Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 8 Stockholm

Repliker och motrepliker kring den kontroversiella frågan om kopparkapselns integritet fortsatte idag, under huvudförhandlingens planerade reservdag. Enligt kärnavfallsbolagets SKB och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är kopparkorrosion inte ett problem för att ett tillstånd ska kunna ges. KTH-forskarna, samt Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med experter hävdar det motsatta. Föreningarna anser att domstolen måste ta kopparkorrosionsfrågan på yttersta allvar i sin vidare prövning.

I måndags, under huvudförhandlingens femte dag, blev det tydligt att det råder en vetenskaplig kontrovers kring kopparkorrosion i en syrgasfri slutförvarsmiljö efter att bl.a. KTH-forskarna och kärnavfallsbolaget SKB framfört sina synpunkter i frågan. Även Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, redogjorde för problematiken med kopparkapselns integritet när föreningarna framförde sina synpunkter om KBS-metoden under fredagens förhandlingsdag (den 8 september). Idag kl. 13.00, på den enligt förhandlingsordningen inplanerade reservdagen, tog den oavslutade frågan gällande kopparkorrosion vid igen.

Innan kärnavfallsbolaget SKB och motparter gavs tillfälle att framföra sina kvarstående synpunkter i frågan inledde dock Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt reservdagen med frågor. Den första frågan är riktad till bolaget. Domstolen undrar om det finns något land utöver Sverige och Finland som kommit i förhållandevis långt i utvecklingen av ett slutförvar – och som kommer att använda sig av kopparkapslar?

Domstolens andra fråga berörde förhandlingsordningen och när det är bäst lämpligt att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, presenterar svaret på domstolen femte fråga ifrån gårdagen; om ”SSM [kan] redogöra för sitt arbetssätt för att komma fram till om kraven har uppfyllts avseende långsiktig påverkan på skydd av miljö, dvs. påverkan på biologisk mångfald och ekosystem?”. För att SSM ska få den tid myndigheten kan behöva för sin presentation konstaterade domstolen att det är lämpligast att den femte veckan av huvudförhandlingen (i Stockholm igen) ska starta kl.10:00 istället för kl.13:00 för att då ge SSM utrymme till att presentera sitt svar. 

Slutligen ställde domstolen ytterligare fem frågor/önskningar om förtydligande och fördjupande till kärnavfallsbolaget SKB. Domstolen undrar bl.a. ”hur bolaget ser på de parallella prövningarna enligt miljöbalken och kärntekniklagen och de tillstånd som kan bli följden av dessa?”. Samtliga frågor finns i länk nedan. Bolaget ska återkomma med svar på dessa frågor. Eventuellt sker det under den avslutande förhandlingsveckan i Stockholm.

Kärnavfallsbolaget SKB, SSM, Naturskyddsföreningen och MKG med experten Olle Grinder, KTH-forskarna Peter Szakálos och Christofer Leygraf, samt Britta Kahanpää (styrelsemedlem i Milkas), gavs därefter tillfälle av domstolen att framföra sina kvarstående synpunkter gällande kopparkorrosionsfrågan. 

Kärnavfallsbolagets expert Allan Hedin inledde med att redogöra för bolagets arbete med kopparkorrosion i rent vatten under 2000-talet. Bolaget står fast vid sin forskning som de menar visar att koppar korroderar i rent syrgasfritt vatten i oerhört liten omfattning. Efter Hedin fortsatte kärnavfallsbolagets expert Johannes Johansson med sin replik om kopparkorrosionsfrågan från i måndags. Han gick närmare in på frågor om riskerna för väteförsprödning, fortsatt forskning och utredning, samt systematisk analys.

Nästa talare, Henrik Öberg, utredare på SSM, fortsatte med att förtydligade myndighetens bedömning gällande kopparkorrosionsfrågan. Enligt myndigheten har det inte framkommit någon ny information om kopparkorrosion under huvudförhandlingen. SSM konstaterar därför att samtliga frågor har beaktas av myndigheten under deras granskning och att deras tidigare bedömning därför kvarstår; den föreslagna ”korrosionsbarriären av koppar har förutsättningar att långsiktigt upprätthålla inneslutning”.

När domstolen frågade SSM hur myndigheten ser på kvarstående frågor om kopparkorrosion, angav myndigheten att de kvarstående korrosionsprocesserna inte har någon inverkan på den långsiktiga säkerheten. SSM vill ändå att kärnavfallsbolaget SKB gör en fördjupad analys av dessa korrosionsprocesser, och hur de påverkas om de integrerar med varandra.

Tekn. Dr. Peter Szakálos och prof. em. Christofer Leygraf vid KTH gavs därefter tillfälle att lämna motreplik i frågan. Szakálos argumenterade för problematiken med kopparkorrosion i syrefritt vatten. För att få ett säkert slutförvar går det enligt honom inte att ignorera kvarvarande osäkerheter. Vidare redogjorde Leygraf för något som både kärnavfallsbolaget och myndigheten har ignorerat i sina presentationer – strålningens inverkan på kopparkorrosionen.

Därefter sammanfattade Naturskyddsföreningen och MKG i en replik sin inställning i frågan. Föreningarna uppfattade att SSM i sin presentation bekräftar att det finns syrgasfri kopparkorrosion. Myndigheten säger att detta inte är ett problem för långsiktig strålsäkerhet. Föreningarna ifrågasätter varför inte SSM presenterar den kunskapsbrist som myndigheten vet finns om kopparkapseln integritet. Avslutningsvis betonade Naturskyddsföreningen och MKG att det finns stora problem vad gäller kopparkorrosion och kapseln långsiktig integritet. Föreningarna anser att domstolen måste ta dessa frågor på yttersta allvar i sin vidare prövning.

Därutöver framförde föringarnas expert, docent Olle Grinder, sin motreplik på kärnavfallsbolagets replik gällande sauna-effektens inverkan på säkerheten vid slutförvar av använt kärnbränsle enligt KBS-metoden.

Slutligen framförde Britta Kahanpää sina synpunkter i frågan.

Avslutningsvis framförde Saida Laarouchi Engström kärnavfallsbolagets avslutande replik. Hon lyfte fram bolagets ansvar och arbetssätt, och konstaterade att det som Hedin och Johansson framförde för bolagets räkning idag kvarstår.

Nu blir det två veckors uppehåll i huvudförhandlingen. Den tredje veckan av förhandlingen kommer att genomföras på Forum i Oskarshamn, med start den 2 oktober. Den fjärde veckan äger rum på Ladan i Gimo i Östhammar veckan därpå, med start den 9 oktober. Avslutningsvis slutförs huvudförhandlingen, efter en veckas uppehåll, med en vecka i Stockholm igen, med början 23 oktober. Notera att starttiden den 23 oktober har ändrats till kl. 10:00. Domstolen har redan nu meddelat att förhandlingsdagarna kan komma att bli längre än tidigare beräknat.

 

Länkar:

Domstolens frågor till SKB under dag 8, 170914 >> (nedskrivna av MKG, dokumentet kommer bytas ut till aktbilagan när den görs tillgänglig)

Replik från KTH-forskarna >>

Replik från föreningarnas expert Olle Grinder >>

Övriga presentationer >> (läggs upp då de tillgängliggörs)

Se även SKB:s hemsida där presentationer publiceras >>

Nyhet på MKG:s hemsida om dag 4 av huvudförhandlingen om slutförvaret, 170908 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om dag 5 av huvudförhandlingen om slutförvaret, 170911 >> 

Här kan du följa Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete på MKG:s hemsida >>

MKG på Facebook >> 

MKG:s kanslichefs Twitter >> 

Naturskyddsföreningens och MKG:s samtliga yttranden som skickats till domstol och myndighet finns att ladda ner här >> 

Förhandlingsordning huvudförhandlingen, 170704 >>

 

 

 

 

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev