Miljödomstolen meddelar en tidsplan för kärnbränsleförvarsmålet

Den 15 augusti 2023 fastställde miljödomstolen en tidsplan för den fortsatta prövningen av tillståndet med villkor för kärnbränsleförvaret. Huvudförhandling planeras till den 20-24 maj 2024.

Den 15 augusti kungjorde Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt den begäran tillstånd för kärnbränsleförvaret i Forsmark som kärnavfallsbolaget SKB skickade in till domstolen den 30 juni. Den 16 augusti kungjorde domstolen den nya ansökan rörande "vissa verksamheter och åtgärder" vid kärnbränsleförvarsanläggningen som bolaget skickade in vid samma tidpunkt. Synpunkter på det inskickade materialet ska lämnas innan den 10 oktober. Länk till en nyhet om detta finns nedan.

I samband med kungörelserna har domstolen lämnat information och fastställt en tidsplan för den fortsatta prövningen.

Domstolen konstaterar att de verksamheter och åtgärder som omfattas av SKB:s ansökan i det nya målet rörande "vissa verksamheter och åtgärder" vid kärnbränsleförvarsanläggningen (M 4842-23) har samband med ansökt verksamhet i huvudmålet (M 1333-11). Domstolen planerar att samordna handläggningen av målen genom bl.a. en gemensam tidplan, dock utan att besluta om gemensam handläggning. Den som vill lämna synpunkter på SKB:s framställningar ombeds av domstolen att lämna synpunkter i respektive mål. 

Enligt tidsplanen får kärnavfallsbolaget SKB efter att yttrandena inkommit det 10 oktober till den 19 december 2023 på sig att bemöta det som sägs och komplettera de  villkorsförslag som bolaget framfört. Sedan kan det lämnas in synpunkter på detta till den 12 februari 2024 och bolaget får till den 11 mars att svara igen.

Domstolen beräknar kunna kungöra huvudförhandlingen i april och den planeras till den 20-24 maj 2024. Domstolen kan om tidsplanen hålls lämna en avgörande i juni-augusti 2024. Tidsplanen finns nedan.

Östhammars kommun har begärt och fått anstånd med att lämna in det första yttrandet till den 26 oktober.

 

Länkar:

Tidplan och information från miljödomstolen, 230815 >>

Begäran om anstånd från Östhammars kommun till den 26 oktober, 230821 >>

Beviljat anstånd från domstolen till Östhammars kommun, 230824 >>

 

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

SKB begär tillstånd för kärnbränsleförvaret hos miljödomstolen, 230630 >>

Miljödomstolen kungör begäran om tillstånd för kärnbränsleförvaret, 230815 >>

Miljödomstolen kungör ansökan om vissa åtgärder och verksamheter vid kärnbränsleförvaret, 230816 >>

 

Tidigare nyheter:

Högsta förvaltningsdomstolen godkänner regeringens kärnbränsleförvarsbeslut, 230511 >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen m.fl. åter kompletterar begäran om rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet i HFD, 230508 >>

Nyhet om att KTH-forskare svarar på SKB-kritik av kopparkorrosionsartikel, 230401 >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen m.fl. kompletterar begäran om rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet i HFD, 230127 >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen m.fl. begär rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet i HFD, 220427 >>

Nyhet om att SKB publicerar en ny säkerhetsanalys (PSAR) för kärnbränsleförvaret, 230222 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande över Fud-22, 230120 >>

Nyhet om Kärnavfallsrådets yttrande till regeringen över Fud-22, 221229 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om KTH-forskarnas studie i Corrosion Science i november 2022, 221121 >>

Sveriges Natur: Tidigare SSM-korrosionsexpert kritiserar kärnbränsleförvarsbeslut, 220211 >>

Regeringen kör över domstolens beviskrav om långsiktigt säkerhet: Ger OK till kärnbränsleförvar, 220127 >>

Forskare upplyser miljöministern om osäkerheter med kopparkapseln, 211229 >>

Regeringen kungör kärnbränsleförvarsansökan, 211213 >>

Den nya miljöministern presenterar en tidsplan för beslut om SFR 2 och kärnbränsleförvaret, 211208 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen skriver öppet brev till miljöministern om kärnbränsleförvaret, 211203 >>

Kärnavfallsrådet kommenterar SKB:s yttrande med synpunkter på villkor för att få bygga ett kärnbränsleförvar, 211201 >>

MKG med medlemsföreningar i ett nytt yttrande till regeringen: Utnyttja LOT-försöket innan ett tillåtlighetsbeslut, 211104 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni, 210611 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev