Miljörörelsen i domstolen: Risk att miljön skadas vid utsläpp av radioaktiva ämnen

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänner och MKG har under första veckan i mark- och miljödomstolens huvudförhandling framfört att det finns betydande problem med förvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark, som kärnavfallsbolaget SKB dessutom vill bygga till med ett nytt förvar. Det finns risk för snabbt utsläpp av radioaktivitet i Öregrundsgrepen, jordströmmar som skyndar på korrosion, ett kärnavfallsförvar med höga flöden av vatten – och alltihop i ett område med synnerligen höga naturvärden. Nedan redovisas föreningarnas synpunkter som bolaget ska svara på i vecka två. Det finns även en länk till nyheten på hemsidan där huvudförhandligen kan följas dag för dag.

Den första veckan av huvudförhandlingen i mål 7062-14 om ansökan att få bygga ett slutförvar för låg- och medelaktivt kärnavfall i Forsmark under Öregrundgrepen är avhandlad.

Under fyra dagar har sökanden (kärnavfallsbolaget SKB), myndigheter, miljöorganisationer, och andra berörda parter framfört presentationer, synpunkter och frågor i mark- och miljödomstolens lokaler i Nacka.

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG har tagit upp många frågor och synpunkter under förhandlingarna. En presentation om långsiktig säkerhet hölls på onsdagen och en om MKB-frågor (samråd, lokalisering, val av metod, nollalternativet) och om naturvärden hölls på torsdagen. Bägge presentationerna finns nedan.

Av särskilt stor betydelse är att det finns risk att miljön skadas vid ett betydligt snabbare utsläpp av radioaktiva ämnen till Öregrundsgrepen än sökanden antar, enligt föreningarna. Och har påpekat att de internationellt accepterade screeningvärden som sökanden använder inte nödvändigtvis har stöd i de allmänna hänsynsvillkoren.¨

Flera frågor kring utsläpp och utspädning i Öregrundsgrepen som säkerhetsprincip för SFR har ställts, liksom varför förvaret ska placeras under havet.

Även frågan om jordströmmar som kan tänkas ge problem med korrosion har lyfts, och behovet av analys av inflödande vatten i SFR. Problemet med det feldeponerade historiska avfallet har också berörts av föreningarna.

Även frågor som rör radioaktivitet och strålning, det avfall som ska slutförvaras i SFR, strålsäkerhet under drift och strålsäkerhet under förslutning har lyfts av föreningarna. 

Föreningarna har också lyft frågeställningar rörande samråd och MKB, påverkan på naturvärden och skyddade arter och områden, Natura 2000-frågor, artskyddsdispens samt påverkan på vattenmiljöer.

Föreningarna påpekar att hela Forsmarksområdet har höga naturvärden. Därför kommer hela området kunna utgöra en nationalpark när den kärntekniska verksamheten avvecklats. Ytterligare tillstånd för ny verksamhet bör därför undvikas.

Föreningarna har även framfört att en lokalisering av ett nytt förvar till ett inströmningsområde för storregionala grundvattenströmmar i inlandet kan vara att föredra. Istället för risken med ett snabbt genombrott till havet, som kan ske i Öregrundsgrepen, kan en sådan lokalisering på tillräckligt djup ge genombrottstider för utsläpp på tiotusentals år.

Även konceptet djupa borrhål kan vara en lämplig alternativ metod för att ta hand om detta kärnavfall, även om metoden främst utvecklats för använt kärnbränsle. Denna metod skulle dessutom bli mer ekonomisk än gruvgångslösningar då det i som huvudsakligen styr kostnadsbilden är hur stora volymer bergmassor som ska flyttas.

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG har också delat en reflektion över informationsbevarande och en förändring i synen på hur avfallet ska tas om hand. Att stänga förvaret och ”kasta bort nyckeln” ses av många parter i processen inte längre som ett alternativ utan istället diskuteras nu informationsöverföring till kommande generationer.

Huvudförhandlingen fortsätter i nästa vecka med syn i Forsmark på måndag, forsatt utbyte av ståndpunkter på tisdag (start 10.30) och om det hinns med slutpläderingar på onsdag. Torsdag är reservdag. Förhandlingarna som äger rum i Nacka Tingsrätt är öppna för alla att närvara på. Förhandlingsordningen finns nedan.

MKG:s presentationer under första veckans förhandlingar:

Aktbilaga 187 Presentation från MKG, 190926 >>

Aktbilaga 179 Presentation från MKG, 190925 >>

Aktbilaga 161 Yrkanden Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG justerad, 190924 >>

Länkar:

Daglig rapportering från huvudförhandlingen av MKG >>

Nyhet inför huvudförhandling i SFR-målet, 190920 >>

Förhandlingsordning för huvudförhandling i SFR 2-målet >>

Kungörelse av huvudförhandling i SFR 2-målet med mer information >>

Nyhet om att huvudförhandlingen kungjorts 190619 >>

Nyhet på SKB:s hemsida om huvudförhandlingen >> 

Läs mer om SFR 2 på MKG:s hemsida:

Nyhet om att SKB är nöjda med SSM:s yttrande enligt miljöbalken >> 

Nyhet om SSM:s yttrande, 190117 >> 

Nyhet om Östhammars kommuns yttrande, 190305 >> 

Nyhet om Naturskyddsföreningens och MKG:s senaste yttrande, 190220 >>

Om prövningen av SFR 2 på MKG:s hemsida >>

Här hittar du samtliga aktbilagor hos domstolen i prövningen av SFR 2 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev