Industrins synpunkter på SKI:s och Kärnavfallsrådets yttranden över Fud-program 2007

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB har gett sina synpunkter på Statens kärnkraftinspektions, SKI, och Kärnavfallsrådets yttranden över industrins forskningsprogram Fud-07 till Miljödepartementet. Det genomgående i industrins synpunkter är att de anser att de inte ska behöva göra den komplettering av Fud-07 som SKI, numera Strålsäkerhetsmyndigheten, vill ha. Industrin vill i stället att frågorna som de anser är otillräckligt redovisade ska tas upp i de samråd som hålls mellan Strålsäkerhetsmyndigheten, och industrin.

Statens kärnkraftinspektion, SKI och Kärnavfallsrådet lämnade i juni sina yttranden över Fud-07 till Miljödepartementet. Industrin har nu kommenterat de förslag till beslut som myndigheterna har gett till regeringen.

Bland annat när det gällde det s k Loma-programmet för slutförvaring av medelaktivt avfall och rivning av kärnkraftverk så föreslog Statens strålsskyddsinstitut, SSI och Statens kärnkraftinspektion, SKI, att regeringen skulle be om en komplettering av Fud-programmet från industrin. Industrin anser att ”merparten av de önskade kompletteringarna syftar till att säkerställa att Fud-program 2010 blir av tillräcklig omfattning och detaljeringsgrad. SKB ser fram emot en dialog med Strålsäkerhetsmyndigheten om Loma-programmet men anser inte att en formell komplettering av Fud-program 2007 är det mest ändamålsenliga arbetssättet. SKB föreslår istället att regeringen ställer som krav att SKB ska samråda med Strålsäkerhetsmyndigheten om Loma-programmet så att programmet blir bra beskrivet i Fud-program 2010.”

Kärnavfallsrådet framförde i sin granskning av Fud-07 att platsvalet ”måste utgå från två omfattande säkerhetsanalyser – en för Forsmark och en för Laxemar.”, något som kan tolkas som ett behov av två SR-Site. Kärnavfallsindustrin skriver i sina synpunkter att SR-Site endast kommer att avse den valda platsen, men bedömer samtidigt att det kommer att finnas underlag till att jämföra de två platserna.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har liksom andra aktörer, t ex Statens strålskyddsinstitut, SSI, vid olika tillfällen påpekat behovet att redovisa alternativa metoder. Detta var också något som lyftes av flera miljöjurister på Kärnavfallsrådets seminarium om alternativa redovisningar som hölls i mars 2006. Kärnavfallsindustrin skriver i sina synpunkter att de kommer att ha KBS-3 vertikal deponering som utgångspunkt i ansökan. Industrin tänker sig att ansökan ska ha en sådan bredd att det ska vara möjligt att övergå till horisontell deponering utan ny prövning enligt miljöbalken och regeringen utan endast genom prövning av Strålsäkerhetsmyndigheten. Samtidigt säger de att exempelvis djupa borrhål inte är ett realistiskt alternativ. Därmed är det osäkert hur alternativredovisningen kommer att se ut, något som MKG anser är viktigt att reda ut innan ansökan lämnas in.

Vad det gäller andra metoder så avser industrin öka insatserna något för forskning om separation och transmutation under de närmsta åren. Kärnavfallsrådet och SKI anser att industrin bör förstärka underlaget om djupa borrhål så att en bättre jämförelse kan göras samtidigt som de anser att det inte är ett realistiskt alternativ i nuläget. Industrin anger att de i nuläget håller på att ta fram ett mer fördjupat underlag om djupa borrhål.

MKG menar att industrins arbete med djupa borrhål de senaste åren endast har varit omförpackningar av gammal kunskap skapade endast för att argumentera mot metoden. Det förnyade underlaget blir förmodligen en ny tillrättalagd redovisning av industrins särintresse i frågan. Den nya kunskap som behövs för att kunna göra rättvisande jämförelser mellan metoden djupa borrhål och industrins KBS-metod är industrin inte intresserad av att ta fram. Detta gör det angeläget att finna finansiering att ta fram av industrin oberoende kunskap om alternativ till industrins KBS-metod.

Kärnavfallsindustrins synpunkter på SKI:s och Kärnavfallsrådets yttranden 080908 >>

Miljödepartementets inbjudan till industrin att framföra sina synpunkter 080630 >>

SKI:s yttrande över Fud-07 080625 >>

Kärnavfallsrådets yttrande över Fud-07 080630 >>

MKG:s yttrande över Fud-07 >>

Länk till nyhet om MKG:s yttrande 080425 >>

Länk till nyhet om SKI:s yttrande 080625 >>

Länk till nyhet om Kärnavfallsrådets yttrande 080630 >>

Länk till nyhet om Statens strålskyddsinstituts, SSI:s, yttrande 080515 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev