Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 7 Stockholm

Huvudförhandlingens sjunde dag hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt inleddes med att domstolen följde upp de svar som Strålsäkerhetsmyndigeten, SSM, lämnade till domstolen i slutet på dag 6. Domstolen hade sju nya frågor till myndigheten. SSM svarade förhållandevis kort på dem under dagen. Kärnavfallsrådet och kärnavfallsbolaget SKB besvarade de två frågor som domstolen ställde under förhandlingens första dag om ansvar efter förslutning. Därutöver redogjorde bolaget för MKB-processen och genomfört samråd, varefter motparter framförde sina synpunkter i frågan.

Huvudförhandlingen om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har dragit ut på tiden. För närvarande ligger förhandlingen ungefär en halv dag efter den planerade förhandlingsordningen. Dag sju startade därför med att mark- och miljödomstolen redogjorde för hur domstolen avser att använda morgondagen, som är en planerad reservdag. Den oavslutade kontroversiella frågan gällande kopparkorrosion kommer ta vid imorgon igen, kl. 13:00.

Domstolen fortsatte sedan med att följa upp de svar som Strålsäkerhetsmyndigeten, SSM, lämnade till domstolen i slutet på gårdagen (se nyheten från dag 6). Domstolen ställde sju nya frågor till myndigheten (frågorna finns i länk nedan). Vad gäller domstolens femte fråga till SSM; om myndigheten kan ”redogöra för sitt arbetssätt för att komma fram till om kraven har uppfyllts avseende långsiktig påverkan på skydd av miljö, dvs. påverkan på biologisk mångfald och ekosystem?” uppmanade domstolen SSM att gärna hålla en längre presentation om. Tid för denna är preliminärt avsatt under förhandlingens fjärde vecka i Östhammar. (uppdatering: tiden är justerad till 23 oktober kl.10 i Stockholm) Även Östhammars kommun, Milkas och Britta Kahanpää ställde följdfrågor till myndighetens svar. 

Strålsäkerhetsmyndigheten valde att svara med väldigt korta svar på domstolens resterande, och förhållandevis långa, sex frågor, samt frågorna som Naturskyddsföreningen och MKG ställde till SSM under gårdagen. Även frågorna ställda av övriga parter besvarades. 

Efter att myndigheten besvarat dessa, var det kärnavfallsbolagets SKB:s tur att besvara de två frågor om ansvar efter förslutning som domstolen ställde till bolaget och motparter under huvudförhandlingens första dag (se länk till nyheten om dag 1 nedan). Kärnavfallsbolaget vidhåller att tillståndet ska vara obegränsat. Bolaget uppger att de "inte [ser] att ett slutförvar efter förslutning utgör en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. SKB har dock ansökt om ett tillstånd utan begränsning i tiden och utgångpunkten är därför att tillståndet kommer att gälla även efter förslutning".

Även regeringens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, har besvarat dessa två frågor (se länk nedan). De skriver att "Försiktighetsmått ska vidtas så länge det finns skäl att anta att slutförvaret kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Någon bortre gräns i för SKB:s ansvar finns inte i balken."

Huvudförhandlingen fortsatte därefter där gårdagen egentligen skulle ha startat; med att kärnavfallsbolaget SKB redogjorde för sin MKB-process och genomfört samråd, d.v.s avgränsning, alternativredovisning, nollalternativ på systemnivå, samrådsprocess, sammanfattning av miljökonsekvenser och genomfört Esbosamråd. Motparter och åhörare gavs tillfälle att ställa frågor på bolagets presentation. Bland annat ställdes en fråga angående de antal samrådsmöten som kärnavfallsbolaget uppgav ha hållit under åren. Om bolaget kan redogöra för hur många av dessa som varit tillgängliga för allmänheten att delta på och inte. Bolaget svarade att det varit ca. 20 möten som varit allmänna och inte 60 stycken som bolaget först uppgav.

Östhammars kommun, SSM, Britta Kahanpää (styrelsemedlem i Milkas), samt Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, redogjorde efteråt för sina synpunkter i frågan. Föreningarna anser att miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, är ofullständig vilket utgör processhinder. Det finns bl.a. brister i bolagets alternativredovisning vad gäller lokalisering och metod. Detta utgör en grund till föreningarnas yrkande om att slutförvarsansökan ska avisas (se föreningarnas presentation länkad nedan).

Mark- och miljödomstolen redogjorde därpå för de synpunkter som lämnats genom Esbosamrådet. Synpunkterna kommer från organisationer och myndigheten i bl.a. Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien och Tyskland.

Avslutningsvis tog domstolen upp punkten gällande planeringsfrågor för huvudförhandlingens kommande veckor. Vilka frågor som behöver belysas ytterligare under förhandlingens femte vecka i Stockholm, samt planering av vecka tre i Oskarshamn och vecka fyra i Östhammar. För närvarande var det ingen av parterna som lyfte någon speciell fråga som behövde belysas särskilt under vecka fem.

Imorgon, den 14 september, kl. 13:00, på den enligt förhandlingsordningen inplanerade reservdagen, fortsätter huvudförhandlingen på Quality Hotel Nacka i Stockholm.

 

Länkar:

Domstolens frågor till SSM under dag 7, 170913 >> (nedskrivna av MKG, dokumentet kommer bytas ut till aktbilagan när den görs tillgänglig)

Naturskyddsföreningens och MKG:s presentation - MKB och samråd >>

Yttrande från Britta Kahanpää avseende samråd, MKB. m.m., 170913 >>

(Övriga presentationer läggs upp då de tillgängliggörs)

Kärnavfallsrådets svar på domstolens frågor vid huvudförhandling den 5 september 2017, 170913 >>

Se även SKB:s hemsida där bolagets presentationer publiceras >>

Kärnavfallsrådets svar på domstolens två frågor, 170913 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om dag 1 av huvudförhandlingen om slutförvaret, 170905 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om dag 6 av huvudförhandlingen om slutförvaret , 170912 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Esbosamrådet, 161024 >>

Här kan du följa Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete på MKG:s hemsida >>

MKG på Facebook >>

MKG:s kanslichefs Twitter >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s samtliga yttranden som skickats till domstol och myndighet finns att ladda ner här >>

Förhandlingsordning huvudförhandlingen, 170704 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev