Presentation från SSM om prövningsförfarandet, 170905 >> 

MKG:s Facebooksida >> 

MKG:s kanslichefs Twitter >>

Här hittar du mer information om huvudförhandlingen på MKG:s hemsida >> 

Här hittar du mer information om Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete under huvudförhandlingen >> 

Kalendernyhet om huvudförhandlingen om slutförvaret för använt kärnbränsle >> 

Naturskyddsföreningens och MKG:s samtliga yttranden som skickats till domstol och myndighet finns att ladda ner här >>