KTH-forskare svarar på SKB-kritik av kopparkorrosionsartikel

I mars 2021 publicerades en studie av en forskargrupp ledd av Jinshan Pan, professor i korrosionslära vid KTH, i den vetenskapliga tidskriften Corrosion Science. Artikeln visade på mer omfattande korrosionsproblem än tidigare har antagits för kopparkapseln i det planerade kärnbränsleförvaret. Forskarna fortsatte sina studier och ytterligare en vetenskaplig artikel publicerades i Corrosion Science i november 2022. Studien visar att både svavel och klor snabbt tränger in i kopparn och kan ge allvarliga korrosionsproblem. Kärnavfallsbolaget SKB har fått några forskare som arbetat länge för bolaget och den kanadensiska kärnavfallsorganisationen NWMO att stödja bolaget i att ifrågasätta studien i en s.k. ”comment” publicerad i tidskriften den 31 mars 2023. KTH-forskarna avvisar dock övertygande kritiken i ett svar publicerat den 1 april 2023 och anger att det kommer att komma ytterligare forskningsresultat som stödjer deras bild av att det är problem med att använda koppar som kapselmaterial i det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att det är anmärkningsvärt att kärnavfallsbolaget och de forskare de anlitar vägrar att ta till sig nya forskningsresultat. Inte heller Strålsäkerhetsmyndigheten SSM verkar ha något intresse i kunskapsutveckling som kan visa på att det är problem med koppar som kapselmaterial.

I mars 2021 publicerades en studie av en forskargrupp ledd av Jinshan Pan, professor i korrosionslära vid KTH, i den vetenskapliga tidskriften Corrosion Science. Artikeln visade på mer omfattande korrosionsproblem än tidigare har antagits för kopparkapseln i det planerade kärnbränsleförvaret. Studien gjordes med svavelhaltigt syrefritt vatten vid rumstemperatur och använde ny avancerad analysteknik. Forskarna fortsatte sina studier och en ny vetenskaplig artikel publicerades i Corrosion Science den 21 november 2022. Den nya studien gällde koppar i ett simulerat förvarsvatten med och utan tillsatta sulfider vid 60 grader. Studien visade att både svavel och klor snabbt tränger in i kopparn och kan ge korrosionsproblem, något som det måste tas hänsyn till i större utsträckning för att förstå om koppar är ett lämpligt kapselmaterial.

Den 31 mars publicerades en s.k. ”comment” på artikeln i Corrosion Science. Artikeln är skriven av medarbetare på kärnavfallsbolaget SKB tillsammans med några forskare som länge arbetat för bolaget och den kanadensiska kärnavfallsorganisationen NWMO, som också vill använda koppar som kapselmaterial i ett framtida kärnbränsleförvar. Författarna angriper resultaten som felaktiga och hävdar att ämnen från grundvatten bara kan ingå i korrosionsprodukter, men aldrig nå längre in i kopparns inre såsom KTH-forskarna tydligt visar är fallet. KTH-forskarna avisar i ett svar i Corrosion Science dagen efteråt på punkt efter punkt kritiken och hänvisar till att ytterligare mätningar gjorts som bekräftar resultaten.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser det viktigt att ny kunskap tillförs i forskningen om kopparkorrosion, något som KTH-forskarna uppenbarligen gör. Det är dock anmärkningsvärt vilket lågt intresse kärnavfallsbolaget SKB har för kunskapsutveckling som inte främjar dess påvisat föråldrade syn på hur koppar beter sig i en kärnbränsleförvarsmiljö. Detta visar tydligt att bolaget genom åren inte genomfört den allsidiga forskning som krävs enligt kärntekniklagen. Strålsäkerhetsmyndigheten SSM måste följa upp detta arbete när nästa säkerhetsanalys för kärnbränsleförvaret ska godkännas för att få börja bygga förvaret.

Dessutom bör SSM komplettera det yttrande som överlämnades den 23 mars till regeringen där myndigheten ansåg att bolagets forskningsplan Fud-22 för nästa tre-årsperiod uppfyller kraven på allsidighet. Myndigheten bör föreslå att regeringen villkorar att kärnavfallsbolaget SKB genomför betydligt mer omfattande och öppen forskning för att visa att kopparkapselns långsiktiga integritet kommer att uppfylla det som utlovas i säkerhetsanalyser för kärnbränsleförvaret.

Länkar:

KTH-forskarnas svar på SKB:s ”comment”, 230401 >>

SKB:s ”comment” till KTH-forskarnas studie i Corrosion Science i november 2022, 230331 >>

KTH-forskarnas studie i Corrosion Science i november 2022, 221121 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om KTH-forskarnas studie i Corrosion Science i november 2022, 221121 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM skickar yttrande över Fud-22 till regeringen, 230323 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida om den tidigare studien från mars 2021 och avvisande av kritik från kärnavfallsbolaget SKB:

KTH-forskare avvisar SKB-kritik av viktig kopparkorrosionsstudie, 220424 >>

Nya forskningsrön från KTH visar på större problem för kopparkapslar i kärnbränsleförvar, 210326 >>

Tidigare nyheter om kopparkorrosion på MKG:s hemsida >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev