KTH-professorer, Naturskyddsföreningen och MKG:s slutreplik i DN Debatt: ’’Kärnkraftsindustrin undanhåller försöksresultat – kallar det ’öppenhet’ ’’

I en slutreplik på DN debatt om kärnbränsleförvaret och LOT-experimentet den 28 november svarar KTH-professorerna i korrosionslära Christofer Leygraf och Jinshan Pan, Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, främst på den replik som kärnavfallsbolaget SKB skrivit.

Den ursprungliga debattartikeln i DN publicerades den 12 november. Kärnavfallsbolaget SKB skrev en replik den 17 november. Korrosionsexperten Torbjörn Åkermark replikerade den 21 november och professor Björn Kjellström replikerade den 22 november. Bägge stödjer öppenhet och att det är viktigt att på till botten med frågan om hur koppar beter sig i en kärnbränsleförvarsmiljö. En länk till en särskild nyhet om replikerna finns nedan.

Den 28 november publicerades en slutreplik från KTH-professorerna i korrosionslära Christofer Leygraf och Jinshan Pan, Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.

Slutrepliken tar upp att kärnavfallsbolaget SKB i sin replik undviker att gå närmare in på varför bolaget hemlighåller forskningsresultat från kopparkorrosionen i LOT-experimentet, något som kan vara viktigt underlag för att avgöra om det föreslagna långtidsförvaret kan bli säkert. KTH-professorerna och föreningarna menar att industrin måste kunna påvisa att hållbarheten hos kopparkapslarna är tillräcklig och att undanhållande av information går rakt emot de kraven, samt även kärnavfallsbolagets påstående att ”öppenhet är nyckelord” för dem.

Kärnavfallsbolaget hänvisar även till att Strålsäkerhetsmyndigheten SSM godkänt redovisningen av LOT-försöket. Detta nämndes även i den ursprungliga artikeln och är bekymmersamt eftersom det saknas en komplett vetenskaplig redovisning av kopparkorrosionen i de upptagna försökspaketen.

Det påpekas i slutrepliken att mark- och miljödomstolen efterfrågat mer kunskap om kopparkapselns funktion när den yttrade sig till regeringen i januari 2018, därför behöver regeringen fullgoda svar för att kunna gå vidare till beslut om kärnbränsleförvaret.

I artikeln lyfts att Kärnavfallsrådet i ett yttrande till regeringen sagt att det behövs mer forskning om hur koppar beter sig i en förvarsmiljö men menar att detta kan ske efter ett regeringsbeslut. Artikelförfattarna anser att denna kunskap måste finnas tillgänglig för regeringen innan ett beslut kan tas och att LOT-experimentet kan användas för att få den kunskap som behövs. Först måste de mest korroderade ytorna i de försökspaket som togs upp hösten 2019 undersökas i detalj och inte gömmas undan. Om det behövs, t. ex. för att avgöra hur mycket korrosion som kan ha skett p.g.a. instängd syrgas kan ett par enkla nya LOT-försök göras på 6-12 månader.

I artikeln lyfts också möjligheten att undersöka prover från LOT-försökspaket med ett flertal analysmetoder som finns tillgängligt på ett flertal universitet och forskningsinstitut, samtidigt som de undertecknande forskarna erbjuder sig att bidra med analyser om de får ta del av prover på de mest korroderade ytorna från försökspaketen.

 

Länkar:

Här kan slutrepliken läsas på Dagens Nyheters hemsida >>

Nyhet på MKG:s hemsida om övriga repliker, 211122 >>

Björn Kjellströms replik på DN:s hemsida >>

Torbjörn Åkermarks replik på DN:s hemsida >>

SKB:s replik på DN:s hemsida >>

Här kan föreningarnas debattartikel läsas på Dagens Nyheters hemsida >>

Nyhet på MKG:s hemsida om artikeln på DN Debatt, 211112 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att MKG med medlemsföreningar skickat ett nytt yttrande till regeringen: Utnyttja LOT-försöket innan ett tillåtlighetsbeslut, 211104 >>

Kärnavfallsrådet svarar på regeringens remiss om kapselfrågor, 211021 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni, 210611 >>

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

Pressmeddelande från MKG: LOT-försöket kan ge viktiga resultat innan ett regeringsbeslut om kärnbränsleförvaret, 211022 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SSM:s svar på remissen, 211015 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG skickat skrivelser om LOT-försöket till Kärnavfallsrådet och SSM, 211005 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om remissen från regeringen, 210923 >>

Nyhet på MKGs hemsida om nya forskningsrön från KTH skickade till regeringen, 210326 >>

Nyhet om att Kärnavfallsrådet skickat rapport om gjutjärnsinsatsen till regeringen, 210914 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni, 210611 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev