Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 11 Oskarshamn

Idag, onsdagen den 4 oktober, har huvudförhandlingen haft syn på sökandens, kraftindustrins kärnavfallsbolags SKB:s, mellanlager för använt kärnbränsle, Clab, Äspölaboratoriet och bentonitlaboratoriet. 

Under huvudförhandlingens elfte dag har syn skett på kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s anläggningar vid Oskarshamns kärnkraftverk, norr om Oskarshamn, dvs. mellanlagret för använt kärnbränsle Clab, Äspölaboratoriet och bentonitlaboratoriet. Synen pågick under hela dagen. 

Förhandlingens alla deltagare delades in två grupper. Den ena gruppen gjorde sitt första stopp på mellanlagret för använt kärnbränsle Clab. Där ligger det använda kärnbränslet förvarat i stora bassänger i väntan på slutförvar. Sökanden, SKB, har ansökt om ökad kapacitet av lagret från 8000 till 11000 ton använt kärnbränsle. Se gårdagens nyhet för att läsa mer om Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter på Clab. Den andra gruppen fick göra sitt första stopp på Äspölaboratoriet där även bentonitlaboratoriet finns. Äspölaboratorium ligger på 460 meters djup i berget och det är där bolaget bedriver sin forskning om hur bentonitleran och kopparkapseln beter sig i berget. I bentonitlaboratoriet testar bolaget metoder för att installera bentonitlera i olika slutförvarslika förhållanden.

På synen ställde Naturskyddsföreningen frågor rörande LOT-försöket och även det Schweiziska FEBEX-försöket. Dessa frågor kommer att hanteras även efter synen är klar på torsdag förmiddag.

Imorgon fortsätter sedan förhandlingen med syn på kapsellaboratoriet under förmiddagen. Därefter samlas förhandlingen åter i förhandlingslokalen för uppföljning med eventuella frågor eller synpunkter från studiebesöken. Fredag ligger som reservdag i schemat men kommer inte att användas.

 

Länkar:

Presentation av SKB från synen vid Äspölaboratoriet, punkt 53 >>

Presentation av SKB från synen vid Äspölaboratoriet – Transportsystem m.m., punkt 53 >>

SKB:s presentation med planering för syn, 171002 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om gårdagens förhandling, 171003 >>

Om Clab på SKB:s hemsida >> 

Om Clink på SKB:s hemsida >>

Om Äspölaboratoriet på SKB:s hemsida >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev