Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 16 Östhammar

Under huvudförhandlingens sextonde dag redogjorde motparter i målet för sina synpunkter avseende kärnbränsleförvarets påverkan på naturvärden och vattenmiljöer i området. De motparter som inte tidigare deltagit i förhandlingen gavs dessutom tillfälle att framföra sina synpunkter på kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan i sin helhet. Dagens avslutades med syn vid den ansökta platsen för slutförvaret i Forsmark.

Dag sexton av huvudförhandlingen om kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle inleddes med att bolaget svarade på gårdagens frågor från domstolen och motparter. Frågorna berörde bolagets presentationer om kärnbränsleförvarets påverkan på naturvärden och vattenmiljöer. Som svar på Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, fråga om vem som gjort naturvärdesklassningarna i ansökan, uppgav bolaget att detta är gjort av konsultbolaget ekologigruppen och inte av någon statlig myndighet.

Därefter fortsatte förhandlingen vid gårdagens sista punkt, det vill säga motparters tillfälle att redovisa sina synpunkter avseende kärnbränsleförvarets påverkan på naturvärden och vattenmiljöer i området. Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Uppsala län, Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas, inklusive Britta Kahanpää, samt Naturskyddsföreningen och MKG, framförde sin talan.

Naturvårdsverket inledde med en presentation om påverkan på riksintresseområdet för naturvård, påverkan på Kallriga Natura 2000-området, samt prövningen om artskyddsfrågorna. Naturvårdsverket uppgav att de bedömer att verksamheten innebär påtaglig skada för riksintresset, men att det är positivt att kärnavfallsbolaget har föreslagit kompensationsåtgärder. De bedömer att underlaget om kompensationsåtgärder är tillräckligt i dagsläget. Avseende påverkan på Kallriga Natura 2000-området anser Naturvårdsverket att underlaget är tillräckligt för att bedöma påverkan på utpekade naturtyper och att det är obetydlig risk för skada på utpekade livsmiljöer. I prövningen om artskyddsfrågorna anser Naturvårdsverket, i linje med Naturskyddsföreningen och MKG, att mark- och miljödomstolen bör överlämna målet om artskyddsdispens (M 4617-13) till regeringen för prövning.

Länsstyrelsen Uppsala län uppgav i sin presentation att de bedömer att arbetet med slutförvaret för använt kärnbränsle ger risk för påverkan på naturtyper och arter inom flera 2000-områden genom grundvattensänkning, bullerpåverkan och utsläpp av näringsämnen i havet. Länsstyrelsen bedömer därför att Natura 2000-tillstånd behövs för att Kallriga, Skaten-Rångsen, Storskäret, samt Forsmarks bruk. Vidare bedömer Länsstyrelsen att det kan vara rimligt att lämna Natura 2000-tilstånd för sökt verksamhet så länge tillräckliga villkor, skyddsåtgärder och uppföljning kopplas till tillståndet, samt att kompensationsåtgärder krävs vid påverkan på Natura 2000-området.

Milkas, genom Britta Kahanpää, ifrågasatte en kustlokalisering för slutförvaret och uppgav att hon anser att en inlandslokalisering vore lämpligare.

Avslutningsvis framförde Naturskyddsföreningens och MKG:s jurist, Rebecca Nordenstam, föreningarnas synpunkter. Det som föreningarna framför i artskyddsmålet åberopas för kärnbränsleförvarsmålet. Föreningarna anser att den sökta verksamheten riskerar att påverka närliggande Natura 2000-områden på ett betydande sätt. Därför krävs ett tillstånd enligt miljöbalken. Föreningarna menar att ett tillstånd redan krävs om det finns en sannolikhet för att en verksamhet kan få betydande konsekvenser för området. Därutöver anser Naturskyddsföreningen och MKG att de mycket höga naturvärdena med skyddade arter och habitat gör att lokaliseringen av ett slutförvar i området inte är lämpligt enligt 2 kap. 6 § miljöbalken.

Synpunkter på SKB:s ansökan i sin helhet
Under veckan av huvudförhandlingen i Östhammars kommun är tid avsatt för Oss – Opinionsgruppen för Säker Slutförvaring i Östhammar och Naturskyddsföreningen Uppsala län att redovisa sina synpunkter på ansökan i sin helhet, i och med att dessa motparter endast deltar i förhandlingen under denna vecka. Oss grundläggande frågor handlade om säkerheten av metoden; ifall kärnavfallsbolaget har valt bästa tillgängliga metod eller bästa möjliga metod, om platsen är den bästa eller tillräckligt bra, samt att ansvaret efter förslutning är oklart. Sammanfattningsvis anser Oss att slutförvarsprocessen inte har lett till den miljömässigt bästa metoden och lokaliseringen och att det koncept ansökan gäller rymmer allt för stora osäkerheter. Oss yrkar därför på att ansökan ska avstyrkas.

Även Naturskyddsföreningen Uppsala län yrkar på att ansökan ska avstyrkas. I sin presentation ifrågasatte föreningen KBS-metoden och kärnavfallsbolagets oförmåga att ta initiativ till att reda ut de oklarheter som gäller kopparkapselns långsiktiga säkerhet. Föreningen uppmärksammade domstolen om hur öppenheten och insynen i kärnavfallsbolagets forskning många gånger kritiserats under processens gång. Dessutom uppgav Naturskyddsföreningen Uppsala län att föreningen anser att bolaget låst fast sig vid en modell från 1980-talet trots den kritik som framförts, istället för att utreda alternativa metoder, exempelvis slutförvarsmetoden djupa borrhål.

Syn vid platsen
Efter lunch var det syn vid den ansökta platsen för kärnbränsleförvaret i Forsmark. Under synen visade kärnavfallsbolaget upp borrplatser inne på skyddsområdet, där bolaget borrat för att undersöka berget och vattenflödena. Kärnavfallsbolaget visade också upp de naturåtgärder som bolaget vidtagit, i form av konstgjorda gölar intill befintliga gölar. Därutöver visade bolaget bland annat upp Forsmarks kärnkraftverk, hamn, slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, samt Forsmarks bruk.

Imorgon fortsätter huvudförhandlingen med punkt 85; att kärnavfallsbolaget redogör för sina åtaganden och villkor hänförliga till uppförandet och driften av kärnbränsleförvaret. Förhandlingen är förskjuten och domstolen har meddelat att den avsatta reservtid efter lunch med största sannolikhet kommer att användas.

 

Länkar:

Presentation av SKB – svar på ställda frågor >>

Presentation av SKB – Naturmiljö - hav; Svar på fråga om kväveutsläpp, punkt 82 >>

Presentation av Naturvårdsverket, punkt 83 >>

Presentation av Länsstyrelsen Uppsala län, punkt 83 >>

Naturskyddsföreningen och MKG:s presentation, punkt 83 >>

Oss presentation, punkt 84 >>

Anförande från Oss till MMD, 171012 >>

Naturskyddsföreningen Uppsala läns presentation, punkt 84 >>

MKG på Facebook >>

MKG:s kanslichefs Twitter >>

Här hittar du mer information och tidigare nyheter om huvudförhandlingen på MKG:s hemsida >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s samtliga yttranden som skickats till domstol och myndighet finns att ladda ner här >>

Kalendernyhet om huvudförhandlingen om slutförvaret för använt kärnbränsle – Östhammarsveckan >>

Förhandlingsordning huvudförhandlingen, 170704 >>

Media: 

Syre: ”Osäkerhet kring slutförvaret”, 171012 >>

Ny Teknik: ”Avslöjandet: SSM redovisade inte risker med slutförvaret”, 171012 >>

P4 Uppland: ”Slutförvar: Mark- och miljödomstolen går på visning i Forsmark”, 171012 >>

SVT Nyheter Uppsala: ”Miljödomstolen på plats i Forsmark”, 171012 >>(se nyhetsinslag nedan)

SVT – Lokala nyheter Uppsala kl.19:55, 171012 >>

SVT Nyheter Uppsala: ”Hur ska vi förvara kärnavfall i 100.000 år?”, 171012 >>

ETC ”Så mörkade myndigheten höga strålskyddsrisker”, 171012 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev