Kärnavfallsrådet kommenterar SKB:s yttrande med synpunkter på villkor för att få bygga ett kärnbränsleförvar

Den 21 oktober svarade Kärnavfallsrådet regeringens remiss om kapselfrågor från september. Kärnavfallsbolaget SKB hade den 19 november i ett regeringsyttrande synpunkter på det rådet skrev. Den 1 december skickade Kärnavfallsrådet in ett yttrande till regeringen med kommentarer på SKB:s yttrande. Rådet lyfter bland annat att villkor kan kopplas till ett beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken för uppförandet av ett kärnbränsleförvar.

Kärnavfallsrådet poängterar vikten av att framtida forskningsprogram (Fud-program) som krävs enligt kärntekniklagen måste innehålla fortsatt forskning om kärnbränsleförvarets barriärer. Men rådet säger att Fud-processen endast indirekt berör frågan om ett tillstånd enligt miljöbalken och att ett krav på fortsatt forskning beträffande kärnbränsleförvarets barriärer även bör knytas till ett regeringsbeslut om tillåtlighet enligt miljöbalken.

Kärnavfallsrådet föreslog i yttrandet den 21 oktober att ett regeringsbeslut enligt miljöbalken att tillåta uppförandet av kärnbränsleförvaret i ett första steg för att sedan besluta om tillåtlighet för drift av förvaret. Rådet diskuterar i det aktuella yttrandet möjligheten att besluta om en prövotid om detta förslag är svårt att genomföra.

Yttrandet avslutas med att rådet föreslår att regeringen i samband med ett eventuellt beslut om tillåtlighet för kärnbränsleförvaret villkorar att kärnavfallsbolaget ska göra nya försök för att studera kopparkorrosionen och gjutjärnsprocesser under förvarsförhållanden.

Kärnavfallsrådet hänvisar även till yttrandet som rådet skickade till regeringen den 17 juni 2020 med en rad förslag på villkor som kan kopplas till ett regeringsbeslut.

Länkar:

 

Kärnavfallsrådets yttrande till regeringen, 211201 >>

Kärnavfallsrådets yttrande till regeringen om villkor, 200617 >>

Yttrandet på rådets hemsida, 211201>>

SKB yttrar sig över svaren på kopparkapselremissen, 211110 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att MKG med medlemsföreningar skickat ett nytt yttrande till regeringen: Utnyttja LOT-försöket innan ett tillåtlighetsbeslut, 211104 >>

Kärnavfallsrådet svarar på regeringens remiss om kapselfrågor, 211021 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om remissen från regeringen, 210923 >>

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

Nyhet på MKG:s hemsida om slutreplik i DN debatt, 211128 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om repliker på DN debatt, 211122 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om artikeln på DN Debatt, 211112 >>

KTH-forskare i korrespondens med Kärnavfallsrådet om kopparkorrosion, 211015 >>

Naturskyddsföreningen och MKG skickar skrivelser om LOT-försöket till Kärnavfallsrådet och SSM, 211005 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni, 210611 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev