Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 12 Oskarshamn

Torsdagens huvudförhandling den 5 oktober startade med syn på sökandes, kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKB:s, kapsellaboratorium. Därefter samlades alla i förhandlingssalen igen och vissa frågor från synen diskuterades. Naturskyddsföreningen och MKG:s frågor om bolagets fältförsök gav delvis intressanta svar (se nedan). Dagen avslutades innan lunch med sökandens replik på tisdagens synpunkter från motparterna. I repliken lyfte sökanden endast vissa villkorsfrågor. Domstolen poängterade än en gång att det både kan finnas villkor kopplande till regeringens eventuella tillåtlighetsbeslut och senare villkor kopplade till att domstolen ger tillstånd.   

Under huvudförhandlingens tolfte dag torsdagen den 5 oktober skedde först syn på kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s kapsellaboratorium, där forskning kring hur kopparkapslarna i slutförvaret ska produceras och förslutas. Synen pågick under morgonen och samling skedde åter i förhandlingssalen under förmiddagen. En uppföljning av gårdagens och dagens syn skedde och bolaget fick möjlighet att framföra sina svar på vissa av frågorna som framkommit under synen. Motparterna kunde också ställa ytterligare frågor och ge kommentarer.

Naturskyddsföreningen och MKG hade bl.a. ställt tre frågor om sökandens fältförsök:

1. När ska återstående fältförsök tas upp? Kärnavfallsbolaget meddelade att nästa försökspaket i LOT-försöket (S2) ska tas upp enligt det som angetts i Fud-plan, d.v.s. senast 2019. Bolaget meddelade dessutom att alla försökspaket i försöken MiniCan, Prototypförvaret och LOT ska tas upp senast 2023.

2. Tror sökanden fortfarande att det tar lång tid innan syret förbrukas i olika fältförsök? Här var sökanden svävande i sitt svar och hänvisade dels till modeller som visade att det kunde ta 1-100 år innan syret förbrukats och till att det kunde ta från några månader till ett antal år i olika fältförsök. Bolaget framförde även att varma metallytor kunde vara en viktig källa till konsumtion av syre genom korrosion, något som måste uppfattas som en ny teori. Naturskyddsföreningen och MKG poängterade att det nyligen visats i det s.k. FE-försöket i Schweiz att syret i en hel tunnel fylld med lera förbrukats på någon månad (se föreningarna yttrande från den 30 augusti, aktbilaga 596 med bilaga 598), och att detta skett innan uppvärmning av de stålkapslar som finns i försöket ens påbörjats. Uppvärmda metallytor är ingen viktig process i relation till de mikrobiologiska och kemiska processer som snabbt förbrukar syrgas. Föreningarna menar att syrgas förbrukas snabbt i alla fältförsök, innan uppvärmning av några metallytor ens påbörjats. Därför är det inte trovärding när sökanden förklarar den kopparkorrosion som skett i fältförsöken, bland annat i LOT, med att den beror på instängd syrgas. Att det finns syre i korrosionsprodukterna kan lika gärna bero på att vattenmolekyler reagerar med kopparytan, något som enligt sökandens teoretiska grund för säkerhetsanalysen inte ska kunna ske.

3. Sökanden redovisade resultat från FEBEX-försöket där kopparbitar varit i en syrgasfri miljö i 18 år. Naturskyddsföreningen och MKG väntar fortfarande på att få ta del av rapporten från försöket från det schweiziska kärnavfallsbolaget NAGRA och kommer att kommentera försöket när de får den, förhoppningsvis under oktober månad.

I sin replik på de synpunkter från motparterna som framfördes under tisdagen fokuserade sökanden på villkorsfrågor. Domstolen poängterade därefter än en gång att det både kan finnas villkor kopplande till regeringens eventuella tillåtlighetsbeslut och senare villkor kopplade till att domstolen ger tillstånd. Domstolen hänvisade denna gång uttryckligen till det 17 kap. 7 § i miljöbalken där det anges att regeringen i sitt tillåtlighetsbeslut kan får besluta om särskilda villkor för att tillgodose allmänna intressen.

Dagen avslutades med att domstolen redogjorde för planeringen av de återstående veckorna i Östhammar 9-13 oktober och Stockholm 23-27 oktober. Domstolen påpekade att den vill ha anmälan om talartid för att svara på frågor från domstolen den sista veckan redan första dagen vid huvudförhandlingen i Gimo, d.v.s. på måndag.

Förhandlingen avslutades innan lunch.

I schemat ligger fredagen inlagd som reservdag, och den kommer alltså inte att användas.

Måndagen den 9 oktober återupptas huvudförhandlingen i Gimo. Veckan kommer att handla om naturvärdesfrågor (artskyddsdispensmålet) och lokala miljöfrågeställningar.

Länkar:

SKB:s allmänna presentation för syn >>

SKB presentation för syn vid kapsellaboratoriet >> 

Om kapsellaboratoriet på SKB:s hemsida >>

Förhandlingsordning huvudförhandlingen, 170704 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev