Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 2 Stockholm

Dag två av huvudförhandlingen om ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle har avslutats. Huvudfrågor har varit metodval, platsval och säkerhet efter förslutning med presentationer av kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. Imorgon, den 7 september, kl. 09:00 fortsätter huvudförhandlingen på Quality Hotel Nacka i Stockholm med presentationer från bl.a. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Länsstyrelsen Uppsala.

På schemat för den andra dagen av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts huvudförhandling om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle var frågor rörande metodval, platsval och säkerhet efter förslutning. Sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, visade bilder och motparter gavs möjlighet att ställa frågor.

SKB om metod- och platsval
Kärnavfallsbolaget anser att deras metod KBS-3, med slutförvaring i kopparkapslar 500 meter ner i Forsmarks berggrund, är säker både under drift och efter förslutning. Bolaget anser att den alternativa metoden Djupa borrhål har svagheter som inte motiverar en utveckling. Kärnavfallsbolaget anser också att upparbetning i snabba reaktorer inte är aktuellt, samt att metoder som kräver långsiktigt övervakning inte är ett slutligt omhändertagande. Platsvalet föranleddes av en lång lokaliseringsprocess. Valet baseras enligt bolaget på faktorer relaterade till säkerheten efter förslutning och att valet är förenligt med miljöbalkens krav på lämplig plats. Dessutom anser bolaget att det inte finns någon annan tillgänglig plats med uppenbart bättre förutsättningar.

Förutom några korta tydliggörande frågor från domstolen kom de flesta frågor om kärnavfallsbolagets presentationer från miljörörelsen. Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, kanslichef Johan Swahn frågade bl.a. om hur återfyllning av bergstunnlar och ramper ovanför försvarsnivån ska ske, då bolaget inte presenterat detta utan bara visat bilder på återfyllning runt kapslar och gångar. Bolaget svarade att de inte är klara med denna fråga och att den ska lösas i ett senare skede. Domstolen ansåg också att frågan var intressant och bolaget kommer att göra en presentation om detta under förhandlingsveckan i Östhammar 9-13 oktober.

SKB om säkerhet efter förslutning
Kärnavfallsbolaget menar att ett KBS-3-förvar i Forsmark blir långsiktigt säkert. Osäkerheter om framtiden har hanterats ofta med pessimistiska antaganden av bolaget och det är istider som i allmänhet ger den största påfrestningen på slutförvaret. De menar att användandet av naturliga material och placeringen i urberget, som varit stabil under lång tid, ger en säker slutförvaring.

Efter kärnavfallsbolagets presentation gavs motparter åter igen tillfälle att ställa frågor om kärnavfallsbolagets presentation. Frågorna kom framförallt från miljörörelsen eller domstolen. MKG:s kanslichef, Johan Swahn frågade bl.a. om hur stor yta som ovandelen av det planerade slutförvaret kräver. Svaret var 0.3 km2. Detta är att jämföras med 1 km2 som är den yta kärnavfallsbolaget anger behövs för slutförvaring med djupa borrhål. Av det 0.3 km2 är 2/3 bergupplag som kommer att vara svårt att återställa. 

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ställde inte en enda fråga under dagen.

Imorgon, den 7 september, kl. 09:00 på Quality Hotel Nacka i Stockholm fortsätter huvudförhandlingen. Under morgondagen kommer SSM, Östhammars kommun, Länsstyrelsen Uppsala, Milkas m.fl. att framföra sina synpunkter om metod- och platsval, samt säkerhets efter förslutning.

Uppdateringar om huvudförhandlingen sker löpande på MKG:s hemsida, Facebook och på MKG:s kanslichefs Twitter (@jswahn).

 

Länkar:

Presentation av SKB om säkerhet efter förslutning, 170906 >>

Presentation av SKB om lokalisering av KBS-3-systemet, 170906 >>

Presentation av SKB om vald metod och andra metoder, 170906 >>

Här finns en sammanfattning av Naturskyddsföreningen och MKG:s synpunkter gällande metod- och platsval samt säkerhet efter förslutning >> 

Här kan du läsa om vad som hände under dag 1, 170905 >> 

MKG:s Facebook>>

MKG:s kanslichefs Twitter >>

Läs också intervjun med MKG i Ny Teknik: ”Kopparkapslarna blir den viktigaste frågan”, 170904 >>