Kärnavfallsrådet har avslutande träff med presentation av en utredning

Den 6 december bjöd Kärnavfallsrådet in berörda aktörer till en avslutande träff med en presentation och diskussion av en extern utredning Kärnavfallsrådets betydelse för processen gällande ett slutförvar för använt kärnbränsle i Sverige. Kärnavfallsrådet upphör vid årsskiftet.

Varken den förra och nya regeringen kommer att förnya Kärnavfallsrådets mandat när det löper ut vid årsskiftet. Rådet har gett Oxford Research AB i uppdrag att utreda rådets verksamhet och betydelse för processen gällande ett kärnbränsleförvar i Sverige. Rådet vill med studien få ett underlag för självreflektion, informera andra berörda aktörer och bidra med lärdomar inför eventuella framtida beslut. Oxford Research AB har under uppdraget genomfört 36 intervjuer med representanter från olika intressegrupper, vilka har varit bl.a. myndigheter, industri, kommuner, miljörörelsen, forskare, m.fl.

Studien presenterades den 6 december på en avslutande träff i Stockholm. I studiens resultat står bl.a. att det ”råder en stor samsyn bland intressenterna om rådets roll och nytta genom att vara en arena för möten och dialog samt att bredda perspektiven på slutförvarsfrågan.”

 

Länkar:

Utredningen av Kärnavfallsrådet, 221207 >>

Presentation om utredningen vid Kärnavfallsrådets avslutande träff, 221206 >>

Kärnavfallsrådets hemsida >>

 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Den nya regeringen avslår Kärnavfallsrådets begäran om förlängt uppdrag, 121103 >>

Regeringen föreslår långsiktiga medel till kommuner och miljöorganisationer – Kärnavfallsrådet avvecklas, 220711 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev