Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 5 Stockholm

Fredagens presentationer med synpunkter från motparter i målet om ett slutförvarsystem för använt kärnbränsle fortsätter under måndagen, huvudförhandlingens femte dag. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, framförde bl.a. sina juridiska grunder till varför ansökan ska avstyrkas. Under eftermiddagen gavs kärnavfallsbolaget SKB möjlighet att replikera samtliga motparters synpunkter gällande plats- metodval, samt säkerhet efter förslutning. Det blev åter igen tydligt att det råder en vetenskaplig kontrovers kring kopparkorrosion i en syrgasfri slutförvarsmiljö efter att bl.a. KTH-forskarna och kärnavfallsbolaget framfört sina synpunkter i frågan. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, kanslichef fortsatte sin presentation från fredagen med en kort sammanfattning av Roland Puschs presentation och synpunkter gällande sökandens, kärnavfallsbolaget SKB:s, metod- och platsval. Därefter talade två av Naturskyddsföreningens och MKG:s inbjudna experter. Karl-Inge Åhäll, prof. em. i berggrundsgeologi, ifrågasatte varför en kustlokalisering av ett KBS-förvar förordas trots att det då inte går att optimera säkerheten. Andrew Orrell framförde sina kunskaper om djupa borrhål som alternativ slutförvarsmetod. 

Naturskyddsföreningens och MKG:s jurister, Rebecca Nordenstam och Josia Hort, avslutade föreningarnas framförande med att presentera de juridiska grunderna till varför ansökan ska avstyrkas. Om principen om bästa möjliga teknik, lokaliseringsprincipen, samt försiktighetsprincipen åberopas finns det inget tvivel om att ansökan ska avstyrkas enligt miljöbalken. Detta gjorde föreningarnas jurister klart för. (Se länk till föreningarnas presentation nedan).

Kärnavfallsbolaget SKB gavs under eftermiddagen möjlighet att replikera motparternas synpunkter. De delade upp sin replik i åtta ämnen till respektive talare; alternativa metoder, strålningsrisker, sitt motiv till val av koppar, kopparkorrosion, bentonitens funktion och bastueffekten, geologi, riskanalys och lokalisering. Bolaget försvarade sin ståndpunkt.

Framförallt Mats Boman, professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet, som på uppdrag av kärnavfallsbolaget har forskat om korrosionsprocesser, gavs tillfälle att försvara KTH-forskarnas, Peter Szakálos m.fl., kritik om att Boman m.fl. bland annat vägrat ta till sig experimentella vetenskapliga fakta avseende kopparkorrosion.

Tekn. Dr. Peter Szakálos och prof. em. Christofer Leygraf vid KTH gavs därefter tillfälle att bemöta Bomans synpunkter om deras framförda kritik. Kärnavfallsbolaget och Boman m.fl. ställde därefter återigen motfrågor till KTH-forskarnas replik. Det vetenskapliga kontrovers som råder kring kopparkorrosion i en syrgasfri slutförvarsmiljö framgick tydligt i förhandlingssalen.

Imorgon, den 12 september, kl. 09:00 fortsätter huvudförhandlingen på Quality Hotel Nacka i Stockholm. Under morgondagen skulle egentligen kärnavfallsbolaget inledningsvis att redogöra för MKB-processen och genomfört samråd, och därefter skulle, enligt förhandlingsordningen, motparter redogöra för sina synpunkter i frågan. I och med att dagens förhandling fick avbrytas på grund av tidsbrist, är det dock oklart hur morgondagen kommer läggas upp, om istället förhandlingen tar vid den där dagens förhandling slutade.

 

Länkar:

Naturskyddsföreningens och MKG:s presentation, 170908 >>

Experternas presentationer:
Karl-Inge Åhäll – Platsvalet >>

Andrew ­Orrell – Djupa borrhål >>

Andrew Orrell – Djupa borrhål (med text) >> 

Repliker och motrepliker:

Överblick av SKB:s replik, 170911 >>

SKB:s replik Alternativ metod, 170911 >>

SKB:s replik om strålningsrisker, 170911 >> 

- SKB:s repliker finns länkade här >> (skb:s hemsida)

KTH-forskarnas, Szakálos och Leygrafs, motreplik >> 

Nyhet om att Naturskyddsföreningen lämnar synpunkter, 170911 >> 

Här kan du följa Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete på MKG:s hemsida >> 

MKG:s Facebooksida >> 

MKG:s kanslichefs Twitter >> 

Naturskyddsföreningens och MKG:s samtliga yttranden som skickats till domstol och myndighet finns att ladda ner här >>

Förhandlingsordning huvudförhandlingen, 170704 >>

Nyhet i media:

NyTeknik "I rätten: Korrosionen hotar inte säkerheten i slutförvaret", 170912 >> 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev