Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 14 Östhammar

Huvudförhandlingen om kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle fortsatte idag den 10 oktober i Gimo, Östhammars kommun. Kärnavfallsbolaget SKB redogjorde för sin verksamhet vid uppförande och drift, sin miljökonsekvensbeskrivning och konsekvenser i form av buller. Motparter gavs möjlighet att ställa frågor. I slutet av dagen gav Östhammars kommun en kort presentation om sin allmänna inställning, Nils-Axel Mörner gav synpunkter på platsval och säkerhet efter förslutning och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, redogjorde för sin roll och den följande stegvisa prövningen enligt kärntekniklagen efter ett tillstånd

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB presenterade under förmiddagen den sökta verksamhetens uppförande. Driftområdet är ca 70 000 m² med ca 20 byggnader, samt ett yttre industriområde 90 000 m² varav bergupplag är ca 70 000 m². Undermarksdelen är sökt att ligga på 470 meters djup med en utbredning på ca 4 km². Slutförvaret planeras rymma 6000 kapslar med använt kärnbränsle. Kärnavfallsbolaget presenterade bolagets miljöpåverkande verksamheter under drift, bl.a. om hantering av bergkross, utfyllnad i havet, transporter och vattenverksamheten. Därefter följde en presentation om strålsäkerhetsfrågor under drift av slutförvarsanläggningen. 

Frågor från motparter rörde bl.a. hur bolaget tänker kring personalens psykiska hälsa och risker, hur bentonitleran ska renas, hur oduglig lera hanteras, vad som ingår i återskapandet av platsen efter förslutning, hur bolaget räknat på mängd tunga transporter, injekteringsmetoder för ytliga vattenförande sprickor och strålningsrisker.

Under eftermiddagen svarade kärnavfallsbolaget SKB på de frågor som lämnades innan lunch. Därefter redogjorde bolaget för sin miljökonsekvensbeskrivning, med avgränsningar, alternativa utformningar, nollalternativ på lokal nivå samt övergripande miljöaspekter. Bolaget sammanfattar att delar av skogsmarken riskerar att bli torrare, men att det totalt sett kommer bli högre naturvärden pga. större areal med naturvårdsskötsel. Kärnavfallsbolaget hävdar att det inte blir några negativa konsekvenser för gulyxne, gölgroda och större vattensalamander. 

Frågor från motparter rörde bland annat lokalisering av byggnader som ännu ej är platsangivna, och miljöpåverkan från dessa. Om det finns ytterligare skyddade arter som inte redovisats efter kärnavfallsbolagets uppdateringar. Påverkan på grävda brunnar och borrningar för bergvärme. 

I slutet på dagen redovisade Kärnavfallsbolaget SKB konsekvenser i form av buller från transporter och anläggningar under uppförande och drift. Frågestund följde om tider för buller och kumulativa effekter med kommande verksamheter i Forsmark.

Östhammars kommun gav en presentation om deras arbete med ansökan om kärnbränsleförvaret och deras allmänna inställning. Kommunen betonar att det är det svenska kärnbränslet och inte utländskt bränsle som ska slutförvaras, att metoden är KBS 3 med vertikalt liggande kapslar och inte horisontella (vilket vid en ändring kräver en ny ansökan), samt att deponeringstakten ska vara 150 kapslar per år. Kommunen tog även upp frågor kring buller, bl.a. att kärnavfallsbolagets förslag på villor är vagt och inte förpliktigande. Frivilliga åtgärder föreslås. På torsdag kommer kommunen bemöta de villkor som föreslagits.  

Nils-Axel Mörner tar upp sina synpunkter när det gäller platsval och säkerhet efter förslutning.

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM redogjorde för sin roll och den följande stegvisa prövningen enligt kärntekniklagen efter ett tillstånd. Platsredovisningarna är enligt SSM tillräckliga och relevanta, utformningarna har förutsättningar att uppfylla kraven och säkerhetsanalysen är tillräcklig i detta skede av prövningen. SSM har identifierat behov för de framtida stegen, bl.a. hur konstruktionen möjliggör en reversibel process, mer detaljerade redovisningar av missöden för strålskydd och kärnämneskontroll samt hantering av vibrationer m.m. så att det inte påverkar deponerade kapslar. Sammanfattningsvis vidhåller SSM att ansökan ska tillstyrkas och att slutförvaret har förutsättningar att uppfylla kraven.

Domstolen bad SSM berätta mer om den stegvisa processen, om det endast är en tidsfråga innan man går vidare till nästa steg, och går det att backa? SSM svarar att om inte bolaget uppfyller kraven för varje steg går man inte vidare till nästa steg. 

Dagen avslutades kvart i sju på kvällen. I morgon fortsätter förhandlingen med punkt 77 och det är Länsstyrelsen Uppsala, Milkas och Naturskyddsföreningen och MKG som kommer redovisa sina synpunkter. Imorgon kommer också kärnavfallsbolaget SKB att redogöra för påverkan på naturvärden, vattenmiljöer och Natura 2000-områden. Därefter är tid avsatt för mål M 4617-13 om överklagan av bolagets dispens från artskyddsförordningen. Då kommer tid ges till klaganden, dvs. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, samt till parterna kärnavfallsbolaget SKB och Länsstyrelsen Uppsala län att utveckla sin talan. Under eftermiddagen återgår förhandlingen till M 1333-11 om ett kärnbränsleförvar, och motparter ges tid att redovisa sina synpunkter på dagens presentationer från kärnavfallsbolaget. 

 

Länkar:

Presentation av SKB: Kärnbränsleförvaret – anläggning och verksamhet, punkt 71 >>

Presentation av SKB: Kärnbränsleförvaret – strålsäkerhet under uppförande och drift, punkt 71 >>

Presentation av SKB: MKB för kärnbränsleförvaret i Forsmark, punkt 74 >>

Presentation av SKB: Transportbuller och anläggningsbuller, punkt 76 >>

Presentation av Östhammars kommun, punkt 77 >>

Presentation av Nils-Axel Mörner, punkt 77 >>

Presentation av SSM, punkt 77 >>

MKG:s Facebooksida >>

MKG:s kanslichefs Twitter >>

Här hittar du mer information om huvudförhandlingen på MKG:s hemsida >>

Kalendernyhet om huvudförhandlingen om slutförvaret för använt kärnbränsle Östhammarsveckan >>

Media:

UNT ”Flera svar efterlystes vid förhandlingen”, 171010 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev