KTH-forskare i korrespondens med Kärnavfallsrådet om kopparkorrosion

KTH-forskarna Christofer Leygraf och Peter Szakálos har kontaktat Kärnavfallsrådet angående den presentation rådet höll för Statsrådsberedningen den 24 augusti. Forskarna anser att presentationen har bristande stöd i aktuell korrosionslitteratur.

Kärnavfallsrådet hade möte med Miljödepartementet och Statsrådsberedningen den 24 augusti, där rådet presenterade om kapselfrågor. Denna presentation ifrågasätts av KTH-forskarna prof. em. Christofer Leygraf och tekn. dr. Peter Szakálos i en skrivelse som skickats till rådet den 5 september. Där belyser forskarna att de finner brister i den vetenskapliga grunden hos rådets presentation. De framför önskan att få ta del av referenser till de nio forskargrupper som tas upp i presentationen och nämner att den artikel som nyligen publicerats i tidskriften Corrosion Science motsäger rådets påståenden.

Rådet svarar 21 september att presentationen tagit upp den kontrovers som finns inom korrosionsforskningen och att båda sidors argument presenterades. I svaret fanns också referenser till de forskargrupper som åberopats i presentationen.

Den 15 oktober skickar Szakálos och Leygraf ett svarsbrev till rådet där de återigen berör den vetenskapliga grunden i presentationen. I brevet redogörs också för anledningar till att rådets referenser fått avvikande resultat i jämförelse med den forskning som KTH tagit fram samt refererar till annan litteratur som funnit att koppar korroderar i syrgasfritt vatten.

KTH-forskarna menar att det finns två studier som direkt upprepat de studier vid KTH som visar att koppar korroderar i syrgasfritt vatten. Det är Cleveland et. al vid University of Florida och He et al. som arbetat på uppdrag av amerikanska strålsäkerhetsmyndigheten Nuclear Regulatory Commission (NRC). Artiklarna finns nedan, samt en annan version av He-artikeln som presenterats som konferensbidrag.

Rådet har själva sagt att en studie som Studsviks-forskare gjorde åt Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 2011 visar samma resultat. En länk till en nyhet om den studien finns nedan.

Sedan anser KTH-forskarna att den studie som gjorts av forskare vid Uppsala Universitet åt kärnavfallsbolaget SKB hade den experimentella kvalitén som behövdes för att kunna upprepa försöken.

Länkar:

KTH-forskares brev till Kärnavfallsrådet, 210905 >>
Bilaga 1: Review of SKB:s Supplementary Information on copper canister integrity issues, 190919 >>

Bilaga 2: Corrosion-induced microstructure degradation of copper in sulfide-containing simulated anoxic groundwater studied by synchrotron high-energy X-ray diffraction and ab-initio density functional theory calculation, 210310 >>

Svar till Szakálos och Leygraf, 210921 >>

Svarsbrev från Szakálos och Leygraf till rådet med en genomgång av forskningsresultat, 211015 >>

Bilaga: Kommentar angående den senaste kopparkorrosionsstudien från Kanada, 180130 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SSM-rapport från Studsvik bekräftar KTH-forskares kopparkorrosionsförsök, 111020 >>

Artikel av Cleveland et al. vid University of Florida som nämns i brevet som exempel på att Hultquist et al. (KTH) resultat upprepats >>

Artikel av He et al. som nämns i brevet som exempel på att Hultquist et al. (KTH) resultat upprepats >>

Konferensbidrag av He et al. som beskriver samma forskningsresultat som i artikeln >>

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen skriver öppet brev till miljöministern om kärnbränsleförvaret, 211203 >>

Kärnavfallsrådet kommenterar SKB:s yttrande med synpunkter på villkor för att få bygga ett kärnbränsleförvar, 211201 >>

MKG med medlemsföreningar i ett nytt yttrande till regeringen: Utnyttja LOT-försöket innan ett tillåtlighetsbeslut, 211104 >>

KTH-professorer, Naturskyddsföreningen och MKG på DN Debatt: ”Kärnkraftindustrin undanhåller viktiga resultat om koppar, 211112 >>

KTH-professorer, Naturskyddsföreningen och MKG:s slutreplik i DN Debatt: ’’Kärnkraftsindustrin undanhåller försöksresultat – kallar det ’öppenhet’ ’’, 211128 >>

MKG:s pressmeddelande angående Kärnavfallsrådets remissvar till regeringen, 211022 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SSM:s svar på remissen, 211015 >>

Naturskyddsföreningen och MKG skickar skrivelser om LOT-försöket till Kärnavfallsrådet och SSM, 211005 >>

Kärnavfallsrådet svarar på regeringens kopparkapselremiss: Det behövs mer forskning, 211021 >>

Nyhet om att SSM och Kärnavfallsrådet hade möten med Miljödepartementet och Statsrådsberedningen, 210824 >>

Nyhet om att en remiss från regeringen om kopparkorrosion och gjutjärn skickats till Kärnavfallsrådet och SSM, 210923 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om remissen från regeringen, 210923 >>

Nyhet om remissen på regeringens hemsida, 210923 >>

Nyhet på MKGs hemsida om nya forskningsrön från KTH skickade till regeringen, 210326 >>

Nyhet om att Kärnavfallsrådet skickat rapport om gjutjärnsinsatsen till regeringen, 210914 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev