Internationell granskning av Sveriges kärnavfallsarbete genomförd

Regeringen beställde under 2022 en granskning av hur väl Sverige lever upp till internationella riktlinjer för hantering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Granskningen kommer att utföras av ett internationellt expertteam som samordnas av Internationella atomenergiorganet (IAEA). Granskningen kallas ARTEMIS och inför granskningen tog Strålsäkerhetsmyndigheten SSM i början av 2023 fram ett underlag i form av en egenvärdering. Granskningen genomfördes den 16-25 april 2023 och i juni 2023 kom granskningsrapporten.

Enligt det europeiska kärnavfallsdirektivet ska en internationell utvärdering av det nationella kärnavfallsarbetet i medlemsländerna genomföras var 10:e år. Ett sätt att göra detta är att genomföra en utvärdering som görs i IAEA:s regi och kallas ARTEMIS (Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation). Efter ett regeringen beställt en granskning skickades i början av året ett underlag till den grupp IAEA satt samman för att göra utvärderingen. Det var första gången en ARTEMIS-granskning genomförs i Sverige. Granskningen genomfördes den den 16-25 april 2023 och gruppen förde diskussioner med berörda svenska aktörer och utarbetade ett utkast till sin slutliga granskningsrapport. I juni 2023 kom den slutliga rapporten.

Expertgruppen var generellt positiv till det svenska kärnavfallsarbetet men hade ett antal rekommendationer och förslag:

"Recommendations:
- The Government should ensure that safe management routes are made available for all radioactive waste, including disused sealed radioactive sources
- The Government should consider using the National Plan as a strategic planning component to support and monitor implementation of the national policies for all types of radioactive waste and for spent fuel
- The Government should ensure that the responsibilities and obligations in respect of securing financial provisions allow for the sustainable management of all legacy waste and non-nuclear radioactive waste

Förslag:
- The Government should consider establishing and maintaining a national database such that records of all radioactive waste and spent fuel are centralized and accurately reflected to inform decision making on storage and disposal routes
- SSM should consider initiating, without further delay, a forum involving SKB and waste owners that fosters development, in a timely manner, of the preliminary conditions, in particular WAC, for the disposal of waste in the SFL. The forum should aim to establish time schedules and milestones for developing such conditions
- The Government should consider actions to improve national coordination of strategies to strengthen and maintain the competence needed for all parties with responsibilities related to radioactive waste and spent fuel management"

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det är väldigt viktigt att punkten om att skapa en nationell databas för allt radioaktivt avfall är särskilt viktig.

 

Länkar:

IAEA:s granskningsrapport "Integrated review service for radioactive waste and spent fuel management, decommissioning and remediation (ARTEMIS) mission to Sweden 16-27 April 2023", June 2023 >>

Nyhet om granskningen på SSM:s hemsida, 230622 >>

Nyhet om att Sverige förbereder för internationell granskning av kärnavfallsarbetet, 230322 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev