Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 19 Stockholm

Huvudförhandlingen om kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle fortsatte idag, den 24 oktober, med att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, redogjorde för sina svar på domstolens frågor och bemötte den kritik som riktats till myndigheten i media. Kärnavfallsbolaget presenterade sina förslag till skyddsåtgärder, villkor och åtaganden, samt sin samlade bedömning rörande skyddade arter och Natura 2000-områden. Därefter redogjorde motparter för sina synpunkter på bolagets redovisning av dessa frågor. 

Den andra dagen av den sista veckan i Stockholm av huvudförhandlingen om kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle har avslutats. Gårdagens hantering av domstolens frågor ställda under förhandlingen fortsatte idag. Kärnavfallsbolaget som igår höll ett antal presentationer startade dagen med att svara på de följdfrågor som ställts. Bland annat svarade bolaget ”ja” på Östhammar kommuns fråga om de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap 1§ Miljöbalken kan uppfyllas i miljöbalksprövningen utan en efterföljande stegvis prövning. Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, synpunkt att det förekommer begrepp i de allmänna hänsynsreglerna beskrivna i Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, föreskrifter som inte finns i miljöbalken (bl.a. skiljer sig beskrivningarna kring BAT (Bästa Möjliga Teknik) och ordet ”optimering” förekommer) bemöttes. Kärnavfallsbolaget anser att föreskrifterna bör ses som en precisering av de allmänna hänsynsreglerna trots att reglerna har begrepp som inte finns i miljöbalken. Kärnavfallsbolaget svarade även på frågor om kumulativa effekter, Natura 2000, återtag av kapslar efter förslutning, hantering av skadade kapslar och övervakning.

Därefter tog SSM vid och höll en redogörelse efter domstolens önskan om myndighetens arbetssätt för att komma fram till om kraven har uppfyllts avseende långsiktig påverkan på skydd av miljö (nummer 10 i domstolens ordning, se vänsterspalten i pdf:en med frågor länkad nedan). SSM har granskat kärnavfallsbolagets dokument och gjort en reproducerande, en alternativ och en gränssättande modellering. Den övergripande metodiken, anser SSM, överensstämmer med kravbilden och den internationella utvecklingen av vilka redovisningar som krävs. SSM ger stöd för slutsatsen att inga effekter kommer ges. Efterföljande frågor rörde bl.a. hur fel i indata följer med i modelleringarna och hur de kan åtgärdas, om egna indata har tagits fram och vilka utsläppscenarier modelleringarna grundar sig på.

SSM svarade på de anklagelser som riktats till myndigheten i media om att ha mörkat information. Naturskyddsföreningen och MKG lämnade in nyhetsartiklar och läckta dokument till domstolen den 13 och den 23 oktober. SSM menar att dokumenten är internt arbetsmaterial och endast formulerade för de som var med under mötet och inte till utomstående. Att information ur dokumenten är tagna ur sitt sammanhang och har missförståtts av de som inte har relevant kunskap och kompetens. Enligt SSM har alla myndighetens medarbetare bidragit, och en samlad bedömning har gjorts och redovisats till domstolen i juni 2016. 

Myndigheten fortsatte därefter med en redovisning av alla de kvarstående osäkerheter avseende slutförvaret som kärnavfallsbolaget behöver lämna underlag om vid en fortsatt stegvis prövning enligt kärntekniklagen (nummer 11 i ordningen). Trots en lång lista på kvarvarande osäkerheter om bl.a. kopparkapseln, kopparkorrosion, bufferten, återfyllnaden och återtag av skadade kapslar, så säger SSM att frågor avseende strålsäkerheten är tillräckligt utredda – att sökanden har iakttagit miljöbalkens allmänna hänsynsregler utifrån strålsäkerhetssynpunkt.

Efter lunchpausen gavs motparter möjlighet att ställa frågor på SSM:s redovisningar. Naturskyddsföreningen och MKG frågade vilka scenarier som låg till grund för de modeller SSM gjort avseende påverkan på långsiktig påverkan på skydd av miljö. SSM kunde inte svara på frågorna direkt utan hänvisade till kärnavfallsbolaget. Då inte bolaget heller kunde svara, fick SSM möjlighet att bemöta frågan på torsdag morgon. Scenariot som låg till grund för modellerna var det värsta tänkbara med korroderade kapslar. Naturskyddsföreningen frågade även SSM hur de ser på de kvarvarande osäkerheterna för det fall domstolen anser att dom ligger under miljöbalksprövningen. Kvarstår då SSM:s tillstyrkan av ansökan?Domstolen ansåg det vara en argumentationsfråga att ta upp i ett slutanförande på torsdag.

Förhandlingen fortsatte därefter till nästa punkt i förhandlingsordningen, punkt 95. Kärnavfallsbolaget redovisade sina förslag till skyddsåtgärder, villkor och åtaganden.

Efter en synpunkt från förhandlingsveckan i Östhammars kommun, om huruvida de beräknade avsänkningarna av grundvattnet skulle kunna påverka Natura 2000-området Storskäret, höll kärnavfallsbolaget en presentation hur bolaget kom fram till att det inte blir några konsekvenser. Kärnavfallsbolaget fortsatte sedan med punkt 96 i förhandlingsordningen och redovisade sin samlade bedömning rörande skyddade arter och Natura 2000-områden. Kärnavfallsbolaget ber domstolen att klargöra i sitt yttrande till regeringen om domstolens syn på tillstånd enligt Natura 2000.

Efter en längre paus ställde domstolen frågor till kärnavfallsbolaget. Domstolen undrade om det går att undersöka vattenmättnaden av bentoniten efter förslutning? Om respektavståndet på hundra meter vid lokalisering av kapslar är en fast sträcka eller kan den komma att ändras under kommande prövning? Vad kärnavfallsbolaget kommer att göra innan följande prövning enligt kärntekniklagen av PSAR hos SSM, rörande bergarbeten vid platsundersökningen? Kärnavfallsbolaget ges tid att svara på frågorna på torsdag. Även SSM ges möjlighet att svara på vad kärnavfallsbolaget ska ge in i nästa steg i prövningen enligt kärntekniklagen.

Kärnavfallsbolaget gjorde ett kort förtydligande av Östhammars kommuns fråga under förra förhandlingsveckan i Östhammars kommun angående utsläpp från slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall SFR.

Motparterna gavs möjlighet att redovisa sina synpunkter på kärnavfallsbolagets skyddsåtgärder, villkor och åtagande (punkt 95) och bolagets samlade bedömning rörande skyddade arter och Natura 2000-områden (punkt 96).

Östhammars kommun var först ut. Kommunen ville bl.a. att bolaget tydligare skulle skriva "att de kommer att" nyttiggöra bergmassor och inte skriva ”så långt som möjligt”. Samt att villkor bör meddelas för återställning av marken efter drifttiden. 

Oskarshamns kommun godtar kärnavfallsbolagets villkorsförslag i sin helhet med några kommentarer.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, anser liksom kärnavfallsbolaget att inga strålsäkringsvillkor ska ställas i prövningen enligt miljöbalken. SSM presenterade även ett dilemma, att de nyligen gjort en upptäckt som rör finansiering av återställning efter drifttiden. För avveckling och rivning finns ett finansieringssystem och en fond som avsätter medel för att friklassa marken efter drifttiden, detta enligt finansieringslagen och kärntekniklagen. Dock ingår inte andra återställningsåtgärder, utan miljöbalken kan behöva ställa villkor som går längre än friklassning. SSM meddelar dock att de av misstag i sina kostnadsberäkningar har beaktat även andra åtgärder, så att det således finns pengar avsatta för detta men ”på fel konto”.

Havs- och vattenmyndigheten talade bl.a. om kompensationsåtgärder för de kväveutsläpp som kommer att ske i Östersjön och när dessa ska vara på plats. Åtgärderna ska inte skjutas upp utan regleras i tillståndsprövningen. Myndigheten vill se en övervakning av den marina miljön.

Naturvårdsverket tog upp kommentarer rörande grundvattenbortledningen, att villkor bör förtydligas för att kunna avgöra när åtgärder anses vara uppfyllda. Det saknas information om lokalisering av ovanmarksanläggningar på grund av att de ska bestämmas succesivt. Naturvårdsverket svarade även kort på en tidigare fråga i förhandlingen om påverkan på fåglar från buller. Det finns inget vetenskapligt underlag för havsfåglar och att en entydig bullergräns saknas.

Länsstyrelsen vid Uppsala län tog bl.a. upp villkoren rörande reglering av lågfrekvent buller inomhus vid korttidsboendet Igelgrundet, att det behövs åtgärder för kontroll och uppföljning av hur den slutliga placeringen av tunnlar påverkar utbredningen av grundvattenbortfall och att värmeåtervinning av frånluft och länshållningsvatten ska ske. Länsstyrelsen efterfrågade ett program för uppföljning i Natura 2000-området för grundvattenavsänkningar och kväveutsläpp. Länsstyrelsen ville också säga att det är för tidigt att bedöma hur de konstgjorda gölarna, som kärnavfallsbolaget gjort som kompensation till gölgrodornas förlorade dammar behöver ytterligare uppföljning och utvärdering. Frågan kan behandlas efter ett tillstånd.

Länsstyrelsen Kalmar län meddelade bl.a. att kärnavfallsbolaget har tillgodosett flera av de yrkanden länsstyrelsen tog upp under förhandlingsveckan i Östhammars kommun.

Milkas, genom Britta Kahanpää, anser att bolagets miljökonsekvensbeskrivning inte är fullstädning eftersom en korrekt redovisning av både alternativ plats och metod saknas. Miles Goldstick från Milkas ställde en fråga om vad skillnaden mellan att ha diskussionen om villkor nu och efter eventuell tillåtlighet av regeringen är? Hur ska vi som avstyrker ansökan hantera frågan om villkor? Domstolen svarade att det är regeringen som kommer bestämma villkor i samband med tillståndsbeslutet. Vid eventuell tillåtlighet av regeringen, kommer underlaget för prövningen tillbaka till domstolen. Då har motparter som avstyrker ansökan i dagsläget möjlighet att lämna synpunkter i domstolsprövningen igen utifrån vad regeringen beslutat i sitt villkorsbeslut.

Slutligen framförde Naturskyddsföreningens och MKG:s jurist, Rebecca Nordenstam, föreningarnas synpunkter gällande kärnavfallsbolagets samlade bedömning rörande skyddade arter och Natura 2000-områden. Naturskyddsföreningen och MKG vidhåller det föreningarna tidigare anfört vad gäller dispens för gölgroda, gulyxne och större vattensalamander. Därutöver framförde föreningarna under veckan i Gimo flera skyddade och rödlistade arter som bolaget inte belyst eller bedömt. Dessa är bara några exempel av de arter som finns och som är hotade i området. Föreningarna belyste framförallt fyra arter som omfattar reglerna av artskyddsdispens som kärnavfallsbolaget inte ansökt dispens för, eller beskrivit verksamhetens påverkan på i sin ansökan. Bolaget kan inte utesluta att dessa påverkas. Dessutom konstaterar föreningarna att influensområdet har mycket höga naturvärden och att arter som lever i närheten kan förflytta sig till detta område. Detta bör tas med i beaktningen.

Avslutningsvis svarade kärnavfallsbolaget på frågor från motparter rörande utformning och placering av bergupplag, skyddsåtgärder för bevarande av områdets naturvärden, ventilationsåtgärder, spillvärme, nyttogörande av bergmaterial, förkrossning, mätningar från Storskäret, samt om bolaget kalibrerat kända störningar. Bolagets kommenterade också på Naturskyddsföreningens och MKG:s redogörelse om skyddade arter med att bolaget antingen inte identifierat dessa arter inom influensområdet, eller så att bolaget identifierat dem och bedömt att de inte kommer att påverkas.

I morgon kommer det inte att vara någon förhandling, utan förhandlingen startar igen på torsdag kl. 09:00. Om inte förhandlingen drar ut på tiden blir torsdagen den sista dagen. Fredagen ligger som reservdag. Kärnavfallsbolaget och Strålsäkerhetsmyndigheten kommer att ges tid att svara på de frågor som ställts efter dagens presentationer av motparter och av domstolen. Alla parter kommer lämna sina slutanföranden. Avslutande synpunkter kommer också att ges av parterna i mål M4617-13 om dispens enligt artskyddsförordningen. Rättegångskostnader för vattenverksamhet vid Clab/Clink och kärnbränsleförvaret tas upp. Dagen och huvudförhandlingen i stort kommer att avslutas med information om den fortsatta handläggningen i mål M 1333-11 om ett kärnbränsleförvar och mål M 4617-13 om dispens enligt artskyddsförordningen, samt domstolens tid till yttrandet till regeringen.

 

Länkar:

Presentation från SSM – Svar på fråga från domstolen om arbetssätt kring bedömning av långsiktig påverkan på miljön m.m., >>

Presentation från SSM om bedömning av osäkerheter – säkerhet efter förslutning, 171024 >>

Presentation från SKB – Samlat förslag till skyddsåtgärder, villkor och åtanganden, punkt 95 >>

Presentation från SKB om avsänkning påverkar Natura 2000-området Storskäret, punkt 96 >>

Presentation från SKB – Samlad bedömning rörande skyddade arter och Natura 2000-områden m.m., punkt 96 >>

Presentation från Östhammars kommun om villkor, punkt 97 >>

Presentation från Oskarshamns kommun om villkor, punkt 97 >>

Presentation Länsstyrelsen Uppsala län med kommentarer till villkorsförslag och åtaganden, punkt 97 >>

Anförande från Milkas genom Britta Kahanpää, punkt 97 >>

Sammanställning av mark- och miljödomstolens återstående frågor vid fortsatt huvudförhandling den 23 oktober 2017 i mål M1333-11 och M 4716-13 >> (MKG:s anteckningar, dokumentet finns inte som aktbilaga)

Nyhet på MKG:s hemsida om vad som händer den sista veckan av förhandlingen, 171019 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om dokument från SSM visar de allvarliga riskerna med slutförvaret, 171023 >> 

Följ Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete på MKG:s hemsida >> 

Följ MKG på facebook >>

Följ MKG:s kanslichef Johan Swahn på Twitter >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev