Kärnavfallsrådet har avslutande träff med presentation av en utredning

Den 6 december bjöd Kärnavfallsrådet in berörda aktörer till en avslutande träff med en presentation och diskussion av en extern utredning Kärnavfallsrådets betydelse för processen gällande ett slutförvar för använt kärnbränsle i Sverige. Kärnavfallsrådet upphör vid årsskiftet.

Varken den förra och nya regeringen kommer att förnya Kärnavfallsrådets mandat när det löper ut vid årsskiftet. Rådet har gett Oxford Research AB i uppdrag att utreda rådets verksamhet och betydelse för processen gällande ett kärnbränsleförvar i Sverige. Rådet vill med studien få ett underlag för självreflektion, informera andra berörda aktörer och bidra med lärdomar inför eventuella framtida beslut. Oxford Research AB har under uppdraget genomfört 36 intervjuer med representanter från olika intressegrupper, vilka har varit bl.a. myndigheter, industri, kommuner, miljörörelsen, forskare, m.fl.

Studien presenterades den 6 december på en avslutande träff i Stockholm. I studiens resultat står bl.a. att det ”råder en stor samsyn bland intressenterna om rådets roll och nytta genom att vara en arena för möten och dialog samt att bredda perspektiven på slutförvarsfrågan.”

 

Länkar:

Utredningen av Kärnavfallsrådet, 221207 >>

Presentation om utredningen vid Kärnavfallsrådets avslutande träff, 221206 >>

Kärnavfallsrådets hemsida >>

 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Den nya regeringen avslår Kärnavfallsrådets begäran om förlängt uppdrag, 121103 >>

Regeringen föreslår långsiktiga medel till kommuner och miljöorganisationer – Kärnavfallsrådet avvecklas, 220711 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev