Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 10 Oskarshamn

Huvudförhandlingens andra dag i Oskarshamn med fokus på mellanlagret och inkapslingsanläggningen Clab/Clink har avslutats. Sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB redogjorde för den sökta verksamheten och dess miljökonsekvensbeskrivningar, MKB. Naturskyddsföreningen och MKG lämnade sina synpunkter, bl.a. att byggandet av ett slutförvar inte är brådskande på grund av att Clab inte skulle ha tillräckligt med kapacitet, samt att alternativ mellanlagring är möjlig. Övriga motparter som lämnade synpunkter var Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM och Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas.

Domstolen inledde dagen med att meddela att de som vill ha talartid sista veckan i Stockholm för att svara på de frågor som domstolen ställt till motparterna, ska anmäla detta första dagen, den 9 oktober, vid huvudförhandlingen i Gimo. Ungefärlig talartid anges per fråga. Domstolen meddelade att det kan behövas förskjutningar i programmet sista veckan.

Under dagen bad också domstolen parterna reflektera över vilka villkor som bör kopplas till tillåtlighetsprövningen respektive tillståndsprövningen som sker efter ett eventuellt beslut om tillåtlighet av regeringen.

På schemat för den tionde dagen av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts huvudförhandling, den andre dagen i Oskarshamn, har i övrigt varit redogörelser för den sökta anläggningen för mellanlager och inkapsling av kärnbränsle, Clab/Clink. Redovisningarna har omfattat den miljöfarliga verksamheten, vattenverksamheten, strålsäkerhetsaspekter under uppförande och drift, effekter på människor och miljön, avgränsning, alternativa utformningar och nollalternativ på lokal nivå. Sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, har också redogjort för sina villkorsförslag.

Mot slutet av dagen redovisade motparterna sina synpunkter.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, presenterade sin granskning av Clink-ansökan. Myndigheten fokuserade mycket på sin stegvisa prövning och menade att alla bedömningar som görs enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken har gjorts redan nu. Intrycket som ges är att SKB gör allt rätt och att det därför finns förutsättningar att allt kommer att bli bra. Domstolen frågade SSM om det är någon skillnad mellan myndighetens tillsyn enligt kärntekniklagen, KTL, och miljöbalken eftersom SSM har tillsynsansvar enligt bägge lagstiftningarna. SSM svarade att den 10-åriga tillsyn av kärntekniska verksamheter som görs enligt KTL även ska anses gälla för miljöbalken. Detta efter att en internutredning fastställt att miljöbalkens hänsynsvillkor finns med i myndighetens föreskrifter.

Oskarshamns kommun presenterade kommunens kommentarer till sökandens, kärnavfallsbolaget SKB:s, förslag till villkor. Kommunen avslutade sin presentation med att säga att ”det är inte acceptabelt att det använda kärnbränslet förvaras i Clab på obestämd tid”.

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, fokuserade i sin presentation på att visa att mellanlagret Clab har en lång livslängd och att allt det använda kärnbränslet från de svenska reaktorerna med all sannolikhet kommer att få plats i mellanlagret om tillståndet ökas till 11 000ton. Därmed är det inte är bråttom att ta ett beslut om slutförvar. Dessutom visade föreningarna att den totala tiden för att slutförvara det svenska använda kärnbränslet kan bli kortare om metoden djupa borrhål används. Anledningen till det är att det kärnbränsle som tas ut ur den sista reaktorn måste svalna 30-40 år innan det slutförvaras enligt sökandens KBS-metod men kan slutförvaras redan efter högst 10 år i djupa borrhål. Även om det antas att det tar 20 år att färdigutveckla och få tillstånd för slutförvaring med djupa borrhål är det sista använda kärnbränslet slutförvarat tidigare än med den nu aktuella metoden.

Länsstyrelsen i Kalmar län gav sina synpunkter på de villkorsförslag som sökanden gett.

Milkas gjorde via Charly Hultén två presentationer. I en framförde föreningen att ”MKB-samråden i fråga om slutförvaret för kärnbränsleavfall har förfelats”. I den andra presentationen diskuterades frågor om ”oavsiktligt och avsiktligt intrång i ett KBS-3 förvar och hur ett slutförvar för använt kärnbränsle kan komma att påver den mänskliga faktorn”. Denna presentation bygger på den nyligen avlidna Milkas-medlemmen dr. Gilbert Ossbahrs inskickade yttrande till domstolen (aktbilaga 493). Presentationer är inskickade i förväg till domstolen och finns nedan liksom Gilbert Ossbahrs yttrande.

Även SERO gjorde en presentation och ville att Clab ersätts med ett torrförvar för det använda kärnbränsle.

I morgon kommer förhandlingen göra syn på Clab, Äspölaboratoriet och bentonitlaboratoriet, vilket kommer att ta hela dagen. På torsdag fortsätter sedan förhandlingen med syn på kapsellaboratoriet under förmiddagen. Därefter samlas förhandlingen åter i förhandlingssalen för uppföljning med eventuella frågor eller synpunkter från studiebesöken. Fredag ligger som reservdag i schemat.

 

Länkar:

Presentation av SKB om Clab, punkt 45 >>

Presentation av SKB om Clink, punkt 45 >>

Presentation av SKB – MKB för mellanlagring och inkapsling, punkt 47 >>

Presentation av SKB – Villkorsförslag och åtaganden Clab/Clink, punkt 48 >>

Presentation av SKB – Villkorsförslag och energihushållning Clab/Clink, punkt 48 >>

Se även SKB:s hemsida där bolagets presentationer publiceras >>

Presentation av SSM – Mellanlagring och inkapsling >>

Presentation av Oskarshamns kommun – Beredning och villkorskommentarer >>

Naturskyddsföreningen och MKG:s presentation, 171003 >> 

Kompletterande yrkande rörande Clab/Clink från Länsstyrelsen i Kalmar län >>

Milkas presentation om MKB-samråden, 171002 >> 

Milkas presentation om Oavsiktligt och avsiktligt intrång, 171002 >> 

Här kan du följa Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete på MKG:s hemsida >>

MKG på Facebook >>

MKG:s kanslichefs Twitter >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev