Huvudförhandlingen: Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter

Under dag fyra av huvudförhandlingen om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt framför Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning sina synpunkter om metod- och platsval, samt säkerhet efter förslutning. Föreningarna har bjudit in fyra experter som framför sin expertis gällande sauna-effekten, lerbufferten, platsvalet, samt den alternativa slutförvarsmetoden djupa borrhål. Presentationerna finns tillgängliga nedan.

Huvudförhandlingen om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt fjärde dag inleds idag, den 8 september, på Quality Hotel Nacka i Stockholm. Idag för Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, sin talan gällande metod- och platsval och säkerhet efter förslutning. MKG:s kanslichef, Johan Swahn, framför sin expertis i sak och Naturskyddsföreningens miljöjurister, Rebecca Nordenstam och Josia Hort, framför juridiska grunder till varför ansökan ska avstyrkas.

Föreningarna har också bjudit in experterna Olle Grinder, Roland Pusch, Karl-Inge Åhäll och Fergus Gibb som stöd för föreningarnas talan i vissa sakfrågor (samtliga presentationer finns att ladda ner nedan). Docent Olle Grinder pratar om sauna-effektens inverkan på säkerheten vid slutförvar av använt kärnbränsle enligt KBS-metoden. Roland Pusch, prof. em. Luleå Tekniska Universitet, framför sina synpunkter om beständigheten hos lerbufferten i HLW-förvar. Karl-Inge Åhäll, prof. em. i berggrundsgeologi, ifrågasätter varför en kustlokalisering av ett KBS-förvar förordas trots att det då inte går att optimera säkerheten. Avslutningsvis framför Fergus Gibb, prof. em. i petrologi och geokemi, sina kunskaper om Djupa borrhål som alternativ slutförvarsmetod.

På förmiddagen måndagen den 11 september fortsätter föreningarna med sina framföranden. Andrew Orrell är inbjuden av föreningarna för att framföra sin expertis om den alternativa slutförvarsmetoden Djupa borrhål.

 

Länkar:

Naturskyddsföreningens och MKG:s presentation, 170908 >>

Experternas presentationer: 

Olle Grinder – Sauna-effekten >>

Roland Pusch – Lerbufferten i HLW-förvar >>

Karl-Inge Åhäll – Platsvalet >>

Fergus Gibb – Djupa borrhål >> 

Fergus Gibb – Djupa borrhål (med text) >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s samtliga yttranden som skickats till domstol och myndighet finns att ladda ner här >>

Förhandlingsordning huvudförhandlingen, 170704 >> 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev