Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 15 Östhammar

Under huvudförhandlingens femtonde dag, tillika tredje dagen i Gimo, Östhammars kommun, redogjorde kärnavfallsbolaget SKB för slutförvarets påverkan på naturvärden och vattenmiljöer i området. Därutöver utvecklade Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kärnavfallsbolaget, samt Länsstyrelsen Uppsala län sin respektive talan för målet om art- och habitatdirektivet (M 4617-13). Enligt föreningarna finns det en mängd hotade arter i området som bolaget inte beaktat i sin ansökan. Dessutom påverkas de arter och naturvärden som bolaget beaktat mer negativt vid förändrad hydrologi, exploatering m.m. i området än vad bolaget uppgett. Föreningarna anser att Länsstyrelsens beslut om artskyddsdispens bör upphävas.

Dag femton av huvudförhandlingen om kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle inleddes med att bolaget svarade på gårdagens frågor från domstolen och motparter. Frågorna berörde kärnavfallsbolagets presentationer om den sökta verksamheten vid uppförande och drift, miljökonsekvensbeskrivningen och konsekvenser i form av buller.

Därefter tog förhandlingen vid där den avslutades igår, med fortsättning av punkt 77; motparternas redovisning av sina synpunkter om plats- och omgivningsförhållandena, den sökta verksamheten vid uppförande och drift, miljökonsekvensbeskrivningen, samt konsekvenser i form av buller. Kvar att redovisa sina synpunkter var Länsstyrelsen Uppsala län, Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas, inklusive Britta Kahanpää, samt Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.

Länsstyrelsen Uppsala län gav en presentation om vilka miljöfrågor de granskat i slutförvarsansökan. Det rör sig om frågor om buller, energianvändning, utsläpp till luft och vattenverksamhet. Länsstyrelsen har inte granskat frågor rörande joniserande strålning på grund av att de inte besitter den kompetensen. Enligt Länsstyrelsen är det ett problem att slutförvarsområdet har höga naturvärden och att området därmed är känsligt för grundvattensänkning m.m. Länsstyrelsen anser att det är speciellt viktigt att bolaget att ser över och vidtar åtgärder för kontroll av grundvattennivåerna, kontroll av kväveutsläpp till havet, artskydd, samt kompensation. I sådana fall anser Länsstyrelsen att en dispens enligt artskyddsförordningen är berättigad. 

Milkas, genom Britta Kahanpää, presenterade därefter sina synpunkter. Bland annat ifrågasattes platsvalet för slutförvaret och att miljökonsekvensbeskrivningen inte innehåller en riktig redovisning av alternativa platser. Miles Goldstick från Milkas tog därpå upp att det saknas underlag för normala utsläpp, historiskt och i nutid, från Forsmarks kärnkraftverk. Detta behövs för att kunna dra en ordentlig slutsats slutförvarets kumulativa effekter.   

Avslutningsvis framförde MKG:s kanslichef Johan Swahn Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter under punkt 77. Föreningarna anser att en positiv framtidsbild för att säkra de höga naturvärdena i området skulle vara om slutförvaret inte byggs, dvs. om hela området mellan de två existerande Natura 2000-områdena norr och söder om kärnkraftverket sammanbindas till ett område (naturreservat) redan när reaktorerna från kärnkraftverket är rivna. Utöver det lyftes föreningarnas synpunkter över möjligheten att transportera lerkomponenter från Hargshamn till Forsmark med fartyg, konsekvenser av att leran sväller långsamt i det relativt torra Forsmarkberget (på förvarsdjup), övervakning efter tillslutning, samt tiden för genomförande av den alternativa metoden djupa borrhål.

Dagen fortsatte med att kärnavfallsbolagets redogjorde för slutförvarets påverkan på naturvärden i området; skyddade arter, Natura 2000 och riksintresse för naturvård för land- och våtmarksmiljöer. Sammanfattningsvis uppgav bolaget att förmodade konsekvenser efter vidtagna åtgärder är att delar av skogsmarken riskerar att bli torrare, men att det totalt sett kommer bli högre naturvärden i skog på grund av större areal med naturvårdsskötsel. Bolaget uppgav också att delar av våtmarkerna riskerar att bli torrare och minska i diversitet. Vad gäller de skyddade arterna gulyxne, gölgroda och större vattensalamander beräknas inga negativa konsekvenser för populationerna, då bolaget vid grundvattensänkningar planerar att vid fem utvalda objekt tillföra vatten. Därutöver beräknas naturvärdena i Natura 2000-området Kallriga inte minska och att utpekade arter inte påverkas.

Riksintresset för naturvård och riksintresset för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall bedömer kärnavfallsbolaget kunna samexistera i berörda områden. Vidare bedömer bolaget att den sökta verksamheten, med beaktande av föreslagna åtgärder, inte kommer att innebära påtaglig skada på riksintresset för naturvård eller att negativt påverka bevarandestatusen för någon art som omfattas av artskyddsförordningen.

Målet om art- och habitatdirektivet (M4617-13)
Tid var också avsatt för mål M 4617-13, om överklagan av bolagets dispens från artskyddsförordningen. Klaganden i målet, dvs. Naturskyddsföreningen och MKG, inledde med att utveckla sin talan. Naturskyddsföreningens och MKG:s naturvärdesexpert, Kristoffer Stighäll, presenterade en mängd hotade arter som borde ha funnits med i kärnavfallsbolagets ansökan och hur de arter och naturvärden som har berörts av bolaget påverkas mer negativt vid förändrad hydrologi, exploatering m.m. i området än vad bolaget uppgett. Naturskyddsföreningens jurist, Rebecca Nordenstam, presenterade därefter de juridiska grunderna till varför Länsstyrelsen beslut om dispens ska upphävas och varför mark- och miljödomstolen ska avslå ansökan om artskyddsdispens i dess helhet. I första hand anser föreningarna dock att domstolen ska överlämna frågan om artskyddsdispens till regeringen och i yttrandet vid överlämning avstyrka ansökan. 

Därefter utvecklade parterna i målet, kärnavfallsbolaget SKB och Länsstyrelsen Uppsala län, sin talan. Bolaget vidhåller att det finns skäl för artskyddsdispens, men kräver inte att domstolen avgör målet förrän regeringen avgjort frågan om slutförvarets tillåtlighet (M 1333-11). Kärnavfallsbolaget uppgav att de kommer lämna över samtliga presentationer under punkt 78 i mål M 1333-11 som underlag även för detta mål. Länsstyrelsen Uppsala län vidhåller att dispens kan ges, under förutsättning att skyddsåtgärder vidtas.

Målet om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle (M 1333-11)
Under eftermiddagen återgick förhandlingen till mål M 1333-11 igen. Kärnavfallsbolaget redogjorde för slutförvarets påverkan på vattenmiljöer, inklusive tillämpliga miljökvalitetsnormer för vatten och hur verksamheten förhåller sig till dessa, samt för påverkan på̊ skyddade områden och eventuellt behov av tillstånd enligt Natura 2000-bestämmelserna (inklusive kumulativa effekter). Bolaget konstaterar att övergödningseffekter från kväveutsläpp inte kan uteslutas, och föreslår förebyggande åtgärder, i form av goda sprängrutiner, samt skyddsåtgärder, i form av kväverening av allt spill- och lakvatten. Om detta görs, anser kärnavfallsbolaget att utsläppen inte förväntas leda till att miljökvalitetsnormerna överträds, förväntas få mycket begränsade effekter på Natura 2000, samt förväntas orsaka vissa övergödningseffekter närmast utsläppspunkterna.

Motparter gavs därefter tillfälle att ställa frågor till bolaget. 

Imorgon fortsätter huvudförhandlingen vid punkt 83; motparters redovisning av synpunkter avseende punkt 78 och 82 (se förhandlingsordningen nedan), vilket egentligen skulle ha varit dagens sista punkt.

 

Länkar:

SKB:s svar på frågor kopplade till punkt 71 >>

Länsstyrelsen Uppsala läns presentation, punkt 77 >>

Presentation av Milkas, genom Britta Kahanpää, punkt 77 >>

Presentation av Miles Goldstick från Milkas, punkt 77 >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s presentation, punkt 77 >>

Rapport om förutsättningar för sjötransport av bentonit till Forsmarks hamn >>

Presentation av SKB – Land och våtmarksmiljöer, punkt 78 >>

Presentation av SKB – Påverkan på naturvärden, punkt 78 >>

Presentation av Naturskyddsföreningens och MKG:s expert Kristoffer Stighälls – Forsmarks naturvärden, punkt 79 >>

Lista på arter som räknades upp vid Kristoffer Stighälls presentation >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s presentation, punkt 79 >>

Utdrag ur Artdatabasen, 171011 >>

Presentation av SKB – Naturmiljö - hav; Övergödningseffekter av kväveutsläpp, punkt 82 >> 

Presentation av SKB – Påverkan på Natura 2000-områden, punkt 82 >>

MKG på Facebook >> 

MKG:s kanslichefs Twitter >> 

Här hittar du mer information och tidigare nyheter om huvudförhandlingen på MKG:s hemsida >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s samtliga yttranden som skickats till domstol och myndighet finns att ladda ner här >>

Kalendernyhet om huvudförhandlingen om slutförvaret för använt kärnbränsle – Östhammarsveckan >>

Förhandlingsordning huvudförhandlingen, 170704 >>

Media:

TT publicerat i Norrbottens Kuriren ”Risker med slutförvar inte redovisade”, 171011 >>

News Cision ”Strålsäkerhetsmyndigheten mörkade risker med kärnavfallsförvar”, 171011 >>

Sveriges Natur ”Strålsäkerhetsmyndigheten mörkade risker med slutförvaret”, 171011 >>

Sveriges Radio ”Strålsäkerhetsmyndigheten: Risker med planerad slutförvarsmetod”, 171011 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev