KTH-forskare i korrespondens med Kärnavfallsrådet om kopparkorrosion

KTH-forskarna Christofer Leygraf och Peter Szakálos har kontaktat Kärnavfallsrådet angående den presentation rådet höll för Statsrådsberedningen den 24 augusti. Forskarna anser att presentationen har bristande stöd i aktuell korrosionslitteratur.

Kärnavfallsrådet hade möte med Miljödepartementet och Statsrådsberedningen den 24 augusti, där rådet presenterade om kapselfrågor. Denna presentation ifrågasätts av KTH-forskarna prof. em. Christofer Leygraf och tekn. dr. Peter Szakálos i en skrivelse som skickats till rådet den 5 september. Där belyser forskarna att de finner brister i den vetenskapliga grunden hos rådets presentation. De framför önskan att få ta del av referenser till de nio forskargrupper som tas upp i presentationen och nämner att den artikel som nyligen publicerats i tidskriften Corrosion Science motsäger rådets påståenden.

Rådet svarar 21 september att presentationen tagit upp den kontrovers som finns inom korrosionsforskningen och att båda sidors argument presenterades. I svaret fanns också referenser till de forskargrupper som åberopats i presentationen.

Den 15 oktober skickar Szakálos och Leygraf ett svarsbrev till rådet där de återigen berör den vetenskapliga grunden i presentationen. I brevet redogörs också för anledningar till att rådets referenser fått avvikande resultat i jämförelse med den forskning som KTH tagit fram samt refererar till annan litteratur som funnit att koppar korroderar i syrgasfritt vatten.

 

Länkar:

KTH-forskares brev till Kärnavfallsrådet, 210905 >>
Bilaga 1: Review of SKB:s Supplementary Information on copper canister integrity issues, 190919 >>

Bilaga 2: Corrosion-induced microstructure degradation of copper in sulfide-containing simulated anoxic groundwater studied by synchrotron high-energy X-ray diffraction and ab-initio density functional theory calculation, 210310 >>

Svar till Szakalos och Leygraf, 210921 >>

Svarsbrev till Rådet, 211015 >>

Bilaga: Kommentar angående den senaste kopparkorrosionsstudien från Kanada, 180130 >>

 

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

MKG:s pressmeddelande angående Kärnavfallsrådets remissvar till regeringen, 211022 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SSM:s svar på remissen, 211015 >>

Naturskyddsföreningen och MKG skickar skrivelser om LOT-försöket till Kärnavfallsrådet och SSM, 211005 >>

Kärnavfallsrådet svarar på regeringens kopparkapselremiss: Det behövs mer forskning, 211021 >>

Nyhet om att SSM och Kärnavfallsrådet hade möten med Miljödepartementet och Statsrådsberedningen, 210824 >>

Nyhet om att en remiss från regeringen om kopparkorrosion och gjutjärn skickats till Kärnavfallsrådet och SSM, 210923 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om remissen från regeringen, 210923 >>

Nyhet om remissen på regeringens hemsida, 210923 >>

Nyhet på MKGs hemsida om nya forskningsrön från KTH skickade till regeringen, 210326 >>

Nyhet om att Kärnavfallsrådet skickat rapport om gjutjärnsinsatsen till regeringen, 210914 >>