Lagändringsförslag om sistahandsansvar för kärnavfallsförvar har skickats till riksdagen

Regeringen har den 16 april lämnat en proposition till riksdagen med lagändringar som rör statens ansvar för vissa kärnavfallsfrågor. Regeringen föreslår att det slutliga ansvaret för ett geologiskt slutförvar och det avfall som finns i anläggningen ska vila på staten. Dessutom föreslår regeringen att om en tillståndshavare inte kan fullgöra sitt ansvar för säkerheten i en kärnteknisk verksamhet ska detta ansvar övergå till staten. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2020. 
Uppdatering: Försvarsutskottet har föreslagit riksdagen att godkänna propositionen. Debatt i kammaren ägde rum den 4 juni (länk nedan). Beslut tas den 10 juni.

En mycket viktig anmärkning mark- och miljödomstolen hade i sitt yttrande den 23 januari 2018 om kärnbränsleförvaret var frågan om statens sistahandsansvar för kärnavfallsförvar. Även Östhammars kommun har angett det som speciellt viktigt att denna fråga är löst innan kommunen eventuellt säger ja till kärnbränsleförvaret. Regeringen skriver den 16 mars 2020 i sin proposition ”… för att ansvaret ska övergå till staten krävs det att tillståndshavaren får tillstånd av regeringen att slutligt försluta det geologiska slutförvaret. Regeringen ska i samband med att frågan om slutlig förslutning prövas, bestämma när ansvaret ska övergå till staten.”

Förutom sistahandsansvaret passar regeringen på att ta med frågan om vem som är ansvarig om ett företag som bedriver kärnteknisk verksamhet, t.ex. ett kärnkraftsbolag, inte längre kan göra det på ett säkert sätt. Enligt förslaget går då regeringen in och ser till att verksamheten är säker. Enligt förslaget ska medel ur kärnavfallsfonden användas för detta vilket antyder att ett sådant ingripande i första hand skulle vara aktuellt när ett kärnkraftverk är stängt och reaktorerna ska rivas. Det står även att regeringens ansvar ska upphöra när en tillståndshavare åter finns.

 

Länkar:

Propositionen ”Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter" 200416 >>

Här kan du följa riksdagens hantering av propositionen >> 

Här är debatten i riksdagen 200604 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om lagrådsremissen, 200305 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om domstolens avstyrkan, 180123 >>