MKG i det andra SSM-bidraget om LOT-försöket: Behov av mer korrosionsstudier

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM kvalitetgranskar under hösten kärnavfallsbolaget SKB:s kopparkorrosionsresultat från upptaget av de två 20-åriga försökspaketen i LOT-experimentet. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG bidrog den 8 oktober med ett första skriftligt bidrag med synpunkter till SSM:s granskning. Den 9 november skickade MKG in ett andra bidrag efter att ha analyserat SKB:s rapport. Bland annat anser föreningen att den värsta korrosionen på den varmaste delen av kopparrören i försöket, och på bottenplattan, måste detaljstuderas. Och att kärnavfallsbolagets uppfattning att all korrosion skett med instängt syrgas måste granskas.

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM genomför under hösten en kvalitetsgranskning av kärnavfallsbolagets korrosionsresultat från LOT-försöken med stöd av experter från det brittiska konsultbolaget Galson Sciences. SSM har sagt att de kan meddela sin analys efter granskningen till regeringen i slutet av februari. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG hade ett möte den 30 september med SSM och Galson Sciences om kvalitetsgranskningen. MKG bidrog även den 8 oktober med en första skrivelse till SSM med bakgrundssynpunkter till granskningen: I skrivelsen betonar MKG att all syrgas bör ha förbrukats snabbt efter det att LOT-försöket startades och att i stort sett all korrosion som skett i försöket är syrgasfri. Om det finns omfattande korrosion i en syrgasfri miljö är det ett tecken på att något är fel med antagandet att koppar är som guld i en sådan förvarsmiljö och kärnavfallsbolagets säkerhetsanalys kan inte användas för att bedöma risker.

Den 9 november skickade MKG in en andra skrivelse efter att ha studerat SKB:s rapport med korrosionsresultat som kom den 1 oktober. Föreningen betonar vikten av att den värsta korrosionen på den varmaste delen av kopparrören och på bottenplattan måste detaljstuderas för att rapporten ska kunna kallas vetenskaplig. Dessutom är det viktigt att gå till botten med kärnavfallsbolaget SKB:s osannolika påstående att all korrosion i de 20-åriga LOT-paketen måste bero på ursprungligen instängd syrgas i försökspaketen.

Skrivelsen innehåller följande delar och har tre bilagor.

1. Det finns ett behov av att se de underliggande konsultrapporter som SKB har använt för att skriva rapporten TR-20-14, inklusive bilder av bättre kvalitet
2. Det finns ett allmänt behov av mer detaljerad information om varifrån bilder av metallografiska tvärsnitt på olika ytor i rapport TR-20-14 kommer från
3. Det finns ett behov av en detaljerad beskrivning av hur grundvatten fylldes i LOT-paketen i samband med att värmarna slogs på
4. Det finns ett behov av en detaljerad beskrivning av hur, om något, syre kan ha läckt in i försökspaketen
5. Det finns ett behov av detaljerade korrosionsstudier av ytorna på de hetaste områdena i de centrala kopparrören i båda försökspaketen
6. Det finns ett behov av detaljerade korrosionsstudier av ytan på bottenplattan av koppar på båda försökspaketen.
7. Det finns ett behov av att komplettera korrosionsuppskattningarna baserat på mängder koppar i lera med en extra uppskattning av korrosion från koppar i de aggregerade korrosionsprodukter som fortfarande finns kvar på rörytan
8. Det finns ett behov av att försöka förstå varför det kan finnas mindre korrosion när koppar är i kontakt med ett lera/vattengränssnitt än med ett sand/vattengränssnitt
9. Det finns ett behov av att förstå om det finns ett samband mellan tillgängligt vatten i ett lera/koppargränssnitt och mängden korrosion på kopparrören
10. Det finns ett behov av att förklara varför, om all korrosion orsakats av syre tidigt i experimentet, det finns mer korrosion i den 20-åriga A3 jämfört med det 5-åriga A2-paketet
11. Det finns ett behov av att utvärdera om SKB förklaring att all korrosion beror på syre som inledningsvis stängts in i försökspaketen är korrekt
12. Det finns ett behov av att förstå hur mycket korrosion kunde ha ägt rum under de fyra månader innan förpackningarna översvämmades och uppvärmningen startade
13. Det finns ett behov av att ytterligare förstå hur syre i vattenmolekyler deltar i reaktioner med en kopparyta även när syre är tillgängligt>
14. Det finns ett behov av att ha mer information om den oxiska korrosionen inuti kopparrören och jämföra den med den anoxiska korrosionen på kopparytan utanför
15. Några slutliga allmänna kommentarer

Länkar:

MKG:s andra skriftliga bidrag till SSM:s LOT-granskning, 201109 >>

Bilaga 1. SKB Factual review of TR-20-14 Fraser King, 200713 >>

Bilaga 2. SKB Factual review of TR-20-14 Paul Wersin, 200525 >>

Bilaga 3. Artikel av Hultquist ”The analysis of gas consumption in the reaction of Fe and Cu”, 1994 >>

SKB-rapporterna som nämns i skrivelsen:

SKB TR-09-31 "Long term test of buffer material at the Äspö HRL, LOT project, Final report on the A0 test parcel O. Karnland et al., February 2011

 SKB TR-20-11 Installation, monitoring, dismantling and initial analyses of material from LOT test parcel S2 and A3, June 2020 >> 

SKB TR-20-14 Corrosion of copper after 20 years exposure in the bentonite field tests LOT S2 and A3, september 2020 >>:

SKB TR-20-14 Corrosion of copper after 20 years exposure in the bentonite field tests LOT S2 and A3, september 2020 (high resolution) >>

Nyhet om att MKG svarar på uppföljande frågor från SSM i kvalitetsgranskningen av LOT, 201103

Nyhet om att MKG bidrar med första synpunkter till myndighetens LOT-granskning, 201008 >>

Nyhet om miljöorganisationer i möte med SSM för att ge synpunkter inför kvalitetsgranskningen av LOT, 200930 >>

Nyhet om att SSM påbörjar arbetet med kvalitetsgranskningen av LOT-resultaten på allvar, 200901 >>

Nyhet om att SKB släppt rapporten om kopparkorrosion i LOT (Vetenskapligt undermålig SKB-rapport om kopparkorrosion i LOT-upptag visar att koppar inte kan vara ett kapselmaterial) 201001 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev