Kärnavfallsrådet skickar rapport om gjutjärnsinsaten till regeringen

Kärnavfallsrådet skickade den 14 september i en forskningsrapport till regeringen som kan ha betydelse för miljöprövningen av kärnbränsleförvaret. Forskningsresultaten är från ett mastersarbete vid Aalto-universitetet i Finland och rör ny kunskap om deformationsåldring av den insats av gjutjärn som ska finnas inne i kopparkapseln för att hålla bränsleelementen på plats. Inte bara kopparkapselns egenskaper, utan även gjutjärnsinsatsens är av vikt för möjligheten att på ett säkert sätt innesluta det använda kärnbränslet under lång tid.

Rapporten har blivit en del av den remiss om kapselfrågor som regeringen den 23 september skickat till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Kärnavfallsrådet med önskemål om remissinstansernas bedömning av ny forskning kring kopparkapselns skyddsförmåga i relation till dels kopparkorrosion och dels den planerade kapselinsatsen av gjutjärn (se nyhet nedan).

I rapportens sammanfattning står följande:

”The load-bearing element in these canisters is an insert made of nodular cast iron of grade EN-GJS-400-15U. Questions regarding the possible role of strain aging in the material properties of the cast iron insert in the repository conditions have been largely overlooked and have not been thoroughly studied yet. This thesis explores the phenomenon of static strain aging in the nodular cast iron to be used for this application, and its effects on the mechanical performance of the material.”

och även:

”Formation of multiple bands inhibited the band propagation and lead to premature localization of strain in these areas, which lead to earlier fracture.”

Professor Hannu Hänninen, som är sakkunnig till Kärnavfallsrådet i korrosionsfrågor, har varit handledare i arbetet. 

Länkar:

Följemejl från Kärnavfallsrådet, 210914 >>

The effects of static strain aging on the mechanical performance of nodular cast iron, Ville Björklund, Master’s Thesis 2021, 210730 >>

Nyhet på Aaltouniversitetets hemsida om rapporten/mastersuppsatsen, 210823 >>

Nyhet på MKGs hemsida om regeringens remiss om kapselfrågor, 210923 >>

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

Miljödomstolen återstartar Clab-prövningen: Föreläggande med tidsplansförslag till SKB, 210915 >>

Regeringen kungör beslutet om Clab, 210902 >>

Nyhet om att regeringen säger ja till utökat Clab och att kärnbränsleförvarsprövningen fortsätter, 210826 >>

Naturskyddsföreningen och MKG svarar kärnkraftsindustrin i DN Debatt: "Ökad mellanlagring enda framkomliga vägen", 210825 >>

Naturskyddsföreningen och MKG svarar SKB i SvD debatt: "Kärnkraftsindustrin tar lätt på säkerheten", 210822 >>

SKB bemöter remissvaren om separat prövning av Clab, 210813 >>

Splittrad syn om att dela Clab och kärnbränsleförvarsprövningen, 210731 >>

MKG med medlemsföreningar svarar på regeringens remiss om separat prövning av Clab, 210629 >>

Regeringen remissar frågan om att dela Clab- och kärnbränsleförvarsprövningen, 210620 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni 210611 >>