KTH-professorer, Naturskyddsföreningen och MKG på DN Debatt: ”Kärnkraftindustrin undanhåller viktiga resultat om koppar”

Professorerna i korrosionslära Christofer Leygraf och Jinshan Pan vid KTH tillsammans med Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skriver den 12 november på Dagens Nyheters debattsida. De vill att kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB publicerar detaljerade kopparkorrosionstresultat från de mest korroderade ytorna på de två 20-åriga försökspaket som bolaget hösten 2019 tog upp ur Äspölaboratoriet vid Oskarshamns kärnkraftverk. Uppdatering: Slutreplik publicerad den 28 november.

I LOT-experimentet har koppar legat nergrävt i kärnkraftsindustrins berglaboratorium under Äspö vid Oskarshamns kärnkraftverk. Två av försökspaket togs upp hösten 2019 av kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. När resultat från försökspaketen redovisades hösten 2020 var det uppenbart att det fanns vetenskapliga brister i redovisningen. Kopparkorrosionen visade sig vara anmärkningsvärt stor och ändå hade bolaget inte i detalj redovisat korrosionen på de mest korroderade kopparytorna. Trots uppmaningar har bolaget vägrat redovisa dessa resultat och tyvärr har inte Strålsäkerhetsmyndigheten ingripit för att beivra denna ovetenskaplighet.

KTH-forskarna och föreningarna menar att regeringen bör kräva att de saknade försöksresultaten redovisas som en del av prövningen av tillståndet för det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark. Annars är det inte möjligt att korrekt kunna uppskatta riskerna som finns med den tilltänkta förvarsmetoden.

I ett yttrande till regeringen den 4 november menar Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG att den detaljerade analysen av de mest korroderade ytorna kan kompletteras med ett par förenklade nya försökspaket i Äspölaboratoriet. Kärnavfallsrådet har i ett yttrande till regeringen den 21 oktober sagt att det behövs nya experiment för att undersöka om koppar fungerar som tänkt i en förvarsmiljö, men att det kan göras efter ett tillåtlighetsbeslut om att få uppföra förvaret i Forsmark. 

Föreningarna menar att samma kunskap kan fås på 6-12 månader genom att använda detaljerade korrosionsstudier på det mest korroderade ytorna i de upptagna korrosionspaketen tillsammans med några nya försök där syrgashalten mäts. Mer om detta kan läsas i länken till nyheten om yttrandet nedan.

Föreningarna har även lämnat in ett större yttrande till regeringen den 11 juni 2021 där de framför att de anser att det redan nu finns tillräckliga skäl för regeringen att inte ge tillåtlighet för kärnbränsleförvaret. Men att regeringen kan vidta fler åtgärder för att undersöka om koppar är ett tillräckligt bra kapselmaterial. Länk till nyhet om yttrandet finns nedan.

Uppdatering: Kärnavfallsbolaget SKB och två forskare har replikerat på artikeln och en slutreplik har publicerats den 28 november. Länkar till nyheter om detta finns nedan.

Länkar:

Här kan debattartikeln läsas på Dagens Nyheters hemsida >>

Uppdatering: Länk till nyhet på MKG:s hemsida om slutrepliken, 211128 >>

Uppdatering: Länk till nyhet på MKG:s hemsida om repliker, 211122, >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att MKG med medlemsföreningar skickat ett nytt yttrande till regeringen: Utnyttja LOT-försöket innan ett tillåtlighetsbeslut, 211104 >>

Kärnavfallsrådet svarar på regeringens remiss om kapselfrågor, 211021 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni, 210611 >>

Fler nyheter på MKG.s hemsida:

Pressmeddelande från MKG: LOT-försöket kan ge viktiga resultat innan ett regeringsbeslut om kärnbränsleförvaret, 211022 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SSM:s svar på remissen, 211015 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG skickat skrivelser om LOT-försöket till Kärnavfallsrådet och SSM, 211005 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om remissen från regeringen, 210923 >>

Nyhet på MKGs hemsida om nya forskningsrön från KTH skickade till regeringen, 210326 >>

Nyhet om att Kärnavfallsrådet skickat rapport om gjutjärnsinsatsen till regeringen, 210914 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni, 210611 >>

Fler nyheter:

SSM har inlett prövningen av ökad kapacitet för Clab, 211027 >>

SKB är nöjda med tidsplanen för Clab-prövningen, 210930 >>

Miljödomstolen återstartar Clab-prövningen: Föreläggande med tidsplansförslag till SKB, 210915 >>

Regeringen kungör beslutet om Clab, 210902 >>

Nyhet om att regeringen säger ja till utökat Clab och att kärnbränsleförvarsprövningen fortsätter, 210826 >>

Naturskyddsföreningen och MKG svarar kärnkraftsindustrin i DN Debatt: "Ökad mellanlagring enda framkomliga vägen", 210825 >>

Nyhet om att SSM och Kärnavfallsrådet hade möten med Miljödepartementet och Statsrådsberedningen, 210824 >>

Naturskyddsföreningen och MKG svarar SKB i SvD debatt: "Kärnkraftsindustrin tar lätt på säkerheten", 210822 >>

SKB bemöter remissvaren om separat prövning av Clab, 210813 >>

Splittrad syn om att dela Clab och kärnbränsleförvarsprövningen, 210731 >>

MKG med medlemsföreningar svarar på regeringens remiss om separat prövning av Clab, 210629 >>

Regeringen remissar frågan om att dela Clab- och kärnbränsleförvarsprövningen, 210620 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni, 210611 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev