Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 13 Östhammar

Huvudförhandlingen om kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle fortsatte idag den 9 oktober i Gimo, Östhammars kommun. Samma kommun som den sökta platsen för slutförvaret finns, Forsmark. Kärnavfallsbolaget SKB framställde återigen sina yttranden, redogjorde för den sökta verksamheten och platsförhållandena samt svarade på domstolens önskan om en fördjupad redovisning av de geohydrologiska förhållandena. Förhandlingen är även en förberedande sammanträde i målet om dispens från art- och habitatdirektivet. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, repeterade sitt yrkade i detta mål; att ansökan om artskyddsdispens i första hand ska beslutas av regeringen och att regeringen ska avslå ansökan i dess helhet.

Huvudförhandlingen om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle startade den 5 september hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Efter två veckor i Stockholm och en vecka i Oskarshamn fortsätter förhandlingen idag, den 9 oktober, i Gimo, Östhammars kommun. Under veckan kommer närmare redogörelse av kärnbränsleförvaret att ske, samt de lokala miljökonsekvenserna så som påverkan på vatten och naturmiljö, artskydd, Natura 2000, buller, miljökvalitetsnormer och strålsäkerhetsfrågor under uppförande och drift. Strålsäkerhet på lång sikt kommer endast att behandlas kort. 

Domstolen startade förhandlingen med att gå igenom praktiska detaljer och att justera talartid efter parternas önskningar. Domstolen återupprepade också att det både kan finnas villkor kopplande till regeringens eventuella tillåtlighetsbeslut och senare villkor kopplade till att domstolen ger tillstånd. Domstolen hänvisade till det 17 kap. 7 § i miljöbalken där det anges att regeringen i sitt tillåtlighetsbeslut kan få besluta om särskilda villkor för att tillgodose allmänna intressen. 

Under veckan pågår även ett förberedande sammanträde i målet om dispens från art- och habitatdirektivet (M4617-13).  Klaganden i målet gavs under huvudförhandlingens första dag, den 5 september, möjlighet att framställa sina yrkanden. 

Under huvudförhandlingens gång har domstolen vid ett flertal tillfällen ställt frågor om ansökan. De frågor som domstolen den 5 och 8 september riktat till kärnavfallsbolaget, Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och till de parter som önskat svara, anser domstolen har besvarats. Likaså alla frågor från den 13 september utom fråga 5 om SSM:s arbetssätt. De frågor som kvarstår kommer besvaras dels denna vecka, dels sista förhandlingsveckan i Stockholm. De frågor som kvarstår förutom fråga 5 från den 13 september är frågorna från den 14 september om bolagets syn på de parallella prövningarna, kumulativa effekter i Forsmark och geohydrologiska förhållanden, samt frågorna från den 2 oktober om beviskrav, kopparkorrosion och osäkerheter. Se frågorna länkade nedan. 

Kärnavfallsbolaget gavs möjlighet att åter igen framställa samtliga sina yrkanden, men nu med särskilt fokus på yrkanden som rör kärnbränsleförvaret. De motparter som inte tidigare deltagit under förhandlingen gavs också möjlighet att lämna sina yrkanden. Både Naturskyddsföreningen Uppsala län samt Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, avstyrkte ansökan. Klaganden i målet om artskyddsdispens, dvs. Naturskyddsföreningen och MKG, fick repetera sitt yrkande från 5 september att ansökan i första hand ska beslutas av regeringen och att regeringen bör avslå ansökan i dess helhet. I andra hand att domstolen ska upphäva länsstyrelsens beslut och avslå ansökan i dess helhet. Kärnavfallsbolaget samt Länsstyrelsen Uppsala län vidhåller att dispens ska ges. Länsstyrelsen har dock inget emot att frågorna avgörs av regeringen till skillnad från bolaget som avstyrker att frågorna ska lämnas till regeringen. Naturvårdsverket håller kvar vid sitt yrkande om att ansökan ska beslutas av regeringen. 

Efter denna inledande del av förhandlingsdagen fortsatte bolaget med att redogöra översiktligt för det svenska systemet för hantering av radioaktivt avfall, KBS-metoden och de anläggningar som ingår i prövningen. Kärnavfallsbolaget nämnde sin reservationsvisa yrkande om tillstånd gällande Natura 2000-områdena, trots att bolaget inte anser att områdena påverkas. Kärnavfallsbolaget redogjorde också kort för kumulativa effekter i Forsmark, samt nämnde kort sin ansökan om utökad hamnverksamhet i Forsmark, M6009-16. Bolaget tog upp sin syn på den överklagade artskyddsdispensen, att ansökans att strålsäkerhet ska behandlas på en övergripande nivå samt redogjorde för sina avgränsningar. Bolaget menar att endast det som anses relevant för en tillåtlighet ska redovisas i prövningen enligt miljöbalken och att de redovisat tillräckligt material. Kärnavfallsbolaget kommer att återkomma på förhandlingens sista vecka i Stockholm om sin syn på hur de ser på de parallella prövningsprocesserna. Under efterföljande frågestund ställdes frågor om risker för lagring av bergsavfall ovanmark, samt om hamnverksamheten får avslag; Finns då beräkningar på buller om transporten sker via väg? Bolaget kommer återkomma med sina svar.

Kärnavfallsbolaget SKB redogjorde översiktligt för plats- och omgivningsförhållanden. Forsmarks historia och vad som finns på platsen idag där kärnbränsleförvaret planeras, om byggnader, naturen runt omkring och riksintressen. Sammanfattningen av deras platsundersökning år 2002-2007 är att att kunskapen om platsen är mycket god.

Kärnavfallsbolaget presenterade sitt svar på domstolens fråga 5 från den14 september: ”Domstolen önskar en fördjupad redovisning av dom geohydrologiska förhållandena inom Forsmarksområdet. Den ska omfatta såväl verksamhetsområdet som angränsande områden som kan ha betydelse för grundvattenförhållandena inom verksamhetsområdet. (både kort och långsiktigt men med tonvikt på̊ långsiktigt perspektiv)”. Bolaget visade bilder från sina studier och redogjorde för sitt svar. Bolaget anser sammanfattningsvis att Forsmark är en lämplig och gynnsam plats även i relativ bemärkelse, att valet är baserat just på grund av berggrundens vattengenomsläpplighet med avseende på grundvattenströmning. Under frågestunden frågade MKG:s kanslichef Johan Swan flera frågor om bilderna i presentationen som visar att det rikligare vattenflöde som minskar med djupet samt om bilden som visar landhöjningen; Hur kommer de nya landområdena användas i framtiden? 

Dagens förhandling slutade en timme innan avsatt tid. Under morgondagen kommer Johan Swahns fråga att besvaras av kärnavfallsbolaget. Kärnavfallsbolaget kommer att redogöra för den sökta verksamheten vid uppförande och drift, sin miljökonsekvensbeskrivning och konsekvenser i form av buller. Motparter kommer ges tillfälle att redovisa sina synpunkter på bolagets presentationer. 

 

Länkar:

SKB:s presentation om planering av syn i Forsmark >>

SKB:s presentation av yrkanden >>

SKB:s presentation om anläggningar som ingår i prövningen m.m. >>

SKB:s presentation om plats- och omgivningsförhållanden – Östhammars kommun och Forsmark >>

SKB:s presentation om fördjupad redovisning av de geohydrologiska förhållandena (domstolens fråga 5 från den 14 sep) >>

Frågor ställda av domstolen till SKB och/eller SSM:
- den 13 september, bl.a. om SSM:s arbetssätt >>

- den 14 september, ang. bl.a. de parallella prövningarna, kumulativa effekter och geohydrologiska förhållanden >>

- den 2 oktober, ang. bl.a. beviskrav, kopparkorrosion och osäkerheter >>

MKG:s Facebooksida >>

MKG:s kanslichefs Twitter >>

Här hittar du mer information om huvudförhandlingen på MKG:s hemsida >>

Kalendernyhet om huvudförhandlingen om slutförvaret för använt kärnbränsle Östhammarsveckan >>

 

Media: 

SVTplay: Uppsala Nyheter 9 oktober >>

SVT Uppsala Nyheter: "Domstolsförhandlingarna om slutförvaret i Forsmark flyttas till Gimo", 171009 >>

SVT: ”Ödesvecka för slutförvarsfrågan”, 171009 >> 

Sveriges Natur: ”Outredda risker kring utsläpp från kärnavfall”, 171009 >> 

UNT: ”Jordnära frågor om slutförvaret tas upp”, 171009” >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev