Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 9 Oskarshamn

Efter två veckors uppehåll fortsatte huvudförhandlingen idag i Oskarshamn. Under veckan kommer förhandlingarna behandla den sökta anläggningen för mellanlager och inkapsling av kärnbränsle, Clink, där även nuvarande mellanlagret Clab ingår. Förhandlingarna ska också behandla lokala miljökonsekvenser gällande buller, påverkan på vatten och strålsäkerhetsfrågor under uppförande och drift. Domstolen startade veckan genom att ställa nya intressanta frågor till kärnavfallsbolaget SKB och Strålsäkerhetshetsmyndigheten, SSM. Frågorna rörde beviskraven kring strålsäkerhet efter förslutning inklusive SSMs syn på strålsäkerhet i ett miljöbalksperspektiv, samt följdfrågor från diskussionerna under förhandlingsdagarna i Stockholm om riskerna med korrosion av kopparkapslarna. Svar ska ges den 23 september när förhandlingarna återupptas i Nacka.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts huvudförhandling om kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark startade tisdagen den 5 september och pågick i 8 dagar till den 14 september i Stockholm. Efter ett uppehåll startade huvudförhandlingen idag igen och ska pågå till den 6 oktober i Oskarshamn, då förhandlingen behandlar den sökta anläggningen för mellanlager och inkapsling av kärnbränsle, Clink, där även nuvarande mellanlagret Clab ingår. Därefter följer en vecka i Östhammar, dvs. 9-13 oktober. Avslutningsvis slutförs huvudförhandlingen, efter en veckas uppehåll, med en vecka i Stockholm 23-27 oktober (dock ej den 25:e). Förhandlingsordningen för huvudförhandlingen finns att ladda ner nedan. 

Mark- och miljödomstolen inledde dagen med att ställa en rad frågor till sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, men övriga parter ges också möjlighet att svara på vissa frågor. Tid för svar är avsatt den 23 oktober då förhandlingen fortsätter i Stockholm. Frågorna rörde beviskraven kring strålsäkerhet efter förslutning inklusive SSMs syn på strålsäkerhet i ett miljöbalksperspektiv, samt följdfrågor från diskussionerna under förhandlingsdagarna i Stockholm om riskerna med korrosion av kopparkapslarna.

Sökanden fick därefter redogöra för sina samtliga yrkanden men med särskilt fokus på de som rör Clab/Clink, varpå motparter som inte närvarade under förhandlingen i Stockholm gavs möjlighet att redovisa sina synpunkter. Det fanns inga nya motparter. Bolaget redogjorde därefter översiktligt för det svenska systemet för hantering av radioaktivt avfall, KBS-systemet och de anläggningar som ingår i prövningen, en likadan redovisning som gjordes under förhandlingen i Stockholm. Slutligen redogjorde SKB översiktligt för plats- och omgivningsförhållanden rund Clab och det tänkta Clink.

Imorgon kommer sökanden att redogöra för den sökta verksamheten Clab och Clink, vilket kommer omfatta den miljöfarliga verksamheten, vattenverksamheten, strålsäkerhetsaspekter under uppförande och drift, effekter på människor och miljön, avgränsning, alternativa utformningar och nollalternativ på lokal nivå. Dessutom redogörs för villkorsförslag till Clab/Clink.

Mot slutet av dagen kommer motparterna att redovisa sina synpunkter och föranmälda är SSM, Milkas och Naturskyddsföreningen/MKG.

 

Länkar:

Domstolens frågor riktade till SKB och SSM, 171002 >> (skannad kopia av den handling som delades ut under dagen av domstolen) 

SKB:s planering för syn, 171002 >> 

SKB:s yrkanden, 171002 >> 

SKB:s presentation om anläggningar som ingår i prövningen, 171002 >> 

SKB:s presentation om Oskarshamn - plats och omgivningsförhållanden, 171002 >> 

Se även SKB:s hemsida där bolagets presentationer publiceras >>

Här kan du följa Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete på MKG:s hemsida >>

MKG på Facebook >>

MKG:s kanslichefs Twitter >>