Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 18 Stockholm

Huvudförhandlingen om kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle fortsatte idag, måndagen den 23 oktober, i Stockholm. Under dagen gavs kärnavfallsbolaget, Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och övriga motparter möjlighet att svara på kvarstående frågor från domstolen, bl.a. juridiska frågor om de parallella prövningarna enligt miljöbalken och kärntekniklagen, i vilket grad strålsäkerhetsfrågor ska behandlas i miljöbalksprövningen samt tekniska frågor angående den kritik som lämnats av KTH-forskarna om riskerna med kopparkorrosion och kritik lämnad av Herbert Henkel om tvärförkastningar i berget. Därutöver lämnade Naturskyddsföreningen och MKG in ytterligare ett yttrande med dagens nyhetsartikel från Sveriges Natur och det interna dokumentet från SSM som tidningen fått ta del av (se separat nyhet om detta). 

Huvudförhandlingen om kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle har gått in den sista av fem veckor. Förhandlingen startade med två veckor i Stockholm den 5 september och har därefter pågått under en vecka i Oskarshamns kommun och under en vecka i Östhammars kommun. Idag den 23 oktober fortsätter huvudförhandlingen i Stockholm, med förhandlingsdagar måndag, tisdag och torsdag. Fredag ligger som reservdag. Under de första två dagarna kommer sökanden, kärnavfallsbolaget, samt Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM och övriga motparter att svara på kvarstående frågor från domstolen. Se separat nyhet på MKG:s hemsida länkad nedan om hållpunkterna för veckan.

Dagen startade med att domstolen gick igenom praktiska frågor och i vilken ordning de frågor som domstolen ställt under tidigare förhandlingsveckor ska behandlas av kärnavfallsbolaget och SSM. Samtliga frågor har Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, publicerat på sin hemsida i en nyhet, se länk nedan. De aktuella frågorna för dagen finns att laddas ner nedan och sammanfattas kortfattat i denna nyhet, samt de svar som kärnavfallsbolaget och myndigheten ger.

De första frågorna för dagen var av juridisk karaktär (nummer 1, 1, 2, 3 och 3 i domstolens ordning, se vänsterspalten i pdf:en med frågor). Kärnavfallsbolaget anser att prövningarna enligt miljöbalken och kärntekniklagen är förprövningar, att miljöbalken gör processbedömningar och kärntekniklagen gör mer naturvetenskapliga bedömningar. Strålsäkerhetsmyndigheten är domstolens expertmyndighet och domstolen kan enligt kärnavfallsbolaget beakta kärntekniklagstiftningen, samma beviskrav enligt de allmänna hänsynsreglerna 2 kap 1§ miljöbalken finns i både miljöbalken och kärntekniklagen enligt bolaget.

Efter anförandet lämnades frågor och synpunkter. Bland annat frågade Östhammars kommun angående de beviskrav som redovisas i SSM:s föreskrifter, som är en precisering av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap 1§MB. Kan man inom ramen för miljöbalksprövningen bevisa att man uppfyllt dessa krav trots att man inte kommit så långt enligt prövningen i kärntekniklagen?

Naturvårdsverket betonade att det ska ställas höga beviskrav på en verksamhetsutövare som vill bedriva en verksamhet med stor miljöpåverkan, då negativa konsekvenser riskeras att bli väldigt stora om kraven inte är tillräckliga. Strålsäkerhetsmyndigheten anförde bl.a. att den stegvisa prövningen kommer att ställa ökade krav på detaljer. Kärnavfallsbolaget ska visa att de kan göra troligt att de kan utveckla KBS-konceptet, vilket SSM bedömer att bolaget kan. Slutligen fick Naturskyddsföreningen och MKG ordet, och meddelade att det förekommer begrepp i de allmänna hänsynsreglerna beskrivna i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter som inte finns i miljöbalken, bl.a. skiljer sig beskrivningarna kring BAT (Bästa Möjliga Teknik) och ordet ”optimering” förekommer.  

Därefter följde de mer tekniska frågorna (nummer 4 och 5 i ordningen). Kärnavfallsbolaget gav ett förtydligande rörande Herbert Henkels presentation om den valda lokaliseringen bl.a. med hänsyn till den postglaciala deformationen som kan innehålla en förstärkande tvärförkastning. Enligt kärnavfallsbolaget har Forsmarks deformationszon inte reaktiverats i postglacial tid och att förkastningen inte är någon uppenbar skjuvlins. Sammanfattningsvis anser kärnavfallsbolaget att Henkels argumentation inte påverkar deras bedömning om säkerhet då de utformat förvaret för att undvika skador från jordskalv. Henkel gavs möjlighet att ge replik och menade bl.a. att det inte behövs skalv för att det ändå ska bli rörelser i berggrunden och att en analys av den senaste deformationshistorien saknas. Det är enligt Henkel olämpligt att lägga allt avfall på en enda plats. 

Kärnavfallsbolaget som tidigare redovisat ett hypotetiskt scenario där det antas att det är hål i kopparhöljet på alla kapslar vid deponering gavs i uppdrag att redovisa hur scenariot påverkas av att bentonitbufferten är skadad eller borta. Bolaget ser ingen grund för tidiga genomgående kapselskador och har inte heller funnit något vetenskapligt rimligt förlopp som skulle kunna leda till att bufferten inte skulle fungera som avsett efter 1000 år. Vattenmättnadsförloppet kan fortfarande pågå efter 1000 år enligt bolaget, men då kan inte vatten tränga in i den tänkta trasiga kapseln och därmed ingen radioaktivitet transportera ut. Sprickor i bufferten självläker när bufferten vattenmättas. Peter Szakálos gavs möjlighet att ge replik på kärnavfallsbolagets presentation. Szakálos tog upp kärnavfallsbolagets bristfälliga beskrivning av sina försök. Han kritiserade bolagets bristande redovisning av vätehalter i försökens utrustning, betonade vikten av kopparens yttillstånd, frånvaron av synliga korrosionsprodukter på kopparytan och detektion av mera vätgas än korrosionen anger.

Därefter svarade SSM på domstolens frågor om kopparkorrosion (nummer 6 i ordningen). SSM:s övergripande svar är ”ja”. Myndigheten anser att kärnavfallsbolaget har utrett risker avseende kopparkorrosion, väteförsprödning och krypning utifrån ett vetenskapligt arbetssätt, även i ett internationellt perspektiv. Myndigheten uppger även att de har undersökt andra vetenskapliga studier och resultat utöver bolagets redovisade underlag, samt att bolagets redovisade vetenskapliga underlag är aktuellt. Vidare understryker SSM åter igen att de anser att kärnavfallsbolaget utrett riskerna i tillräcklig utsträckning för att myndigheten ska kunna tillstyrka ansökan enligt miljöbalken, men att det finns behov av vidare arbete för kvarvarande osäkerheter. Dessa osäkerheter kommer SSM att redovisa i sitt svar i morgon (nummer 11 i ordningen).

Domstolens fråga, om långsiktig strålsäkerhet har någon bäring på prövningen avseende påverkan på riksintresset, Natura 2000-områdena och artskydd, besvarades därefter av kärnavfallsbolaget, Naturvårdsverket, samt Länsstyrelsen Uppsala län (nummer 7 i ordningen). Bolaget anser att så inte är fallet. Naturvårdsverket uppfattning är att ett tillstånd bara får ges om förvaret bedöms vara säkert ur en strålsäkerhetssynpunkt. Verksamheten bör inte tillåtas om det finns en risk, därför bör inte frågan vara aktuell. Länsstyrelsen Uppsala län höll med Naturvårdsverkets framförda synpunkter.

Vidare redogjorde kärnavfallsbolaget på hur bolagets riskscenarier respektive modeller inkluderar långsiktig risk för spridning av radioaktiva ämnen från samtliga befintliga verksamheter i Forsmarksområdet, hur ett återtag i kärnbränsleförvaret kan gå till, samt om det är tekniskt möjligt att kontrollera utsläpp av radioaktiva ämnen efter förslutning. Dessutom svarade bolaget på om ett beslut om tillåtlighet enligt ansökan omfattar deponering även enligt KBS-3H (kapslar placerade horisontellt) med hänsyn till den redovisade referensutformningen, med att den endast omfattar KBS-3V (kapslar placerade vertikalt) (nummer 8 och 9 i ordningen). 

Efter avslöjandena i Sveriges Natur den 11-12 oktober lämnade Naturskyddsföreningen och MKG den 13 oktober in ett yttrande till mark- och miljödomstolen för att upplysa domstolen om nyhetsartiklarna. Under eftermiddagen lämnade Naturskyddsföreningen och MKG in ytterligare ett yttrande med dagens nyhetsartikel från Sveriges Natur och det interna dokumentet från SSM som tidningen fått ta del av. Se länk till nyhet nedan.

Slutligen replikerade kärnavfallsbolaget Herbert Henkels, samt Peter Szakálos framförda motrepliker. Domstolen avslutade därefter dagen med en genomgång av skriftliga yttranden som inkommit under den pågående huvudförhandlingen.

Imorgon, den 24 oktober, kl. 09:00 fortsätter förhandlingen. Dagen inleds med att SSM svarar på de återstående frågorna ställda av domstolen (nummer 10 och 11 i ordningen). SSM kommer även bemöta de avslöjande interna dokumenten som publicerats i media den 11 och den 23 oktober.

Uppdateringar om huvudförhandlingen sker löpande på MKG:s hemsida, Facebook och på MKG:s kanslichefs Twitter (@jswahn).

 

Länkar: 

Sammanställning av mark- och miljödomstolens återstående frågor vid fortsatt huvudförhandling den 23 oktober 2017 i mål M1333-11 och M 4716-13 >> (MKG:s anteckningar, dokumentet finns inte som aktbilaga) 

Presentation av SKB – svar på domstolens frågor >> 

Presentation av SKB – svar på domstolens fråga 3 från den 2 oktober >>

Presentation av SKB – svar på domstolens frågor från den 13 oktober >> 

Presentation av SKB – svar på domstolens fråga 4 från den 14 september >> 

Presentation av SKB – svar på domstolens fråga 4 och 5 från den 2 oktober >>

Presentation av Herbert Henkel >>

Presentation av SKB – svar på domstolens fråga 5c från den 2 oktober >>

Presentation av Peter Szakálos, 171023 >>

Presentation av SKB – svar på domstolens fråga 6 från den 13 oktober >>

Presentation av SKB – svar på domstolens fråga 3 från den 14 september  >>

Presentation av SKB – svar på domstolens fråga 6 från den 2 oktober >>

Presentation av SKB – svar på domstolens fråga 4 och 5 från den 13 oktober >>

Presentation av SKB – svar på domstolens fråga 2 från den 13 oktober >>

Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG >>

Presentation av SKB – kommentarer kring Szakálos presentation från den 14 september >>

Nyhet på MKG:s hemsida om vad som händer den sista veckan av förhandlingen, 171019 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om dokument från SSM visar de allvarliga riskerna med slutförvaret, 171023 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att ett yttrande om nya uppgifter rörande SSM:s interna diskussioner har lämnats till domstolen, 171023 >>

Följ Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete på MKG:s hemsida >>

Följ MKG på facebook >>

Följ MKG:s kanslichef Johan Swahn på Twitter >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev